Νόμος 3345/05 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κυρώνεται από την κατάρτισή της η παρακάτω προγραμματική συμφωνία:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

 

Στην Αθήνα σήμερα 22-11-2004 οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

 

Αφ' ενός:

 

1. Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο ειδικώς εν προκειμένω από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Προκόπιο Παυλόπουλο,

 

2. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, εκπροσωπούμενο εν προκειμένω από τον Γενικό Γραμματέα αυτού κύριο Γεώργιο Βούτσινο, και αφετέρου, η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, εκπροσωπούμενη εν προκειμένω από τον Πρόεδρό της κ. Σπύρο Παπασπύρο και τον Γενικό Γραμματέα της κ. Ηλία Ηλιόπουλο, έχοντες υπόψη τους την κοινή διαπίστωση για την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση, συμφωνούν και συναποδέχονται να εργασθούν από κοινού σε μια δέσμη δράσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

1. Ανίχνευση των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των Δημοσίων Υπαλλήλων,

2. Διαρκής επιμόρφωση των Δημοσίων Υπαλλήλων και αξιοποίησή της στην υπηρεσιακή εξέλιξή τους,

3. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων,

4. Προώθηση της Προαγωγικής Εκπαίδευσης,

5. Αναβάθμιση του προγράμματος της Εισαγωγικής Εκπαίδευσης,

6. Ενίσχυση πρωτοβουλιών της Ανώτατης Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

1) Διάρκεια

 

Η παρούσα συμφωνία διαρκεί μέχρι την 31-12-2014, με δυνατότητα παράτασης μετά τη λήξη της, μετά από προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των μερών.

 

2) Αντικείμενο της συμφωνίας

 

Με την παρούσα, τα μέρη συμφωνούν την προώθηση επί μέρους δράσεων στα κατωτέρω ειδικότερα θέματα:

 

2.1) Ανίχνευση των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των Δημοσίων Υπαλλήλων Με δεδομένη τη διαπίστωση ότι η ανίχνευση των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των Δημοσίων Υπαλλήλων πρέπει να σχεδιαστεί στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης συμφωνούνται τα ακόλουθα:

 

Προώθηση της άμεσης στελέχωσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των Υπουργείων με προσωπικό αυξημένων προσόντων και δυνατοτήτων (ύστερα από σχετική, εκ μέρους του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, επιμόρφωση του προσωπικού αυτού), κατά τρόπο ώστε οι Διευθύνσεις αυτές να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία ανίχνευσης και καταγραφής των πραγματικών αναγκών επιμόρφωσης των Δημοσίων Υπαλλήλων. Κατά συνέπεια, συμφωνείται η ανάγκη ενίσχυσης των ανωτέρω Διευθύνσεων με προσωπικό υψηλών προσόντων για να μπορέσουν αυτές να υποστηρίξουν αποτελεσματικά και θεσμικά μια αλλαγή νοοτροπίας στη δημόσια διοίκηση.

 

Σύνταξη προγράμματος επιμόρφωσης των στελεχών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των Υπουργείων σε θέματα

 

α) διάγνωσης αναγκών, ανάλυσης και ιεράρχησής τους και

β) αξιολόγησης επιπτώσεων των επιμορφωτικών προγραμμάτων στους Δημόσιους Υπαλλήλους.

 

Υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, για στελέχη των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των Υπουργείων εντός του 2005.

 

Λειτουργία των Περιφερειακών Ινστιτούτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την εκ μέρους τους κάλυψη του ελλείμματος ύπαρξης μηχανισμών εκπαίδευσης στις περιφέρειες και την καταγραφή του δυναμικού όλων των Υπηρεσιών των περιφερειών και των αντίστοιχων αναγκών εκπαίδευσής του.

