Νόμος 3408/05 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων όπως αυτή είχε προστεθεί με την παράγραφο 8 περίπτωση α του άρθρου 10 του νόμου 3075/2002, αντικαθίσταται ως εξής

 

{Στον παραπάνω αξιούμενο χρόνο συνυπολογίζεται και ο χρόνος κατά τον οποίο οι ανωτέρω διετέλεσαν μετακλητοί Νομάρχες ή υπηρέτησαν ως μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Α βαθμίδας των παραπάνω αναφερόμενων ανεξάρτητων Διεθνών Ιδρυμάτων και Οργανισμών επί μία τετραετία και υπό τον όρο της εξαγοράς.}

 

β. Η περίπτωση β της παραγράφου 13 του άρθρου 15 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως αυτή είχε προστεθεί με την παράγραφο 8 περίπτωση β' του άρθρου 10 του νόμου 3075/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Εφόσον τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης έχουν και χρόνο υπηρεσίας που λογίζεται συντάξιμος κατά τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ή χρόνο υπηρεσίας τεσσάρων ετών, υπό τον όρο της εξαγοράς ως μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Α βαθμίδας σε ανεξάρτητα Διεθνή Ιδρύματα και Οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει και η Ελλάδα, η αμέσως ανωτέρω σύνταξή τους προσαυξάνεται κατά τόσα τριακοστά πέμπτα ποσοστού του μηνιαίου συντάξιμου μισθού της θέσης του Γενικού Γραμματέα κατά περίπτωση όσα τα έτη της υπηρεσίας αυτής.}

 

2. Τα πρώτα εδάφια των περιπτώσεων β των παραγράφων 1 των άρθρων 5 και 31 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 168/2000) τροποποιούνται ως εξής:

 

{β. Τα παιδιά του υπαλλήλου που πέθανε έχοντας τις παραπάνω προϋποθέσεις, καθώς και του συνταξιούχου είτε αυτά γεννήθηκαν σε γάμο των γονέων τους είτε νομιμοποιήθηκαν είτε είναι θετά είτε αναγνωρίσθηκαν είτε γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους από μητέρα υπάλληλο ή συνταξιούχο από δική της υπηρεσία, τα μεν κορίτσια αν είναι άγαμα, τα δε αγόρια μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους εφόσον είναι άγαμα ή και μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους, εφόσον είναι άγαμα και ανίκανα για εργασία κατά ποσοστό 50% και άνω.}

 

3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση απόλυσης για νόσο που δεν επιδέχεται θεραπεία, η συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου, εφόσον δεν ρυθμίζεται από το προηγούμενο εδάφιο, τερματίζεται με την πάροδο διμήνου από τη λήξη της τελευταίας αναρρωτικής άδειας, που έλαβε πριν από τη γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής ή της διαθεσιμότητας και σε περίπτωση που εξακολουθεί να εργάζεται, με την πάροδο διμήνου από τη γνωμάτευση της προαναφερόμενης Υγειονομικής Επιτροπής, ανεξάρτητα από το χρόνο κοινοποίησης της απόλυσης ή την τυχόν προσφορά υπηρεσίας και την καταβολή μισθού πέρα από το δίμηνο.}

 

4. α. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 των άρθρων 18 και 46 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων καταργούνται και οι ακολουθούσες παράγραφοι αναριθμούνται αναλόγως.

 

β. Οι διατάξεις του άρθρου 97 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 168/2000) καταργούνται και τα ακολουθούντα άρθρα αναριθμούνται αναλόγως.

 

γ. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Κώδικα Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων καταργούνται και οι ακολουθούσες παράγραφοι αναριθμούνται αναλόγως.

