Νόμος 3075/02 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων και άλλα θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 166/2000 (ΦΕΚ 153/Α/2000)) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Για τους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.}

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 612/1977 εφαρμόζονται και στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίοι πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Η σύνταξη που καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου καθίσταται οριστική με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος έχει διανυθεί κατά το χρόνο που ο ασφαλισμένος βρίσκεται στο τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Για τους ασφαλισμένους που ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης για θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος έχει διανυθεί κατά το χρόνο που ο ασφαλισμένος βρισκόταν πριν το τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, η σύνταξη του προηγούμενου εδαφίου καθίσταται οριστική έξι έτη μετά τη συνταξιοδότηση του δικαιούχου και εφόσον στο διάστημα της εξαετίας αυτής έχει εξετασθεί τουλάχιστον δύο φορές από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004).

 

3. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

 

{12. Το τακτικό προσωπικό των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας, των αποκεντρωμένων και ανεξάρτητων υπηρεσιακών μονάδων των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους αποκτούν δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού.}

 

β. Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως και 18 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) έχουν εφαρμογή και για το προσωπικό των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και των αποκεντρωμένων και ανεξάρτητων υπηρεσιακών μονάδων των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας, που διορίζεται από 01-01-1993 και μετά.

 

γ. Οι διατάξεις των προηγούμενων περιπτώσεων έχουν εφαρμογή και για το προσωπικό των Νοσοκομείων της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), καθώς και για το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

 

δ. Οι διατάξεις για τη συνταξιοδότηση του προσωπικού των προηγούμενων περιπτώσεων που ίσχυαν μέχρι την ισχύ του νόμου 2889/2001 εξακολουθούν να ισχύουν.

 

ε. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας, καθώς και για τον Διοικητή και τον Αναπληρωτή Διοικητή των Νοσοκομείων των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας.

 

στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του νόμου 2889/2001.

 

ζ. Το προσωπικό της παραγράφου αυτής υπάγεται στην υγειονομική περίθαλψη του Δημοσίου.

 

4. α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε. Κατ' εξαίρεση, ο επιζών σύζυγος και τα παιδιά των προσώπων της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του Κώδικα αυτού, εφόσον ο θάνατος επήλθε οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας τους. Στην περίπτωση αυτή για τον υπολογισμό της σύνταξης λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά έτη θητείας που πραγματικά είχε διανύσει ο θανών.}

 

β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν ανάλογη εφαρμογή για τη θεμελίωση του δικαιώματος και τον υπολογισμό της χορηγίας των μελών των οικογενειών των δημάρχων και των προέδρων κοινοτήτων.

 

5. α. Στο τέλος του άρθρου 11 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής:

 

{14. Ο τυχόν υπολειπόμενος χρόνος από τη λήξη της θητείας των Προέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και των Γενικών Επιτρόπων των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας λογίζεται για κάθε συνέπεια ως πραγματική δημόσια υπηρεσία, με καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του ασφαλισμένου από τους ίδιους.}

 

β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την αναγνώριση του χρόνου αυτού ως χρόνου ασφάλισης από τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας.

 

6. Η παράγραφος 11 του άρθρου 15 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων λαμβάνει αριθμό 11Α και στο τέλος της προστίθεται περίπτωση β' ως εξής:

 

{β. Εφόσον τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής έχουν και χρόνο υπηρεσίας που λογίζεται συντάξιμος κατά τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, το ποσό της χορηγίας τους προσαυξάνεται με ένα εικοστό πέμπτο των μηνιαίων εξόδων παράστασης για κάθε τρία έτη συντάξιμης υπηρεσίας και σε περίπτωση που μετά την τριετία υπολείπεται χρόνος μικρότερος αυτής, κάθε πλήρες έτος παρέχει προσαύξηση ίση με τριάντα τρία τοις εκατό (33%) της προσαύξησης της πλήρους τριετίας. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρμόζονται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και την έκδοση αναγνωριστικής πράξης από την αρμόδια Διεύθυνση κανονισμού συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ο χρόνος που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της χορηγίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν αξιοποιείται συνταξιοδοτικά - ασφαλιστικά ούτε από το Δημόσιο ούτε από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης για τη λήψη δεύτερης σύνταξης.}

