Νόμος 2733/99 - Άρθρο 39

Άρθρο 39


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Α. α. Αρμόδιο για τη συντήρηση και λειτουργία των αεροσκαφών, προκειμένου να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, τα οποία διατίθενται για τις μετακινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, των μελών της Κυβέρνησης ή άλλων προσώπων, τα οποία μετακινούνται ύστερα από έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου, ορίζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στον προϋπολογισμό του οποίου εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις για την αντιμετώπιση των αντίστοιχων δαπανών.

 

β. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης ρυθμίζονται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες χρήσης των αεροσκαφών αυτών.

 

Προηγούμενες αποφάσεις που ρυθμίζουν κανονιστικά τα σχετικά ζητήματα, εξακολουθούν να ισχύουν.

 

γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες των διαδικασιών έγκρισης, ελέγχου και εξόφλησης των σχετικών με τη χρήση και συντήρηση των αεροσκαφών δαπανών.

 

Β. Πρόσωπα μη συνδεόμενα οργανικά με το Ελληνικό Δημόσιο, όταν μετακινούνται με τα ανωτέρω αεροσκάφη ή άλλα πτητικά μέσα, κατόπιν έγκρισης του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, έχουν ασφαλιστική κάλυψη από κινδύνους ατυχημάτων της ζωής και της περιουσίας τους.

 

Η ασφαλιστική κάλυψη ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία με σύμβαση ανανεούμενη ετησίως, η οποία συνάπτεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Η σύμβαση συνομολογείται για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο και ρυθμίζει αναλυτικά τους όρους, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες των διαδικασιών έγκρισης, ελέγχου και εξόφλησης των σχετικών δαπανών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3336/2005 (ΦΕΚ 96/Α/2005).

 

2. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 31 του νόμου 2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α/1992) αντικαθίστανται ως ακολούθως, η δε παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου αριθμείται ως παράγραφος 2.

 

{1. α. Το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, τις δαπάνες μεταφοράς των βαρέως ασθενών ασφαλισμένων τους που μεταφέρονται με αεροπορικά ή πλωτά μέσα. Το Δημόσιο, πέραν των ασφαλισμένων του, βαρύνεται επίσης και με τις δαπάνες μεταφοράς των ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων.

 

Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται και στις περιπτώσεις εκείνες που η μεταφορά για οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποιήθηκε, υπήρξε όμως κινητοποίηση μέσων και προσωπικού.

 

β. Ειδικά οι δαπάνες μεταφοράς αλλοδαπών καταβάλλονται από τους ίδιους και σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής εκ μέρους τους, αυτές καταβάλλονται από τους ασφαλιστικούς τους φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς) μέσω των πρεσβειών των κρατών προέλευσης τους, εκτός εάν ρυθμίζονται διαφορετικά από διακρατικές συμφωνίες ή προέρχονται από Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οποίους ισχύει η σχετική με το θέμα αυτό κοινοτική νομοθεσία.

 

γ. Οι δαπάνες διαμετακομιδής εξοφλούνται από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας σε βάρος του προϊόντος ειδικού λογαριασμού, εκτός προϋπολογισμού, που συνιστάται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών. Ο λογαριασμός αυτός επιχορηγείται κατ' έτος με ποσοστό των πιστώσεων που εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών ταμείων και του Δημοσίου για πάσης φύσεως δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων τους.

 

δ. Ο τρόπος λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού, το ποσοστό επιχορήγησης, ο τρόπος εξόφλησης των εξόδων διαμετακομιδής των ασφαλισμένων του κάθε φορέα ασθενών, οι επιστροφές των αδιάθετων υπολοίπων των επιχορηγήσεων των ασφαλιστικών ταμείων και του Δημοσίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

ε. Στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας παρέχεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με αεροπορικές ή άλλες εταιρείες μεταφορών για μίσθωση μέσων, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, στην περίπτωση που τα δικά του μέσα δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του.}

 

3. Κυρώνεται η από 24-06-1999 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ολυμπιακής Αεροπορίας ανώνυμη εταιρεία περί συμψηφισμού των μεταξύ τους απαιτήσεων, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