 

5. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση απόλυσης για νόσο που δεν επιδέχεται θεραπεία, η συντάξιμη υπηρεσία των υπαλλήλων του άρθρου 27, εφόσον δεν ρυθμίζεται από το προηγούμενο εδάφιο, τερματίζεται με την πάροδο διμήνου από τη λήξη της τελευταίας αναρρωτικής άδειας, που έλαβε πριν από τη γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής ή της διαθεσιμότητας και σε περίπτωση που εξακολουθεί να εργάζεται, με την πάροδο διμήνου από τη γνωμάτευση της προαναφερόμενης Υγειονομικής Επιτροπής, ανεξάρτητα από το χρόνο κοινοποίησης της απόλυσης ή την τυχόν προσφορά υπηρεσίας και την καταβολή μισθού πέρα από το δίμηνο.}

 

6. Το β' εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επίσης λογίζεται διπλάσιος ο χρόνος υπηρεσίας των παραπάνω που διανύθηκε στην Κορέα, καθώς και στην Κύπρο κατά τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 2641/1998 (ΦΕΚ 211/Α/1998).}

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 58 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επιτρέπεται επίσης η σύγχρονη καταβολή μέχρι δύο το πολύ συντάξεων σε άγαμα παιδιά ορφανά και από τους δύο γονείς, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή και μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους εφόσον σπουδάζουν, οπότε εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κώδικα αυτού ή είναι ανίκανα κατά ποσοστό 80% και άνω.}

 

8. Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 58 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις συντάξεις των υπαλλήλων του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999) εφόσον αυτοί έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία τους μέχρι 31-05-1999 ή αν πρόκειται για συνταξιούχους από μεταβίβαση εφόσον οι δικαιοπάροχοι έχουν αναγνωρίσει το σχετικό δικαίωμα μέχρι την ίδια ημερομηνία.}

 

9. Οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων καταργούνται

 

10. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Η σύζυγος και τα τέκνα αυτού που καταδικάστηκε για αδίκημα της περίπτωσης β του άρθρου 62 του Κώδικα αυτού, δικαιούνται με τους όρους αυτού του Κώδικα τη σύνταξη που τους ανήκει σαν αυτός που καταδικάστηκε να είχε πεθάνει και εφόσον ο ίδιος είχε αποκτήσει δικαίωμα με βάση τα έτη της υπηρεσίας του.}

 

11. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 66 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, καθώς και η περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 106 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων καταργούνται και οι ακολουθούσες περιπτώσεις αναριθμούνται αναλόγως.

 

12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 66 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Η πράξη κανονισμού σύνταξης και η απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων υπόκεινται σε έφεση στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ασκείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών εντός έτους από την έκδοσή τους, καθώς και από εκείνον που έχει έννομο συμφέρον εντός έτους από την κοινοποίησή τους.}

 

13. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ 8 του άρθρου 66 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων και της παραγράφου 3 του άρθρου 107 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Υποθέσεις για συντάξεις που κρίθηκαν οριστικά και τελεσίδικα με τη διαδικασία των παραγράφων 1 έως και 7 αυτού του άρθρου, μπορούν να επαναφερθούν για εξέταση σε πρώτο βαθμό με αίτηση των ενδιαφερομένων ή του Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων, εφόσον αυτοί επικαλούνται αντίθετη αμετάκλητη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδόθηκε μετά τη χρονολογία έκδοσης της οριστικής πράξης ή απόφασης, η οποία προσβάλλεται.}

 

14. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 66 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Προκειμένου περί πράξεων αναπροσαρμογής συντάξεων που αποστέλλονται στους ενδιαφερομένους από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, ως ημερομηνία κοινοποίησής τους θεωρείται η εξηκοστή ημέρα από την ημερομηνία που φέρουν οι πράξεις αυτές.}

 

15. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων, καθώς και της Επιτροπής της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Κώδικα αυτού, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται το μήνα Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους.}

 

16. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Τα τέκνα είτε γεννήθηκαν σε γάμο των γονέων τους είτε νομιμοποιήθηκαν είτε είναι θετά είτε αναγνωρίσθηκαν, τα μεν κορίτσια αν είναι άγαμα, τα δε αγόρια μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους εφόσον είναι άγαμα ή και μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους εφόσον είναι άγαμα και ανίκανα για εργασία κατά ποσοστό 50% και άνω.}

 

17. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Οι ανάπηροι του άμαχου πληθυσμού, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 έως 80 του Κώδικα αυτού, εφόσον επικαλούνται επιδείνωση της κατάστασης της υγείας τους, που οφείλεται στην εξέλιξη της πάθησης για την οποία συνταξιοδοτήθηκαν, δικαιούνται με αίτησή τους να επανεξετασθούν από την Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ). Οι επανεξετάσεις του προηγούμενου εδαφίου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 2.}

