Νόμος 3421/05 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Αναβολή κατάταξης λόγω θεραπευτικής αγωγής σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες, του εσωτερικού ή του εξωτερικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε όσους ακολουθούν θεραπευτική αγωγή σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων (ΚΕΘΕΑ) του εσωτερικού ή αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού, χορηγείται αναβολή κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις, η οποία διαρκεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν στην ημερομηνία έναρξης της θεραπευτικής αγωγής προστεθούν τρία έτη.

 

2. Για τη χορήγηση της αναβολής αυτής απαιτείται αίτηση των ενδιαφερόμενων και πιστοποίηση ή βεβαίωση του κέντρου θεραπείας εξαρτημένων ατόμων, στο οποίο έχουν ενταχθεί για θεραπευτική αγωγή, από την οποία απαραίτητα θα πρέπει να προκύπτουν τα ακόλουθα:

 

α. Η πλήρης ταυτότητα του κέντρου θεραπείας,

β. Τα πλήρη ληξιαρχικά στοιχεία των ενδιαφερόμενων,

γ. Η ημερομηνία έναρξης της θεραπευτικής αγωγής.

 

3. Η αναβολή αυτή χορηγείται μία φορά και για την παρακολούθηση μιας μόνο θεραπευτικής αγωγής, διακόπτεται δε, εφόσον δεν έχει λήξει, οποτεδήποτε ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερόμενων. Στις περιπτώσεις απομάκρυνσης των ενδιαφερόμενων από το κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων, για το οποίο έτυχαν αναβολής κατάταξης και ένταξής τους σε άλλο κέντρο θεραπείας, για συνέχιση της θεραπευτικής τους αγωγής, η χορηγηθείσα αναβολή παραμένει αμετάβλητη.

 

4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:

 

α. Κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων: Θεραπευτικές μονάδες στις οποίες ακολουθείται θεραπευτική αγωγή ατόμων για την απεξάρτησή τους από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών και οι οποίες μονάδες υπάγονται, εποπτεύονται ή τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή λειτουργούν κατόπιν αδείας των ελληνικών αρμόδιων κρατικών αρχών ή των αντιστοίχων του εξωτερικού.

 

β. Θεραπευτική αγωγή: Εγκεκριμένο κατά νόμο, θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

 

γ. Χρόνος θεραπευτικού προγράμματος: Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του προγράμματος αποθεραπείας των εξαρτημένων από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών ατόμων, καθώς και ο εγκεκριμένος από τον επιστημονικό διευθυντή του οικείου προγράμματος χρόνος κοινωνικής επανένταξης.

 

δ. Ταυτότητα κέντρου θεραπείας εξαρτημένων ατόμων: Η πλήρης ονομασία του κέντρου θεραπείας, η έδρα του, ο νόμος με βάση τον οποίο λειτουργεί, η άδεια που του έχει χορηγηθεί, καθώς και ο φορέας στον οποίο υπάγεται ή από τον οποίο εποπτεύεται.

 

5. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο μέσα στις παρακάτω προθεσμίες:

 

α. Από τους στρατευσίμους: Από την ημερομηνία πρόσκλησής τους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη εξαιτίας λήξης της δικαιούμενης αναβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 

β. Από τους ανυπότακτους: Από την ημερομηνία έναρξης της θεραπευτικής αγωγής μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη εξαιτίας λήξης της δικαιούμενης αναβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 

6. Αν τα δικαιολογητικά υποβληθούν μετά τις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου γίνονται δεκτά, εφόσον υπήρχαν οι προϋποθέσεις χορήγησης αναβολής κατά την ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνταν να καταταγούν.

 

7. Δεν απαιτείται αίτηση των ενδιαφερόμενων και χορηγείται αυτεπάγγελτα η αναβολή του παρόντος άρθρου, εφόσον η προβλεπόμενη πιστοποίηση ή βεβαίωση περιέρχεται στο στρατολογικό γραφείο είτε κατόπιν αναζήτησης είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

8. Όσοι εκ των υπαγομένων τελούν σε ανυποταξία, αυτή θεωρείται ότι διακόπτεται κατά την ημερομηνία ένταξής τους σε κέντρα θεραπείας του άρθρου αυτού και αναστέλλεται η ποινική τους δίωξη για όλο το χρονικό διάστημα της αναβολής τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 77 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α/2010).

 

8. (πρώην 9) Οι τυχόντες αναβολής με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετά τη λήξη της χρονικής της διάρκειας ή τη διακοπή της με αίτησή τους και πριν από την ημερομηνία κατάταξης ή επανακατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, εξαιτίας της λήξης ή διακοπής της, παραπέμπονται υποχρεωτικά από τα στρατολογικά γραφεία στην πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους επιτροπή απαλλαγών του Στρατού Ξηράς για κρίση της σωματικής τους ικανότητας. Ειδικά για τους διαμένοντες στο Νομό Αττικής, αρμόδια είναι η Επιτροπή Απαλλαγών Αθηνών (ΕΑΑ) ή η Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) ή η Ανωτάτη Αεροπορική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΑΥΕ), εφόσον ο παραπεμπόμενος ανήκει στο Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό Ναυτικό ή στην Πολεμική Αεροπορία αντίστοιχα.

 

9. (πρώην 10) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία, οι προθεσμίες παραπομπής - παρουσίασης, οι υποχρεώσεις των στρατολογικών γραφείων και των επιτροπών απαλλαγών, οι υποχρεώσεις των παραπεμπόμενων και οι συνέπειες της μη τήρησής τους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.