Νόμος 3296/04 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Ρυθμίσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α/1992) τροποποιούνται, αντικαθίστανται και συμπληρώνονται ως ακολούθως:

 

1. Από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται η φράση την απόφαση [Α] Σ1659/104/1988 (ΦΕΚ 497/Β/1988) σε τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις περί Τεχνικών Προδιαγραφών των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και προστίθενται στο τέλος του εδαφίου αυτού τρία νέα εδάφια ως εξής:

 

{Παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης των ημερήσιων δελτίων Ζ με μία μηνιαία συγκεντρωτική εγγραφή με βάση δελτίο μηνιαίας αναφοράς, που εκτυπώνεται από την Φορολογική Ταμειακή Μηχανή, και στο οποίο εμφανίζονται τα αντίστοιχα αθροίσματα των επί μέρους ημερήσιων δελτίων Ζ, με αναγραφή στο βιβλίο εσόδων εξόδων της περιόδου που αφορά, καθώς και του πρώτου και του τελευταίου αριθμού του ημερήσιου δελτίου Ζ του αντίστοιχου μήνα. Τα ημερήσια δελτία Ζ θα συνεχίσουν να εκδίδονται και να διαφυλάσσονται κατά τα οριζόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις περί τεχνικών προδιαγραφών των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κώδικα αυτού. Στον ίδιο χρόνο διαφυλάσσονται και τα παραπάνω δελτία αναφοράς.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5, καθώς και το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί τήρησης βιβλίων Γ' κατηγορίας.}

 

3. Στην περίπτωση Α της παραγράφου 10 του άρθρου 8 προστίθεται υποπερίπτωση ι)δ' ως εξής:

 

{ι)δ') Ο κατασκευαστής Δημοσίων ή Ιδιωτικών τεχνικών έργων.}

 

4. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 8 προστίθεται νέα περίπτωση Γ' ως εξής:

 

{Γ) Στην τήρηση του βιβλίου αποθήκης κατά την εξαγωγή ο εκμεταλλευτής καταστήματος Σούπερ Μάρκετ που ασχολείται με την κατά κύριο λόγο λιανική πώληση με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης, ειδών διατροφής, κρέατος, απορρυπαντικών, ποτών, ειδών οικιακής χρήσης και άλλων ειδών.}

 

5. Από την περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 9 απαλείφεται η φράση την έδρα ή και προστίθεται περίπτωση γ' ως ακολούθως:

 

{γ) Στο υποκατάστημα που βρίσκεται στον ίδιο νομό και νησί με την έδρα ή σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από αυτή. Τα στοιχεία των συναλλαγών των εγκαταστάσεων αυτών καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας και ειδικά οι αγορές και οι πωλήσεις κάθε υποκαταστήματος παρακολουθούνται χωριστά από τα αντίστοιχα δεδομένα της έδρας ή άλλου υποκαταστήματος. Επί τήρησης βιβλίων Γ' κατηγορίας παρακολουθείται χωριστά και το ταμείο κάθε υποκαταστήματος. Δεν απαιτείται διακεκριμένη παρακολούθηση στα βιβλία της έδρας των συναλλαγών του υποκαταστήματος που στεγάζεται στο ίδιο ή σε άλλο συνεχόμενο κτιριακό χώρο με αυτή.}

 

6. Η παράγραφος 17 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{17. Όλα τα φορολογικά στοιχεία του παρόντος άρθρου που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και σημαίνονται με τη χρήση Ειδικών Ηλεκτρονικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α/1988) κάθε μήνα, επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι τη δέκατη πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα, με εξαίρεση τα τιμολόγια που εκδίδονται στο χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 14, τα οποία επιτρέπεται να εκδίδονται εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου από τον προβλεπόμενο αυτόν χρόνο και με ημερομηνία έκδοσης αυτή της συμπλήρωσης ενός μήνα από την παράδοση ή την αποστολή των αγαθών στον αγοραστή. Για όλα τα φορολογικά στοιχεία του παρόντος άρθρου που εκδίδονται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, ισχύουν ως προς το χρόνο έκδοσης αυτών τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 15.}

 

7. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η αξία συμπληρώνεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του στοιχείου αξίας.}

 

8. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 10 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Του βιβλίου συνδρομητών εντός πέντε ημερών από την εγγραφή του συνδρομητή.}

 

9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 καταργείται.