 

7. Στο τέλος του άρθρου 15 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

 

{12. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για το ιπτάμενο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας που κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του απασχολείται στην αεροδιακομιδή ασθενών. Στη περίπτωση αυτή για τον υπολογισμό των προσαυξήσεων λαμβάνονται υπόψη οι ώρες πτήσεις με εναέρια μέσα κατ' αντιστοιχία με τις ώρες πτήσης που προβλέπονται από την παραπάνω παράγραφο, οι οποίες βεβαιώνονται από την Υπηρεσία τους. Για τη συμπλήρωση της δεκαπενταετίας λαμβάνεται υπόψη μόνο η υπηρεσία που παρασχέθηκε στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.}

 

8. Οι διατάξεις των άρθρων 24 και 52 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Είναι απαράδεκτη η άσκηση ένστασης ή αίτησης αναθεώρησης στην Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Κώδικα αυτού ή έφεσης, αν δεν συνοδεύεται από αποδεικτικό κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου Ταμείου ποσού που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης δεν έχουν εφαρμογή όταν πρόκειται για πολεμική σύνταξη ή βοήθημα. Σε περίπτωση που η ένσταση ή η αίτηση γίνουν δεκτές, το ανωτέρω παράβολο επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.}

 

9. α. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 55 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων έχουν εφαρμογή και για τις χορηγίες των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων.}

 

β. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από 01-01-2002.

 

γ. Στις χορηγίες όσων διετέλεσαν πρόεδροι κοινοτήτων ή δήμαρχοι σε κοινότητες ή δήμους, αντίστοιχα, που συνενώθηκαν εθελοντικά σε κοινότητες ή με κοινότητες ή σε δήμους ή με δήμους, με τις διατάξεις είτε του νόμου 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α/1984) είτε του νόμου [Ν] 1622/1986 (ΦΕΚ 92/Α/1986) και οι οποίες δεν αυξήθηκαν από την ημερομηνία της εθελοντικής συνένωσης μέχρι και 31-12-1996, χορηγείται από 01-01-2002, μετά από αίτησή τους, αύξηση ποσού ευρώ εκατό (100), η οποία υπολογίζεται στη χορηγία τους πριν την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων περιπτώσεων της παραγράφου αυτής. Η αύξηση αυτή χορηγείται και στις χορηγίες των οικογενειών, όσων από τα παραπάνω πρόσωπα έχουν πεθάνει, κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό χορηγίας που λαμβάνουν.

 

10. Στο τέλος του άρθρου 59 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

 

{11. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 8 έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού.}

 

11. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 66 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Η απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων υπόκειται σε έφεση ενώπιον του οικείου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την έκδοσή της, καθώς και από κάθε άλλον που έχει έννομο συμφέρον, σε προθεσμία ενός έτους από την κοινοποίησή της.}

 

β. Στο τέλος του άρθρου 66 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

 

{11. Στις επιτροπές της παραγράφου 4 του άρθρου 14 και της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού του Κώδικα αυτού εισηγούνται Προϊστάμενοι Τμημάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία σε μία από τις διευθύνσεις συντάξεων και ο αριθμός τους, που καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου των Επιτροπών, είναι ανάλογος με τις υποθέσεις που συζητούνται κάθε φορά.}

 

12. Η παράγραφος 6 του άρθρου 69 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων που προστέθηκε στο άρθρο αυτό με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999) αναριθμείται και λαμβάνει αριθμό 7.

 

13. Τα ποσά των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2592/1998 (ΦΕΚ 57/Α/1998) αυξάνονται από 01-01-2002 σε 81,145 και 210 ευρώ, αντίστοιχα.

 

14. α. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2703/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Από την ημερομηνία αναπροσαρμογής της σύνταξης του ανωτέρω προσωπικού, κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, παύει να καταβάλλεται το βοήθημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 71 του νόμου [Ν] 5343/1932 (ΦΕΚ 86/Α/1932).}

 

β. Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71 του νόμου [Ν] 5343/1932 δεν αναζητούνται.

 

15. Τα μηνιαία ποσά του επιδόματος εξομάλυνσης, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999), αυξάνονται από 01-01-2001 από 8,80, 14,67 και 23,48 ευρώ σε 15,24 και 41 ευρώ, αντίστοιχα.

