Νόμος 3301/04

Ν3301/2004: Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3301/2004: Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 263/Α/2004), 23-12-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Τυπικές προϋποθέσεις

Άρθρο 4: Αναγκαστική εκτέλεση των συμφωνιών παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας

Άρθρο 5: Δικαίωμα χρήσης ασφάλειας της μορφής της εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας

Άρθρο 6: Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας με μεταβίβαση τίτλου

Άρθρο 7: Ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού

Άρθρο 7Α

Άρθρο 8: Παρεκκλίσεις από διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου

Άρθρο 9: Εφαρμοστέο δίκαιο

Άρθρο 9Α

Άρθρο 10

 

Κεφάλαιο Β: Εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων

 

Άρθρο 13: Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (κωδικοποιημένος νόμος 2238/1994) για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

 

Κεφάλαιο Γ: Θέματα Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος

 

Κεφάλαιο Δ: Διάφορες διατάξεις

 

Άρθρο 17: Ρύθμιση χρεών νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 18: Θέματα της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 23

Άρθρο 24: Ρύθμιση θεμάτων ανταλλαγής ιδιοκτησιών μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής Θεσσαλονίκης

Άρθρο 25: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 22-12-2004

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.