Νόμος 3421/05 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Διαδικασία - προϋποθέσεις επανεξέτασης σωματικής ικανότητας στρατευσίμων και εφέδρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η επανεξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων και των εφέδρων γίνεται είτε ύστερα από αίτησή τους είτε αυτεπάγγελτα. Οι στρατεύσιμοι και οι έφεδροι κρίνονται από την πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους υγειονομική επιτροπή του Στρατού Ξηράς, εκτός αν στον ίδιο τόπο λειτουργεί υγειονομική επιτροπή του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, οπότε αρμοδία είναι η επιτροπή αυτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4211/2013 (ΦΕΚ 256/Α/2013).

 

2. Η αυτεπάγγελτη παραπομπή γίνεται από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο κατόπιν διαταγής της Διεύθυνσης Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. Με την ίδια διαταγή καθορίζεται και η προθεσμία παρουσίασης.

 

3. Στις περιπτώσεις εκούσιας επανεξέτασης της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων και εφέδρων, η παραπομπή στις υγειονομικές επιτροπές γίνεται από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 

α. Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών, από την τελευταία κρίση της σωματικής τους ικανότητας.

 

β. Εφόσον τελούν ή προέρχονται από αναβολή υγείας να τους έχει χορηγηθεί ετήσια ή διετής αναβολή και όχι εξάμηνης χρονικής διάρκειας.

 

4. Κατά την εκούσια επανεξέταση, η παραπομπή συντελείται με έγγραφο του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου συνοδευόμενου με αντίγραφο φύλλου μητρώου (ΑΦΜ) του παραπεμπόμενου, εντός δεκαημέρου από την ημερομηνία που κατατίθεται ή περιέρχεται στο οικείο στρατολογικό γραφείο το σχετικό αίτημα.

 

Οι παραπεμπόμενοι οφείλουν να παρουσιάζονται στις υγειονομικές επιτροπές εντός της τασσόμενης στο παραπεμπτικό έγγραφο του στρατολογικού γραφείου προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης ή περιέλευσης του σχετικού αιτήματος στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο.

 

Οι υγειονομικές επιτροπές υποχρεούνται να εκδίδουν άμεσα γνωματεύσεις για τους επανεξεταζόμενους, οι οποίες θα πρέπει να περιέρχονται στα αρμόδια στρατολογικά γραφεία το αργότερο εντός δεκαπενθημέρου από την ημερομηνία εξέτασής τους.

 

5. Στην περίπτωση παραπομπής για επανεξέταση των ενδιαφερομένων ύστερα από αίτησή τους, εφόσον δεν παρουσιασθούν μέσα στην καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται ότι διατηρούν τη σωματική ικανότητα που είχαν πριν την παραπομπή τους και εφόσον τελούν σε ετήσια ή διετή αναβολή υγείας, η αναβολή αυτή παραμένει ισχυρή.

 

6. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης επανεξέτασης της σωματικής ικανότητας, εφόσον οι παραπεμπόμενοι μπορούν να μετακινηθούν για παρουσίαση στις υγειονομικές επιτροπές και δεν παρουσιάζονται, λογίζονται αυτοδικαίως ικανοί πρώτης κατηγορίας (Ι/1). Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, αναφορικά με τις υποχρεώσεις των υγειονομικών επιτροπών, εφαρμόζονται και στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης επανεξέτασης.

 

7. Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται ικανοί πρώτης κατηγορίας (Ι/1) από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας παρουσίασης για επανεξέταση. Από την ίδια ημερομηνία θεωρείται ότι διακόπτεται και η αναβολή εκείνων που διατελούν σε αναβολή λόγω υγείας.

 

8. Εφόσον οι παραπεμπόμενοι, είτε αυτεπάγγελτα είτε με αίτησή τους, δεν μπορούν να μετακινηθούν για παρουσίασή τους στις υγειονομικές επιτροπές, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 37 του παρόντος νόμου.

 

9. Οι επανεξεταζόμενοι:

 

α. Εφόσον κρίνονται ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5), απαλλάσσονται από την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

 

β. Εφόσον κρίνονται ικανοί οποιασδήποτε κατηγορίας, υπέχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής.

 

γ. Εφόσον τυγχάνουν αναβολής κατάταξης λόγω υγείας, υποχρεούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μετά τη λήξη της αναβολής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.