Νόμος 3325/05 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Πολεοδομικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχές μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων ή οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων του προεδρικού διατάγματος 84/1984, σε περιοχές Βιομηχανικών Πάρκων και Βιοτεχνικών Πάρκων σε Ζώνη εγκαταστάσεων δευτερογενούς τομέα και τριτογενούς τομέα, σε Ζώνη Επιχειρηματικού Πάρκου και σε περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του προεδρικού διατάγματος 23-02-1987, που καθορίζονται από εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και έχουν ελάχιστο εμβαδόν 2.000 m2, θεωρούνται οικοδομήσιμα εφόσον, πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας, οι ιδιοκτήτες των γηπέδων αυτών έχουν παραχωρήσει στον οικείο δήμο ή κοινότητα, δωρεάν, με συμβολαιογραφική πράξη, έκταση ίση με το 10% τουλάχιστον της επιφάνειας του γηπέδου. Ο προσδιορισμός του ποσοστού και της θέσης της παραχωρούμενης έκτασης γίνεται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για την εξασφάλιση ή τη βελτίωση των συνθηκών προσπέλασης του γηπέδου.

 

Η παραχωρούμενη έκταση κατά την πολεοδόμηση της περιοχής προσμετράται στον υπολογισμό των οφειλόμενων εισφορών της ιδιοκτησίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 51 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013).

 

2. Η περίπτωση 1 της παραγράφου Α' του άρθρου 2 του 31-03-1987 προεδρικού διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Α. 1. Οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης για την κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου γήπεδα που βρίσκονται μέσα στις περιοχές μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων ή οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές απεικονίζονται στους χάρτες και τα διαγράμματα του προεδρικού διατάγματος 84/1984 (ΦΕΚ 33/Α/1984), καθώς και σε περιοχές που προβλέπονται από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, ως περιοχές Βιομηχανικών Πάρκων, Βιοτεχνικών Πάρκων και Βιομηχανικών Πάρκων και Βιοτεχνικών Πάρκων υπό εξυγίανση και σε περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του προεδρικού διατάγματος 23-02-1987 (ΦΕΚ 166/Δ/1987), καθορίζονται ως εξής:}

 

3. Η περίπτωση β' της παραγράφου Γ' του άρθρου 2 του 31-03-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 303/Δ/1987), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 6)δ του άρθρου 41 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Εφόσον εντός της ζώνης εμπίπτει τμήμα του γηπέδου μικρότερο του 50% αλλά μεγαλύτερο του 10% της επιφάνειάς του, θεωρείται ότι βρίσκεται εντός της ζώνης το τμήμα αυτό ή τμήμα του γηπέδου ίσο προς άρτιο γήπεδο κατά τους κανόνες αρτιότητας της περιοχής.}

 

4. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του νόμου 2831/2000, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003), προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:

 

{Η ως άνω χρονική προθεσμία απομάκρυνσης παρατείνεται μέχρι να εγκριθεί ζώνη υποδοχής της δραστηριότητας στα διοικητικά όρια του οικείου και των όμορων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.}

 

5. Σε ειδικά κτίρια που ανεγέρθησαν νόμιμα, κατά παρέκκλιση των κατά κανόνα όρων και προϋποθέσεων της εκτός σχεδίου δόμησης και στα οποία προβλέπεται ή επιβάλλεται, από γενικές ή ειδικές διατάξεις, αλλαγή χρήσης λόγω καθορισμού νέων χρήσεων γης στην περιοχή, επιτρέπεται για μία μόνο φορά η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται από τις νέες χρήσεις γης κατά παρέκκλιση από τους ισχύοντες όρους δόμησης, με την τήρηση κατά τα λοιπά των διατάξεων του οικοδομικού και κτιριοδομικού κανονισμού. Η παρέκκλιση δεν συμπεριλαμβάνει τυχόν τμήματα των παραπάνω κτιρίων τα οποία έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση για την αρχική τους χρήση. Για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας για ανάπτυξη των νέων χρήσεων προαπαιτούνται: α) έγκριση απ τον αρμόδιο επαγγελματικό φορέα, β) γνωμοδότηση από την αρμόδια Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και γ) καταβολή τέλους επανάχρησης του κτιρίου ίσου με το 5% της αντικειμενικής αξίας του γηπέδου. Το τέλος καταβάλλεται υπέρ του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται το κτίριο και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995) και διατίθεται αποκλειστικά για την εκτέλεση έργων ανάπλασης και ανάδειξης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος στα διοικητικά όρια του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση κατεδάφισης του κτιρίου για οποιονδήποτε λόγο, η παραπάνω διάταξη δεν ισχύει.

 

6. Παραγωγικές μονάδες, η ίδρυση των οποίων εγκρίθηκε κατ' εφαρμογή του διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2687/1953 (ΦΕΚ 317/Α/1953) και του νόμου [Ν] 4171/1961 (ΦΕΚ 93/Α/1961), όπως υφίστανται και λειτουργούν, θεωρούνται χωροθετημένες, εφόσον τούτο συνάδει με τις κατευθύνσεις των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων, μέχρι την οριστική εξειδίκευση και εφαρμογή των πλαισίων αυτών.

 

Κατά την εξειδίκευση και εφαρμογή των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων χωροθετούνται ζώνες ή περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων όπου βρίσκονται εγκατεστημένες οι ανωτέρω παραγωγικές μονάδες και δεν επιτρέπεται ο καθορισμός χρήσεων γης που δεν είναι συμβατές με τις μονάδες αυτές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.