 

{Σύμβαση συμψηφισμού των αμοιβαίων κεφαλαίων Ολυμπιακής Αεροπορίας - Ελληνικού Δημοσίου

 

Στην Αθήνα σήμερα 24-06-1999 αφ' ενός μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Γιάννο Παπαντωνίου και τον Υπουργό ΥΜΕ κ. Αναστάσιο Μαντέλη (εφεξής Ελληνικό Δημόσιο) και αφ' ετέρου της Ολυμπιακής Αεροπορίας Ανώνυμη Εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα Λεωφόρος Συγγρού 97, νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ολυμπιακής Αεροπορίας κ. Γεώργιο Ζυγογιάννη (εφεξής Ολυμπιακή Αεροπορία) συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο

 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ο συμψηφισμός των ληξιπρόθεσμων αμοιβαίων απαιτήσεων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και λοιποί φορείς της Κεντρικής Διοίκησης) και Ολυμπιακής Αεροπορίας.

 

Άρθρο 2: Ρύθμιση χρεών

 

Συμψηφίζονται οριστικά και αμετάκλητα οι ληξιπρόθεσμες μέχρι την 31-12-1998 αμοιβαίες απαιτήσεις μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ολυμπιακής Αεροπορίας ως κατωτέρω:

 

1. Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου συνολικού ύψους εννέα δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τριών (9.862.639.493) δραχμών που προέρχονται από οφειλές της Ολυμπιακής Αεροπορίας προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για τέλη χρήσεων αερολιμένων των αεροσκαφών των πτήσεων εξωτερικού και εσωτερικού, περιόδου Νοεμβρίου 1994 έως 31-12-1998, καθώς επίσης και ενοίκια περιόδου 1996-1998, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι 31-12-1998 και αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

2. Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της Ολυμπιακής Αεροπορίας που προέρχονται από οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού ύψους εννέα δισεκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τριών (9.862.639.493) δραχμών όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι 31-12-1998 και ειδικότερα:

 

α) Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της Ολυμπιακής Αεροπορίας ύψους τριών δισεκατομμυρίων τετρακοσίων δύο εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο (3.402.729.422) δραχμών, έναντι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, από εισιτήρια μετακινήσεως προσωπικού Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, υποστήριξη αεροσκάφους Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και λοιπά, δαπάνες κοινόχρηστων κτιριακών εγκαταστάσεων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

β) Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της Ο.Α. ύψους έξι δισεκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα χιλιάδων εβδομήντα (6.459.910.070) δραχμών από Υπουργεία, άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και λοιπά όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και αφορούν κυρίως μετακινήσεις του προσωπικού, διαμετακομιδές ασθενών και λοιπά.

 

Άρθρο 3: Κύρωση παρούσας σύμβασης

 

Η παρούσα σύμβαση θα κυρωθεί με Νόμο.

 

Σε βεβαίωση των όσων συμφωνήθηκαν υπογράφηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο (2) αντίγραφα και ο κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα πρωτότυπο.

 

Για την Ολυμπιακή Αεροπορία

Για το Ελληνικό Δημόσιο

 

Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Ολυμπιακής Αεροπορίας προς Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έως 31-12-1998

 

1. Από τέλη χρήσεων εξωτερικού 6.729.828.161

2. Από τέλη χρήσεων εσωτερικού 2.623.618.530

3. Ενοίκια 509.192.802

 

Σύνολο 9.862.639.493

 

Σημείων

 

Περιλαμβάνονται προσαυξήσεις Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 958.747.512 δραχμές μέχρι 31-05-1999, για το μέρος εκείνο των οφειλών της Ολυμπιακής Αεροπορίας. προς Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που έχουν βεβαιωθεί στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

 

Παράρτημα ΙΙ: Υποχρεώσεις Δημοσίου έως 31-12-1998

 

1. Υπουργεία - Λοιπές δημόσιες υπηρεσίες και λοιπά 7.676.897.419

2. Προεδρικές πτήσεις - πτήσεις Falcon 2.185.742.074

 

Σύνολο 9.862.639.493}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.