 

2.2.) Διαρκής επιμόρφωση των Δημοσίων Υπαλλήλων και αξιοποίησή της στην εξέλιξη αυτών Λαμβανομένου υπόψη ότι η διαρκής επιμόρφωση των Δημοσίων Υπαλλήλων αποτελεί ουσιαστική διαδικασία για την αναβάθμιση των προσόντων των δημοσίων λειτουργών, συμφωνείται η σύνταξη ειδικής μελέτης με τη συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, και της Ανώτατης Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, για το σχεδιασμό της διαδικασίας ενσωμάτωσης της επιμόρφωσης στα βασικά κριτήρια αξιολόγησης κατά την εξέλιξη των Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

2.3) Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, δεξιοτήτων και επιμόρφωσης Δεδομένης της ευρωπαϊκής απαίτησης για την πιστοποίηση των προσόντων ή των γνώσεων που αποκτώνται από κάθε μορφής επιμόρφωση (η οποία συνδέεται άμεσα με την αξιοποίηση της επιμόρφωσης στην υπηρεσιακή εξέλιξη των Δημοσίων Υπαλλήλων), τα δύο μέρη συμφωνούν στη διερεύνηση φορέων ή μεθόδων σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, για την ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης της επιμόρφωσης.

 

2.4) Προαγωγική εκπαίδευση

 

Λαμβανομένης υπόψη της κοινής διαπίστωσης για την ανάγκη προώθησης της προαγωγικής εκπαίδευσης, καθώς και της διαπίστωσης περί των προβλημάτων που συνδέονται με αυτήν, συμφωνείται η ένταξη της προαγωγικής εκπαίδευσης ως προαπαιτούμενης διαδικασίας για τις προαγωγές των Δημοσίων Υπαλλήλων. Επίσης προβλέπεται η επιμόρφωση από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης των μελών των πρωτοβάθμιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων σε συνεργασία με την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, για την ανταπόκρισή τους στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 

2.5) Αναβάθμιση του προγράμματος της εισαγωγικής εκπαίδευσης

 

Με δεδομένη την κοινή διαπίστωση ότι υφίσταται έλλειμμα όσον αφορά την εισαγωγική εκπαίδευση των υπαλλήλων συμφωνείται η αναβάθμιση του προγράμματος εισαγωγικής εκπαίδευσης από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

2.6) Ενίσχυση των πρωτοβουλιών της Ανώτατης Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων. Ενίσχυση των πρωτοβουλιών της Ανώτατης Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων για τη λειτουργία του Ινστιτούτου Κοινωνικό Πολυκέντρο σε ερευνητικά και επιστημονικά θέματα, σε δράσεις και πρωτοβουλίες σύμφωνα με τους σκοπούς του, καθώς και στην από κοινού υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα.

 

3) Υποχρεώσεις των μερών και μέσα επίτευξης της συμφωνίας

 

3.1) Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται στα κατωτέρω:

 

3.1.1) Το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται ότι:

 

Θα προωθήσει τις απαραίτητες διοικητικές ρυθμίσεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της παρούσας.

 

Θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των συμφωνούμενων δράσεων.

 

3.1.2) Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δεσμεύεται ότι:

 

Θα υλοποιήσει τις δράσεις που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία εντός του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και

 

Θα συνεργάζεται με την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων στο σχεδιασμό και την προώθηση Πρωτοβουλιών στην υλοποίηση των παραπάνω δράσεων.

 

3.1.3) Η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων δεσμεύεται ότι:

 

Θα παρέχει έγκαιρα κάθε φορά στους αφ' ενός συμβαλλόμενους την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με τις οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων.

 

Θα μεριμνά, ώστε, μέσω του εκπροσώπου που παρέχει στην κατωτέρω αναφερόμενη επιτροπή, να μεταφέρεται η γνώση της επί των αντικειμένων της παρούσας, προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση της διαχειρίσεως των συμφωνούμενων δράσεων.