 

18. Στο τέλος του άρθρου 113 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5 Οι περιορισμοί που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 αυτού του άρθρου έχουν εφαρμογή και για τους λοιπούς συνταξιούχους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, των οποίων οι συντάξεις καταβάλλονται από το Δημόσιο με βάση ειδικές διατάξεις. Στους περιορισμούς αυτούς δεν υπάγονται οι χορηγίες των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων, οι συντάξεις των υπαλλήλων του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1518/1985, καθώς και οι συντάξεις των σιδηροδρομικών υπαλλήλων εφόσον όλοι αυτοί έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία τους μέχρι 31-12-1984 ή αν πρόκειται για συνταξιούχους από μεταβίβαση εφόσον οι δικαιοπάροχοι έχουν αναγνωρίσει το σχετικό δικαίωμα μέχρι την ίδια ημερομηνία.

 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις συντάξεις των υπαλλήλων του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2703/1999, εφόσον έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία τους μέχρι 31-05-1999 ή αν πρόκειται για συνταξιούχους από μεταβίβαση εφόσον οι δικαιοπάροχοι έχουν αναγνωρίσει το σχετικό δικαίωμα μέχρι την ίδια ημερομηνία.}

 

19. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 122 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{ε την ίδια διαδικασία, επιτρέπεται για μία μόνο φορά επανεξέταση από την Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ) και για τα πρόσωπα των διατάξεων των άρθρων 77 έως 80 του Κώδικα αυτού.}

 

20. α. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2084/1992 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Στους συνταξιοδοτούμενους λόγω ανικανότητας, παρέχεται και μηνιαίο προσωπικό και αμεταβίβαστο επίδομα ανικανότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, καθώς και της παραγράφου 23 του άρθρου 2 του νόμου 3075/2002, κατά περίπτωση.}

 

β. Η χορήγηση του επιδόματος ανικανότητας στα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου που έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία μέχρι την ισχύ του νόμου αυτού γίνεται οίκοθεν από την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επόμενου της ισχύος του νόμου αυτού μήνα.

 

21. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 2084/1992, που αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2320/1995 (ΦΕΚ 133/Α/1995), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Αν για κάποια από τις υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4202/1961 (ΦΕΚ 175/Α/1961), όπως αντικαταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του νόμου [Ν] 1405/1983 (ΦΕΚ 180/Α/1983), 4 του νόμου [Ν] 1539/1985 (ΦΕΚ 64/Α/1985), 15 του νόμου [Ν] 1902/1990 (ΦΕΚ 138/Α/1990), 18 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 2079/1992 (ΦΕΚ 142/Α/1992) και 69 του παρόντος.}

 

22. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2084/1992, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3029/2002, έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 166/2000.

 

23. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004) έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα των διατάξεων του Κώδικα Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων.

 

24. Αν αναληφθούν ποσά σύνταξης από τον τραπεζικό λογαριασμό θανόντων συνταξιούχων, τα οποία έχουν πιστωθεί στο λογαριασμό αυτόν κατά το μετά το θάνατο τους χρόνο, αυτά καταλογίζονται σε βάρος των συνδικαιούχων του λογαριασμού και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Εάν δεν υπάρχουν συνδικαιούχοι του λογαριασμού τα ανωτέρω ποσά καταλογίζονται σε βάρος των κληρονόμων. Προκειμένου για ποσά που υπερβαίνουν τα 3000 ευρώ, επιβάλλεται και πρόστιμο μέχρι του ποσού της σύνταξης τριών μηνών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 24 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 4151/2013 (ΦΕΚ 103/Α/2013).

 

25. Η τυχόν καταβαλλόμενη διαφορά της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2512/1997 (ΦΕΚ 138/Α/1997), των παραγράφων 10 των άρθρων 1 και 4, καθώς και της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 2592/1998 και της περίπτωσης α της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2703/1999, διατηρείται μέχρι την εξάλειψή της από την αύξηση της σύνταξης λόγω αλλαγής των συνταξιοδοτικών στοιχείων υπολογισμού της

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.