Νόμος 3274/04 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Κωλύματα ασυμβίβαστα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το κώλυμα και το ασυμβίβαστο αυτό ισχύει και για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μετόχους και εταίρους κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με το δήμο ή την κοινότητα, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, εταίρους προσωπικών εταιρειών, καθώς και για τα κοινοπρακτούντα πρόσωπα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.