Νόμος 3279/04 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Δίδακτρα ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως δίδακτρα, κατά τον παρόντα νόμο, νοείται η αμοιβή που καταβάλλεται στα κάθε κατηγορίας ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ως αντάλλαγμα για τις παρεχόμενες από αυτά κάθε μορφής υπηρεσίες.

 

Στην έννοια των διδάκτρων νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων και γυμνασίων / λυκείων, ιδιωτικής εκπαίδευσης, περιλαμβάνονται:

 

α) Τα δίδακτρα για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων με συγκεκριμένο αριθμό ωρών διδασκαλίας, που διδάσκονται σε κάθε τάξη ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου (ωρολόγιο πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων), υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές (του λοιπού υποχρεωτικά μαθήματα).

 

β) Τα δίδακτρα για ώρες διδασκαλίας υποχρεωτικών μαθημάτων που διδάσκονται πέραν των ωρών διδασκαλίας που είναι υποχρεωτικές για όλους τους μαθητές και τα δίδακτρα για τη διδασκαλία μαθημάτων που δεν είναι υποχρεωτικά ή για άλλες εκπαιδευτικές και μη δραστηριότητες, καθώς και τα τυχόν κόμιστρα για τη μεταφορά των μαθητών (του λοιπού οι επιλογές).

 

2. Τα δίδακτρα των νηπιαγωγείων, των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων / λυκείων, ιδιωτικής εκπαίδευσης, προσδιορίζονται ως εξής:

 

α) Τα δίδακτρα που ισχύουν κάθε έτος για την πρώτη τάξη των νηπιαγωγείων, των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων / λυκείων, ιδιωτικής εκπαίδευσης, καθορίζονται με απόφαση των αντίστοιχων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και δημοσιοποιούνται από αυτά με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσω διαδικτύου, εντός των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του αμέσως προηγούμενου σχολικού έτους. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική. Εντός της ίδιας προθεσμίας οι, περί διδάκτρων, αποφάσεις κοινοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρεί αυτές στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Η παράλειψη της δημοσιοποίησης ή της ανακοίνωσης ή και των δύο, εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, έχει ως συνέπεια τη διατήρηση των διδάκτρων του τρέχοντος έτους και για το επόμενο αυτού.

 

Στο Βιβλίο Μητρώο Μαθητών (μαθητολόγιο) που τηρείται από τα εκπαιδευτήρια της χώρας αναγράφεται σε ξεχωριστές στήλες το ύψος των διδάκτρων που αντιστοιχεί στα υποχρεωτικά μαθήματα και σε καθεμία από τις επιλογές.

 

Για τα υποχρεωτικά μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, όπως αυτά εγκρίνονται κάθε φορά από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανακοινώνεται ένα συνολικό ποσό, ενώ για τις επιλογές ανακοινώνεται το ποσό που αντιστοιχεί στην προσφερόμενη επιλογή και ισχύει για το σύνολο των ωρών αυτής.

 

β) Τα δίδακτρα του πρώτου διδακτικού έτους, που ορίζονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, είναι τα δίδακτρα που ισχύουν για το διδακτικό έτος 2005 - 2006.

 

γ) Το ύψος της τυχόν αύξησης των διδάκτρων που καταβάλλονται στα νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια της ιδιωτικής εκπαίδευσης κατά τα, πέραν του πρώτου, διδακτικά έτη δεν υπερβαίνει το ποσοστό που προκύπτει σύμφωνα με τον τύπο: 0,35Χ+ 0,65Ψ=Ζ.

 

Ως Χ ορίζεται η ετήσια μεταβολή του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, σε μέσα επίπεδα, όπως αυτή ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ως Ψ ορίζεται η μέση αύξηση των αμοιβών εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων κατά το ημερολογιακό έτος μέσα στο οποίο αρχίζει το αντίστοιχο διδακτικό έτος και ως Ζ ορίζεται το ανώτατο ποσοστό αύξησης. Η μέση αύξηση Ψ ορίζεται ως ο αριθμητικός μέσος όρος των ποσοστών αύξησης των αμοιβών που αντιστοιχούν σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο εκπαιδευτικού με τέσσερα (4) έτη σπουδών.

