Νόμος 3301/04 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Θέματα της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του νόμου 3148/2003 τροποποιείται ως εξής:

 

{Η επιτροπή λογιστικής τυποποίησης και ελέγχων διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους και τέσσερα μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση ορίζεται ως γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου υπάλληλος της επιτροπής λογιστικής τυποποίησης και ελέγχων ή του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή υπάλληλος απασχολούμενος σε αυτό.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του νόμου 3148/2003 τροποποιείται ως εξής:

 

{Ο Πρόεδρος επιλέγεται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, ευρύτερης αποδοχής με αποδεδειγμένη πείρα και επιστημονική κατάρτιση. Ο ένας Αντιπρόεδρος επιλέγεται από πρόσωπα που διαθέτουν ευρεία επιστημονική κατάρτιση στη Λογιστική και ο άλλος Αντιπρόεδρος είναι υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με κατάρτιση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.}

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του νόμου 3148/2003 τροποποιείται ως εξής:

 

{Τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της επιτροπής λογιστικής τυποποίησης και ελέγχων είναι πρόσωπα που υποδεικνύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος, ανά ένα μέλος από κάθε φορέα.}

 

4. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 3148/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Έναν Διευθυντή του Υπουργείου Ανάπτυξης, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Ανάπτυξης.}

 

5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 3148/2003 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Η άρνηση διενέργειας ποιοτικού ελέγχου από επιλεγμένο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή μέσα σε εύλογη προθεσμία που τίθεται από το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.}

 

6. Στο άρθρο 5 του νόμου 3148/2003 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου είναι αρμόδιο να εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο της επιτροπής λογιστικής τυποποίησης και ελέγχων τη θέσπιση κανόνων ασκήσεως των υποχρεωτικών ελέγχων που διενεργούνται από μη Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.}

 

7. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3148/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.}

 

8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 3148/2003 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.