Νόμος 3325/05 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και με άδεια λειτουργίας τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2, καθώς και οι πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης, που δεν εμπίπτουν στις Εξαιρέσεις του άρθρου 3 και διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ μέχρι 22 kW και θερμική ισχύ μέχρι 50 KW, καθώς και οι αποθήκες χαμηλής όχλησης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία τους με κινητήρια ισχύ από 0 - 22 kW και θερμική ισχύ από 0 - 50 KW.

 

Για την έναρξη λειτουργίας των μονάδων αυτών υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή ειδική δήλωση, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που θα καθοριστούν με την υπουργική απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού. Η κατάθεση της δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφό της από την Αδειοδοτούσα Αρχή, το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο φορέας.

 

2. Από τις απαλλαγές του παρόντος άρθρου εξαιρούνται:

 

α) οι μονάδες επεξεργασίας εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών και τοξικών ουσιών και αερίων υπό πίεση, ανεξαρτήτως της επεξεργαζόμενης ποσότητας,

 

β) οι αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα ανώτερη των 100 kg εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών και τοξικών ουσιών,

 

γ) οι αποθήκες εκρηκτικών που υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 2)δ του άρθρου 1 της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 3329/15-02-1989 (ΦΕΚ 132/Β/1989), όπως εκάστοτε ισχύει και

 

δ) οι αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη των 200 kg.

 

3. Εάν από τη λειτουργία των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 προκαλούνται δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή οχλήσεις στους περιοίκους, τα οποία διαπιστώνονται μετά από έλεγχο της Αδειοδοτούσας Αρχής, οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να εξαιρούνται από την απαλλαγή της παραγράφου 1 με απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής. Στις περιπτώσεις αυτές, με απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής παρέχεται εφάπαξ προθεσμία, που δεν μπορεί να υπερβεί το έτος, για την τεχνική ανασυγκρότηση των μονάδων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναγκαίοι όροι, σύμφωνα με τους οποίους χορηγείται άδεια λειτουργίας κατά τις διατάξεις του παρόντος. Σε περίπτωση που τα μέτρα που ελήφθησαν σε εφαρμογή των πιο πάνω όρων δεν επαρκούν για την άρση των προβλημάτων, είναι δυνατή η παράταση της πιο πάνω προθεσμίας μέχρι ένα έτος για τη μεταφορά της δραστηριότητας. Εάν ο φορέας της επιχείρησης δεν έλαβε τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24.

 

Αν οι προκαλούμενες από τις δραστηριότητες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή οχλήσεις στους περιοίκους δεν μπορούν, κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής, να αρθούν με την τεχνική ανασυγκρότηση της μονάδας, αντί της προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση, μπορεί, με την ίδια διαδικασία, να χορηγείται προθεσμία ενός έτους για τη μεταφορά της δραστηριότητας, η οποία μπορεί να παρατείνεται για ένα επιπλέον έτος, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της δραστηριότητας.

 

Κατά τη διάρκεια ισχύος των πιο πάνω αποφάσεων, οι μονάδες λειτουργούν με τους όρους και τους περιορισμούς που θέτουν οι αποφάσεις αυτές, εκτός αν οι επιπτώσεις ή οι οχλήσεις που προκαλούνται είναι ιδιαιτέρως σοβαρές, κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής, οπότε μπορεί να διαταχθεί από αυτή η άμεση διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας.

 

4. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης για μηχανολογική επέκταση οι φορείς που έχουν εφοδιασθεί με άδεια λειτουργίας για την ίδια δραστηριότητα, εφόσον από την επέκταση:

 

α) Δεν επέρχεται ουσιαστική διαφοροποίηση στη μηχανολογική εγκατάσταση με βάση τα κριτήρια που τίθενται στην παράγραφο 2)β του άρθρου 6.

 

β) Δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης, προκειμένου για μονάδες χαμηλής όχλησης.

 

γ) Δεν επέρχεται αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, που αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας των μονάδων μέσης και υψηλής όχλησης, σε ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%). Η αύξηση αυτή, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται μεταβολή του βαθμού όχλησης της μονάδας, δεν μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να υπερβεί τα 600 kW κινητήριας και θερμικής ισχύος.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται για τις μονάδες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θεώρηση της ειδικής δήλωσης και τη χορήγηση της βεβαίωσης της παραγράφου 8)α του άρθρου 4, ο τύπος και το περιεχόμενο αυτών, η σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3982/2010 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.