Νόμος 3325/05 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Εθνικό Συμβούλιο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης. Το Εθνικό Συμβούλιο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Ανάπτυξης για θέματα που ανάγονται στις αρμοδιότητες των χειροτεχνικών και μικρομεσαίων εν γένει επιχειρήσεων.

 

2. Έργο του Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων είναι η υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Ανάπτυξης για τα εξής ιδίως θέματα:

 

α) τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

 

β) την αξιολόγηση των μέτρων εθνικής πολιτικής έναντι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους,

 

γ) την παρακολούθηση των εξελίξεων και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία,

 

δ) την παρακολούθηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την επεξεργασία των προτάσεων και μέτρων πολιτικής για την ενσωμάτωσή τους σε εθνικό επίπεδο,

 

ε) τη βελτίωση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα εθνικά και κοινοτικά αναπτυξιακά προγράμματα,

 

στ) την απλούστευση και βελτίωση του νομικού και διοικητικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

3. Το Συμβούλιο παρέχει επίσης τη γνώμη του στον Υπουργό Ανάπτυξης σε ερωτήματα που του απευθύνει σχετικά με θέματα που αφορούν τον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

4. Το Εθνικό Συμβούλιο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μπορεί να εξειδικεύει και να εμβαθύνει σε θέματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία ανάγονται στις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης.

 

Επίσης, μπορεί να διαβιβάζει αποτελέσματα των εργασιών του στο Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο χάραξης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων.

 

5. Το Συμβούλιο αποτελείται από τα εξής μέλη:

 

τον Υπουργό Ανάπτυξης ως Πρόεδρο,
τον Γενικό Γραμματέα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης,
τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,
τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,
τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,
τον Ειδικό Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα,
τον Προϊστάμενο του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού,
τον Πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνιών, Εμπόρων Ελλάδας,
τον Πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου,
τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων,
τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων,
τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζών,
τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας,
τον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας,
τον Πρόεδρο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων,
τον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης,
τον Πρόεδρο του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών.

 

Η σύνθεση του Συμβουλίου μπορεί να διευρύνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και θα συμμετέχουν οι εκπρόσωποι ανάλογα.

 

6. Οι δαπάνες λειτουργίας του Συμβουλίου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

7. Για την εξυπηρέτηση του έργου του Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και ιδίως για την εξυπηρέτηση της εγκατάστασης και των διοικητικών αναγκών αυτού, για την ανάθεση ερευνών και μελετών, καθώς και την εν γένει λειτουργία του, εγγράφεται ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι δαπάνες του Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων εκκαθαρίζονται και εντέλλονται από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

8. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης παρέχει κάθε είδους συνδρομή για την υποβοήθηση του έργου του Συμβουλίου.

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται στο Εθνικό Συμβούλιο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την υποστήριξη του έργου του Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η σύνθεσή της, οι αρμοδιότητες αυτής, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.