 

3.2) Για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης των συμφωνούμενων επί μέρους δράσεων τα μέρη συμφωνούν: στη θέσπιση χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου, το οποίο θα καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό 0,5%0 (0,5 τοις χιλίοις) των ετήσιων μισθολογικών δαπανών για το προσωπικό του Δημοσίου, Περιφερειών, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Ιδρυμάτων Πρόνοιας και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Το σχετικό ποσό θα τίθεται στη διάθεση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το οποίο και θα έχει τη διαχείρισή του. Η κατανομή του ανωτέρω ποσού στις συμφωνούμενων δράσεις γίνεται από την Επιτροπή Συντονισμού Δράσεων. Από το ποσό αυτό ποσοστό 8% και 5% αντίστοιχα διατίθεται για τις ανάγκες διοικητικής και λειτουργικής στήριξης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και του Κοινωνικού Πολυκέντρου, καθώς και για τη διενέργεια αυτοτελών δράσεων επικοινωνίας, ενημέρωσης Κ.λ,π. (ημερίδες, συνέδρια κ.λ,π.).

 

4) Συντονισμός των δράσεων

 

Για το συντονισμό των δράσεων προς υλοποίηση της παρούσας συμφωνίας,

 

Συμφωνείται η σύσταση τριμελούς διαρκούς Επιτροπής Συντονισμού Δράσεων, η οποία θα παρακολουθεί την εκτέλεση των δράσεων που συμφωνούνται με την παρούσα και θα εισηγείται τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση αυτών και την υλοποίηση της παρούσας συμφωνίας.

 

Στην ανωτέρω Επιτροπή θα μετέχουν ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και ένας εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, οι οποίοι θα ορισθούν μέχρι την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής και οι οποίοι θα μπορούν να αντικαθίστανται ελευθέρως από τα μέρη.

 

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα, και εκτάκτως όποτε τα μέλη της (ή τα συμβαλλόμενα στην παρούσα) κρίνουν αναγκαία τη σύγκλησή της.

 

5) Τελικές Διατάξεις

 

Οιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας, ως και τυχόν παράταση της διάρκειας αυτής γίνεται μόνον εγγράφως.

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ότι οι αναφερόμενες στην παρούσα υποχρεώσεις και δεσμεύσεις αναλαμβάνονται με σκοπό την προαγωγή της Δημόσιας Διοικήσεως και τη βελτίωση του επιπέδου των Δημοσίων Υπαλλήλων. Για το λόγο αυτόν, τα μέρη συμφωνούν να εργασθούν από κοινού για την επιτυχία των συμφωνούμενων δράσεων, δεσμευόμενα να επιλύσουν καλόπιστα κάθε τυχόν ανακύπτουσα διαφορά κατά την εκτέλεση της παρούσας ή σχετικά με την ερμηνεία των διατάξεών της με διαπραγματεύσεις και πάντοτε με γνώμονα την προαγωγή της Δημόσιας Διοίκησης.

 

Ευνόητο είναι ότι σε περίπτωση κατά την οποία η εκτέλεση των συμφωνούμενων δράσεων καταστεί αδύνατη για οποιονδήποτε λόγο, τα μέρη δεν θα έχουν καμία εκατέρωθεν απαίτηση, η δε Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων δεν θα έχει καμία υποχρέωση για την εκτέλεση τυχόν συμφωνιών με τρίτα πρόσωπα ή φορείς.

 

Σε περίπτωση, όμως, κατά την οποία η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων αποφασίσει να απόσχει από τις συμφωνούμενες διατάξεις ή να διακόψει τη συνεργασία της με τους αφ' ενός συμβαλλόμενους η συνέχιση των δράσεων (εφόσον οι αφ' ενός συμβαλλόμενοι το επιθυμούν) δεν θα πλήττεται, δεδομένου ότι αυτές αποσκοπούν, κατ' αρχάς στη βελτίωση της Δημόσιας Διοικήσεως, η οποία αποτελεί βασική μέριμνα του Κράτους και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα προγραμματική συμφωνία σε τρία (3) πρωτότυπα, τα οποία, αφού αναγνώσθηκαν, υπεγράφησαν ως έπεται και κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα.

 

Για το Ελληνικό Δημόσιο

Για το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Για την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.