 

Για το διδακτικό έτος 2004 - 2005 ισχύει ότι Χ=3,5% και Ψ=9,77%, ενώ βάσει του παραπάνω τύπου προκύπτει ότι Ζ=7,58%.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέχρι τον Μάιο κάθε έτους, προσδιορίζεται η μέση αύξηση των αμοιβών των εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων για το ημερολογιακό έτος, μέσα στο οποίο αρχίζει το αντίστοιχο διδακτικό έτος και ανακοινώνεται το ανώτατο ποσοστό αύξησης Ζ των διδάκτρων.

 

δ) Ο αριθμός, το είδος ή / και οι ώρες διδασκαλίας των υποχρεωτικών μαθημάτων, κατά τάξη, αλλάζουν μόνο στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και των αποφάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο αριθμός, το είδος ή/και οι ώρες διδασκαλίας των επιλογών, κατά τάξη, ορίζονται εκάστοτε με απόφαση του κάθε εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με εφαρμοζόμενο από αυτό πρόγραμμα του κάθε εκπαιδευτηρίου. Σε περίπτωση που γίνει προσθήκη οποιουδήποτε νέου υποχρεωτικού μαθήματος ή αυξηθούν οι ώρες ήδη διδασκόμενου υποχρεωτικού μαθήματος σε συγκεκριμένη τάξη, τα δίδακτρα που αντιστοιχούν στα μαθήματα αυτά προστίθενται αναλογικά στα ενιαία δίδακτρα των υποχρεωτικών μαθημάτων.

 

ε) Το ανώτατο επιτρεπτό ύψος των τυχόν, ανά έτος, αυξήσεων των διδάκτρων που αφορούν τους μαθητές των νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων / λυκείων, ιδιωτικής εκπαίδευσης, που το έτος 2004 2005 φοιτούν σε οποιαδήποτε τάξη των αντίστοιχων εκπαιδευτηρίων, θα υπολογίζεται με βάση τον τύπο του προηγούμενου εδαφίου γ':

 

i. Επί του ποσού των συνολικών διδάκτρων που ίσχυαν το προηγούμενο έτος για τα μαθήματα κάθε τάξης, τα οποία ήταν υποχρεωτικά στο συγκεκριμένο εκπαιδευτήριο για όλους τους μαθητές, κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, αρχής γενομένης από το έτος 2003 - 2004. Για αλλαγές μαθημάτων ή / και ωρών διδασκαλίας εφαρμοστέο είναι το ανωτέρω εδάφιο δ'.

 

ii. Επί του ποσού των διδάκτρων για κάθε μάθημα από τις επιλογές, αρχής γενομένης από το έτος 2003 - 2004.

 

στ. Κατά το σχολικό έτος 2011 - 2012, τα δίδακτρα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, ως ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, προσδιορίζονται ως εξής:

 

α)α) Τα δίδακτρα των νηπιαγωγείων και της πρώτης (α') τάξης των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων / λυκείων ιδιωτικής εκπαίδευσης παραμένουν ως ίσχυαν κατά το σχολικό έτος 2010 - 2011.

 

β)β) Τα δίδακτρα των λοιπών τάξεων των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων / λυκείων παραμένουν ως ίσχυαν κατά το σχολικό έτος 2010 - 2011 στην αντίστοιχη τάξη φοίτησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/2010), το άρθρο 28 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005), την παράγραφο 12 του άρθρου 74 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

3. Το ύψος της τυχόν αύξησης των διδάκτρων για το έτος 2004 - 2005, καθόσον αφορά τους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των διδάκτρων του έτους 2003 - 2004.

 

4. Από τη ρύθμιση αυτή και μόνο για τη σχολική χρονιά 2004 2005 εξαιρούνται τα αυθύπαρκτα σωματεία που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. Στα σχολεία των σωματείων αυτών τα δίδακτρα για το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανά τάξη κατά τη σχολική χρονιά 2004 – 2005 δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 3.300 ευρώ. Τα δίδακτρα των ανωτέρω σχολείων για τα μη υποχρεωτικά μαθήματα καθορίζονται και για τη σχολική χρονιά 2004 - 2005, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου επιβάλλεται για κάθε παράβαση του παρόντος άρθρου πρόστιμο, τουλάχιστον 1.000 ευρώ, που ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης δύναται να φθάσει μέχρι ποσού ίσου με το 10% του κύκλου εργασιών που πραγματοποιεί κάθε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Τα ποσά των προστίμων εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), αποτελούν έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού του Κράτους, διατίθενται δε για τις ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 101 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.