Νόμος 3402/05 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Διοικητικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης αυτού και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και επτά μέλη. Οι εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο γίνονται από τους καθ' ύλην αρμόδιους προϊσταμένους του φορέα.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 60 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 

2. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτού. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Αν κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται διορισμός νέου μέλους για το υπόλοιπο της θητείας, με την ίδια διαδικασία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να διορισθούν εκ νέου στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη λήξη της θητείας τους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου τέταρτου του νόμου 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/2007).

 

3. Το Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας αποτελείται από έξι πρόσωπα της οικονομικής και επιστημονικής ζωής του τόπου, με εμπειρία σε θέματα αιμοδοσίας ή δημόσιας διοίκησης, τα οποία ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, ο οποίος ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας, ο οποίος ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας και έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το σύνολο των εργαζομένων στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.

 

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίστανται ή ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που διορίζονται. Η αναπλήρωση ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να διαρκέσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η αμοιβή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθυντή, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε συνεδρίαση στην οποία μετέχουν.

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.