Νόμος 3274/04 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Ειδικές άδειες αιρετών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 298 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 5 του άρθρου 25 του νόμου 2738/1999 και συμπληρωθεί με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του νόμου 2880/2001, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Στους δημάρχους όλων των δήμων, στους προέδρους των κοινοτήτων άνω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, στους αντιδημάρχους και προέδρους δημοτικών συμβουλίων δήμων που είναι πρωτεύουσες νομών ή έχουν πληθυσμό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων, στους προέδρους δημοτικών διαμερισμάτων που είναι πρωτεύουσες νομών, καθώς και στους Προέδρους Αναπτυξιακών Συνδέσμων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, περιλαμβανομένων και όσων υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας ή υπάλληλοι φορέων του δημόσιου τομέα, όπως είχε, αρχικώς, οριοθετηθεί, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, ανεξαρτήτως εάν μεταγενέστερα εξήλθαν αυτού, χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης η ειδική άδεια του άρθρου αυτού για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τους δημάρχους που είναι μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Επιστημονικού Προσωπικού Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και αναπληρωτές καθηγητές μέσης εκπαίδευσης του άρθρου 138 του νόμου 2725/1999. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου και των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου αυτού έχουν αναδρομική ισχύ από 01-01-2003.}

 

2. Η ρύθμιση της παραγράφου 36 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 έχει εφαρμογή και στους προέδρους των τοπικών συμβουλίων.

 

3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 241 του νόμου [Ν] 1188/1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.