Νόμος 3336/05 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ρύθμιση διαδικασιών χρήσης αεροσκαφών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 του νόμου 2733/1999 (ΦΕΚ 155/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Α. α. Αρμόδιο για τη συντήρηση και λειτουργία των αεροσκαφών, προκειμένου να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, τα οποία διατίθενται για τις μετακινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, των μελών της Κυβέρνησης ή άλλων προσώπων, τα οποία μετακινούνται ύστερα από έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου, ορίζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στον προϋπολογισμό του οποίου εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις για την αντιμετώπιση των αντίστοιχων δαπανών.

 

β. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης ρυθμίζονται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες χρήσης των αεροσκαφών αυτών.

 

Προηγούμενες αποφάσεις που ρυθμίζουν κανονιστικά τα σχετικά ζητήματα, εξακολουθούν να ισχύουν.

 

γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες των διαδικασιών έγκρισης, ελέγχου και εξόφλησης των σχετικών με τη χρήση και συντήρηση των αεροσκαφών δαπανών.

 

Β. Πρόσωπα μη συνδεόμενα οργανικά με το Ελληνικό Δημόσιο, όταν μετακινούνται με τα ανωτέρω αεροσκάφη ή άλλα πτητικά μέσα, κατόπιν έγκρισης του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, έχουν ασφαλιστική κάλυψη από κινδύνους ατυχημάτων της ζωής και της περιουσίας τους.

 

Η ασφαλιστική κάλυψη ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία με σύμβαση ανανεούμενη ετησίως, η οποία συνάπτεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Η σύμβαση συνομολογείται για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο και ρυθμίζει αναλυτικά τους όρους, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες των διαδικασιών έγκρισης, ελέγχου και εξόφλησης των σχετικών δαπανών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.