Νόμος 3296/04 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Αναπροσαρμογή της αξίας γηπέδων και κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992) προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Επίσης, εξαιρούνται από την αναπροσαρμογή οι εταιρείες, οι οποίες αναπροσαρμόζουν, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, την αναπόσβεστη αξία των ακινήτων τους με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και αυτές που έχουν ήδη αναπροσαρμόσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004), την αξία των ακινήτων τους στους ισολογισμούς που έκλεισαν μετά την 30-12-2003.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του νόμου 2065/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το υπόλοιπο ποσό της υπεραξίας φορολογείται με συντελεστή 2% για τα γήπεδα και 8% για τα κτίρια.}

 

3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για την υπεραξία που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του έτους 2004 και μετά.

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 3229/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ολόκληρο το ποσό ή μέρος της υπεραξίας αναπροσαρμογής μεταφέρεται απευθείας σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού και δεν προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών για τον προσδιορισμό των κερδών τους, αλλά φορολογείται αυτοτελώς, στο όνομα του νομικού προσώπου, με συντελεστή 2% για τα γήπεδα και 8% για τα κτίρια.}

 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 3229/2004 καταργούνται, για ισολογισμούς που κλείνουν οι εταιρείες από 31-12-2004 και μετά.

 

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 του νόμου 3229/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Στο ποσό της υπεραξίας που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των κτιρίων, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1, ενεργούνται αποσβέσεις, οι οποίες και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος.}

 

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 6 εφαρμόζονται για ισολογισμούς που κλείνουν οι εταιρείες με 31-12-2004 και μετά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.