 

10. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 η φράση 6 χρόνια από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που αφορούν αντικαθίσταται σε:

 

{στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου.}

 

11. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 καταργείται.

 

12. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με την προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να εκτυπώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα το βιβλίο κίνησης οχημάτων και το βιβλίο συνδρομητών, παρεχομένης της δυνατότητας εγγραφής των δεδομένων του σε θεωρημένο οπτικό δίσκο τεχνολογίας WORM εφαρμοσμένης αναλόγως της ΑΥΟΟ/1016567/190/ΠΟΛ/1027/20-02-2003 (ΦΕΚ 247/Β/2003) αναφορικά με τον τρόπο και τις προϋποθέσεις της εγγραφής αυτής.

 

13. Μετά την περίπτωση δ' του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 30 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα βιβλία του επιτηδευματία δεν κρίνονται ως ανεπαρκή αν για λόγους αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας οφειλομένης σε σεισμό, πυρκαγιά ή θεομηνία υπάρχει καταστροφή ή απώλεια αυτών, με την προϋπόθεση της επαναδημιουργίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο και σε χρόνο τον οποίο θα καθορίσει ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, καθώς και της υποβολής γνωστοποίησης της απώλειας αυτών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 καταργήθηκε με το άρθρο 45 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005).

 

14. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Δεν συνιστούν αντικειμενική αδυναμία ελέγχου οι περιπτώσεις που αναφέρονται σε διαπιστωθείσες πλημμέλειες στα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία, καθώς και η αδυναμία αναπαραγωγής του περιεχομένου του θεωρημένου οπτικού δίσκου του βιβλίου αποθήκης, όταν καλύπτονται από καταστάσεις ή ηλεκτρομαγνητικά μέσα ή άλλα αναλυτικά στοιχεία, τα οποία παρέχονται στο φορολογικό έλεγχο στην προθεσμία που τάσσεται από αυτόν, με την προϋπόθεση ότι προκύπτουν με σαφήνεια τα δεδομένα, ώστε να είναι δυνατές οι ελεγκτικές επαληθεύσεις και επαληθεύονται αυτά από τα βιβλία και στοιχεία.}

 

15. Από το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 30 απαλείφεται η φράση ή να οφείλονται σε πρόθεση του υπόχρεου για απόκρυψη φορολογητέας ύλης.

 

16. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 30 η φράση Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο και ΕΘΕΚ αντικαθίσταται με τη φράση Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.

 

17. Από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 30 απαλείφεται η φράση ή να οφείλονται σε πρόθεση του υπόχρεου για απόκρυψη φορολογητέας ύλης.

 

18. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) να επιτρέπει στον επιτηδευματία, που χρησιμοποιεί οχήματα ιδιωτικής χρήσης για τη διακίνηση κάθε είδους αγαθών του, την τήρηση θεωρημένου βιβλίου κινητής αποθήκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα αυτού, ξεχωριστά σε κάθε όχημα, αντί της έκδοσης Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής.}

 

19. Οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για τα βιβλία και τα στοιχεία, για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διαφύλαξής τους με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ίδιου Κώδικα.

 

20. Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού αφορούν τα στοιχεία των χρήσεων εκείνων για τις οποίες οι σχετικές εγγραφές όλων των φορολογικών αντικειμένων δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος.

 

21. Οι νέες διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 6 του άρθρου 30 όπου προβλέπουν επιεικέστερη μεταχείριση, εφαρμόζονται και για τις υποθέσεις που μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχουν ελεγχθεί, καθώς και για εκείνες που έχουν ελεγχθεί και δεν έχουν περαιωθεί οριστικά με διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δεν έχει παρέλθει προθεσμία ασκήσεως ένδικου βοηθήματος ή ένδικου μέσου ή εκκρεμεί συζήτηση κατά των υποθέσεων αυτών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων αυτών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος να ζητήσουν τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, ακολουθούμενης της διαδικασίας του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4600/1966 (ΦΕΚ 242/Α/1966). Αν δεν επιτευχθεί η διοικητική επίλυση της διαφοράς, στην περίπτωση αυτή οι υποθέσεις αυτές κρίνονται με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.