 

16. α. Οι συντάξεις, οι χορηγίες, τα βοηθήματα και τα επιδόματα που χορηγεί το Δημόσιο στους συνταξιούχους, στους χορηγιούχους ή βοηθηματούχους του, γενικά, από 01-01-2002 κανονίζονται και τα σχετικά ποσά καταβάλλονται σε ευρώ.

 

β. Τα ποσά της προηγούμενης περίπτωσης που έχουν κανονισθεί ή καταβάλλονται στους συνταξιούχους, στους χορηγιούχους ή βοηθηματούχους του Δημοσίου, γενικά, μέχρι και την 31-12-2001 σε δραχμές, μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την ισοτιμία δραχμής ευρώ.

 

γ. Απαιτήσεις ή υποχρεώσεις του Δημοσίου που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων οι οποίες διέπουν τις συντάξεις, τα βοηθήματα ή τα επιδόματα που καταβάλλει το Δημόσιο και ανατρέχουν σε χρονικό διάστημα πριν την 01-01-2002, σε κάθε περίπτωση, μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την ισοτιμία της προηγούμενης περίπτωσης.

 

δ. Τα ποσά των προηγούμενων περιπτώσεων θα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο εκατοστό του ευρώ. Σε περίπτωση που κατά τη μετατροπή προκύπτει ακριβώς το μισό μίας υποδιαίρεσης το ποσό θα στρογγυλοποιείται στο επόμενο εκατοστό του ευρώ.

 

ε. Οι διατάξεις των προηγούμενων περιπτώσεων έχουν εφαρμογή και για τη μετατροπή σε ευρώ και τη στρογγυλοποίηση κάθε άλλου δραχμικού ποσού που αναφέρεται στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου.

 

17. α. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 168/2000 (ΦΕΚ 155/Α/2000)), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Η βασική μηνιαία πολεμική σύνταξη, που αναγνωρίζεται στις οικογένειες των έγγαμων οπλιτών που σκοτώθηκαν ή εξαφανίσθηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή νόσο απότοκο των κακουχιών του πολέμου, ορίζεται στο ποσό που αναλογεί σε ανάπηρο οπλίτη που φέρει ανικανότητα 35%, σύμφωνα με το άρθρο 88.}

 

β. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 91 του [Π] Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Η βασική μηνιαία πολεμική σύνταξη, που αναγνωρίζεται στις οικογένειες των άγαμων οπλιτών που σκοτώθηκαν ή εξαφανίσθηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή νόσο απότοκο των κακουχιών του πολέμου, ορίζεται στο ποσό που αναλογεί σε ανάπηρο οπλίτη που φέρει ανικανότητα 35%, σύμφωνα με το άρθρο 88.}

 

γ. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 110 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Το κατώτατο όριο πολεμικής σύνταξης ή βοηθήματος, που δεν καθορίζεται με βάση μισθό ενεργείας, ορίζεται ίσο με το ποσό της σύνταξης ανάπηρου πολέμου οπλίτη με ποσοστό ανικανότητας 35%, όπως ισχύει κάθε φορά.}

 

δ. Το κατώτατο όριο των συντάξεων ειρηνικής περιόδου των στρατιωτικών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1859/1989 ορίζεται ίσο με το ποσό σύνταξης ανάπηρου πολέμου οπλίτη με ποσοστό ανικανότητας 35%, όπως ισχύει κάθε φορά.

 

ε. Από την 01-01-2002 αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής οίκοθεν όλες οι συντάξεις των ανάπηρων πολέμου και ειρηνικής περιόδου καθώς και των οικογενειών τους που δεν καθορίζονται με βάση μισθό ενεργείας και που έχουν αναγνωριστεί μέχρι την 31-12-2001.

 

στ. Η διαφορά μεταξύ της σύνταξης που κανονίζεται ή αναπροσαρμόζεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και της δικαιούμενης κατά την 31-12-2001 θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής: το 30% της διαφοράς από 01-01-2002, το άλλο 30% από 01-07-2002 και το υπόλοιπο 40% από 01-01-2003.

