Νόμος 3325/05 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Προϋποθέσεις και κριτήρια για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης μετεγκατάστασης δραστηριότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου απαγορεύεται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων που διέπονται από αυτόν σε περιοχές όπου, σύμφωνα με τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, έχει καθορισθεί χρήση γης μη συμβατή με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

 

β) Σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης, όπου δεν έχει καθορισθεί χρήση γης, επιτρέπεται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων μόνο χαμηλής όχλησης σύμφωνα με την υπ' αριθμό [Α] 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087/Β/2003) κοινή υπουργική απόφαση.

 

γ) Σε περιοχές εντός οικισμών προϋφιστάμενων της 16-08-1923, σύμφωνα με το από 02-03-1981 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 138/Δ/1981), επιτρέπεται η εγκατάσταση μόνο επαγγελματικών εργαστηρίων και αποθηκών της παραγράφου 1)γ του άρθρου 2, που διαθέτουν για τη λειτουργία τους μηχανολογικό εξοπλισμό του οποίου η κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 22 kW ή η θερμική τα 50 kW, πλην των περιπτώσεων (β)β), (δ)δ) για ποσότητα άνω των 100 kg υγρών ή αερίων καυσίμων και βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων και (ε)ε), μηχανολογικών εγκαταστάσεων των οποίων ο εξοπλισμός έχει κινητήρια ισχύ μέχρι 22 kW ή θερμική μέχρι 50 kW, εφόσον οι πιο πάνω δραστηριότητες ανήκουν στη χαμηλή όχληση. Σε απόσταση 500 m από τα όρια των πιο πάνω οικισμών επιτρέπεται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης.

 

2. α) Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης για δραστηριότητες που υπάγονται στον παρόντα νόμο σε περιοχές, όπου δεν έχει καθορισθεί από τις πολεοδομικές διατάξεις συγκεκριμένη χρήση γης ή σε περιοχές, όπου η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι συμβατή με τις χρήσεις που υπάρχουν, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

 

α)α) Οι διατάξεις του νόμου 1650/1986 όπως ισχύει, καθώς και τυχόν περιορισμοί που ισχύουν με βάση κείμενες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

β)β) Οι αναγκαίες γνώμες ή εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών ή αρχών, όπως αυτές ορίζονται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 3.

 

β) Τα κριτήρια, με βάση τα οποία χορηγείται η άδεια εγκατάστασης στις δραστηριότητες του παρόντος νόμου, είναι τα εξής:

 

α)α) Η αρτιότητα και η τεχνολογική στάθμη του μηχανολογικού εξοπλισμού.

β)β) Η φυσιογνωμία της περιοχής και οι επιπτώσεις της δραστηριότητας στο περιβάλλον.

γ)γ) Η ασφάλεια των εργαζομένων στην εγκατάσταση, καθώς και των περιοίκων.

δ)δ) Οι υφιστάμενες συνθήκες γειτνίασης του γηπέδου ή του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας.

ε)ε) Η επάρκεια και η καταλληλότητα των κτιρίων που πρόκειται να ανεγερθούν.

 

Στην περίπτωση υφιστάμενων κτιρίων εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4.

 

3. Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή όλες τις μελέτες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, μαζί με τα παραστατικά πληρωμής των κατά νόμο αμοιβών των μελετητών και των επιβαλλόμενων κρατήσεων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, ο τύπος και το περιεχόμενο αυτής, καθώς και η σχετική διαδικασία.

 

Για τις μονάδες χαμηλής όχλησης, η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων υποχρεούται να εκδώσει απόφαση για την έγκριση ή μη αυτών και να τη γνωστοποιήσει στην Αδειοδοτούσα Αρχή και στον ενδιαφερόμενο εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία θα περιέλθει σε αυτήν η μελέτη. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι παρέχεται θετική γνωμοδότηση και η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να εξετάσει το αίτημα για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3982/2010 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

4. Δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης για δραστηριότητες που εγκαθίστανται στις Βιομηχανικές Περιοχές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3982/2010 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

5. Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης για ίδρυση δραστηριότητας, για την οποία η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού της επένδυσης υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ, δημοσιοποιούνται, με ευθύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής, εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3982/2010 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

6. Άδειες εγκατάστασης για ίδρυση δραστηριότητας, ανεξάρτητα από το ύψος της αξίας και της εγκατεστημένης ισχύος του μηχανολογικού εξοπλισμού, δημοσιοποιούνται με ευθύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής, με δαπάνη που βαρύνει τον φορέα της δραστηριότητας. Από την ημερομηνία της δημοσιοποίησης αυτής θεωρείται ότι έλαβε γνώση κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος μπορεί να ασκήσει τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις βοηθήματα δικαστικής και διοικητικής προστασίας. Ο τρόπος και τα μέσα των δημοσιοποιήσεων και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια εφαρμογής της προηγούμενης και της παρούσας παραγράφου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το όριο του ποσού της προηγούμενης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3982/2010 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

7. Μετεγκατάσταση βιομηχανικών βιοτεχνικών μονάδων χαμηλής όχλησης, καθώς και μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών χαμηλής όχλησης που δεν επιτρέπεται να ιδρύονται εντός περιοχής Γενικής Κατοικίας, από περιοχή Γενικής Κατοικίας σε άλλη περιοχή Γενικής Κατοικίας επιτρέπεται σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμού, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και κατεδάφισης, εφόσον η μετεγκατάσταση γίνεται σε βιοτεχνικά βιομηχανικά ή ανεξάρτητα κτίρια.

 

8. Στις περιπτώσεις μετεγκατάστασης κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκτός από την περίπτωση της κατεδάφισης, επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το συνολικό κόστος μέχρι το 50%, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού που εγκαθίσταται στη νέα θέση. Στο κόστος αυτό μπορεί να περιληφθεί και το κόστος πιθανού εκσυγχρονισμού της εγκατάστασης στη νέα θέση. Το ποσοστό επιχορήγησης σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του κόστους του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού που εγκαθίσταται στη νέα θέση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3982/2010 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται το ποσό που διατίθεται κάθε έτος για την επιχορήγηση, το ακριβές ποσοστό επιχορήγησης, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα κριτήρια και η διαδικασία για την έγκριση και την καταβολή της επιχορήγησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3982/2010 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.