 

18. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή και τρίτη επανεξέταση εφόσον έχει επέλθει σημαντική επιδείνωση της νόσου ή του τραύματος για τα οποία συνταξιοδοτήθηκαν, η οποία συνεπάγεται είτε ολική τύφλωση είτε ακρωτηριασμό και αποδεικνύεται από βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου που υποβάλλεται με τη σχετική αίτηση.}

 

19. α. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1863/1989 (ΦΕΚ 204/Α/1989) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για τους διαμένοντες μόνιμα στο εξωτερικό, προκειμένου για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων του νόμου [Ν] 1543/1985 (ΦΕΚ 73/Α/1985), αποφαίνεται η Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή.}

 

β. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής λαμβάνονται υπόψη από τα συνταξιοδοτικά όργανα και γνωματεύσεις της ανωτέρω υγειονομικής επιτροπής που τυχόν έχουν εκδοθεί και πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

20. α. Μετακλητοί υπάλληλοι με συνολικά υπερδεκαετή θητεία σε θέσεις μετακλητού νομάρχη, γενικού γραμματέα Περιφέρειας και αιρετού δημάρχου, μέχρι 31-12-1994, εκτός αυτών που υπηρέτησαν την περίοδο της επταετούς δικτατορίας της 21-04-1967, θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετακλητού νομάρχη, εφόσον ο χρόνος θητείας στις θέσεις αυτές δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τη λήψη σύνταξης από το Δημόσιο ή από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης.

 

β. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999) έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης.

 

21. α. Δημόσιοι υπάλληλοι, πολιτικοί και στρατιωτικοί, οι οποίοι έχουν και χρόνο θητείας βουλευτή, αιρετού νομάρχη, δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν την προσμέτρηση του χρόνου αυτού στη λοιπή δημόσια υπηρεσία τους και μέχρι τη συμπλήρωση τριάντα πέντε ετών δημόσιας υπηρεσίας, έστω και αν αυτή είναι μεταγενέστερη της δημόσιας υπηρεσίας τους, εφόσον δεν συμπίπτει με άλλη υπηρεσία τους συντάξιμη από το Δημόσιο ή από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης.

 

β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν εφαρμογή και για όσους ως αιρετοί νομάρχες: δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων έχουν θεμελιώσει δικαίωμα χορηγίας από τις θέσεις αυτές, εφόσον παραιτηθούν από το δικαίωμά τους αυτό.

 

γ. Ο χρόνος θητείας που προσμετράται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης χρησιμεύει τόσο για τη θεμελίωση όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης.

 

22. Δήμαρχοι και πρόεδροι κοινότητας με υπερτετραετή θητεία στις θέσεις αυτές μπορούν να προσμετρούν και χρόνο βουλευτείας για τη θεμελίωση δικαιώματος χορηγίας δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντίστοιχα, εφόσον ο χρόνος της βουλευτείας δε χρησιμεύει για τη λήψη βουλευτικής σύνταξης.

 

23. Τα επιδόματα ανικανότητας των νόμων [Ν] 1897/1990 (ΦΕΚ 120/Α/1990) και [Ν] 1977/1991 (ΦΕΚ 185/Α/1991) που καταβάλλονται σε πολιτικούς και στρατιωτικούς συνταξιούχους, από 01-07-2002, υπολογίζονται με βάση το ποσοστό ανικανότητάς τους στο σύνολο του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού, με τον οποίο συνταξιοδοτούνται, όπως αυτός διαμορφώνεται κάθε φορά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 23 καταργήθηκε με την παράγραφο 6)β του άρθρου 4 του νόμου 3513/2006 (ΦΕΚ 265/Α/2006).

 

24. Οι συντάξεις των τέως Επιθεωρητών Εκπαίδευσης της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2592/1998 αναπροσαρμόζονται από την 01-07-2002 με βάση μηνιαίο βασικό μισθό, ο οποίος προσδιορίζεται με πολλαπλασιασμό του βασικού μισθού του ΜΚΙ με συντελεστή ένα και είκοσι (1,20), καθώς και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας τους.

 

25. Το ποσό που ορίζεται ως εφάπαξ οικονομικό βοήθημα με την παράγραφο 17 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2592/1998 αυξάνεται, αναδρομικά από 01-01-2001, σε 30.000 ευρώ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.