Νόμος 4211/13

Ν4211/2013: Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ανώνυμη εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4211/2013: Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ανώνυμη εταιρεία, (ΦΕΚ 256/Α/2013), 28-11-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται η από 11-09-2013 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 187/Α/2013).

 

Άρθρο δεύτερο

 

Η προθεσμία του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τον τίτλο Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 187/Α/2013) και κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι 31-01-2014, με αποκλειστικό σκοπό:

 

α. Την είσπραξη χρημάτων οφειλομένων από το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω παράδοσης στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στρατιωτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένου στον πίνακα του Συμβουλίου της 15-04-1958, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 346 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

β. Την υποβολή δικαιολογητικών και εξασφάλιση δικαιώματος συμμετοχής στα πλαίσια διαγωνιστικής διαδικασίας (προμήθεια με διαπραγμάτευση), σύμφωνα με τα άρθρα 50, 51 και 52 του νόμου 3433/2006 (Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων), όπως αυτός ίσχυε πριν την κατάργησή του από το νόμο 3978/2011 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας) και σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 109 του νόμου 3978/2011 περί διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, υπηρεσιών ή προμηθειών, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν την έναρξη ισχύος του τελευταίου.

 

Άρθρο τρίτο: Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών παροχών υγείας στις Ένοπλες Δυνάμεις

 

1. Για την κάλυψη των άμεσων και επιτακτικών αναγκών στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, επιτρέπεται η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, των ειδικοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) και κατ' αναλογία με τις προβλέψεις του ίδιου άρθρου για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό δεν θα υπερβαίνει τα 15 άτομα κατά Κλάδο.

 

2. Η πρόσληψη προσωπικού θα πραγματοποιείται με σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να είναι διάρκειας μεγαλύτερης του 1 έτους και μικρότερης των 6 μηνών. Το ακριβές χρονικό διάστημα της απασχόλησης ορίζεται στη σύμβαση που καταρτίζεται. Οι συμβάσεις εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017).

 

3. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται από τους καταλόγους που έχουν καταρτιστεί και τηρούνται από τις Υγειονομικές Περιφέρειες, σύμφωνα με την προτεραιότητα που καθορίζεται για το επικουρικό προσωπικό που προορίζεται για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το επικουρικό προσωπικό, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ο χρόνος αυτός λογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

 

4. Το επικουρικό προσωπικό λαμβάνει τις εκάστοτε ισχύουσες αποδοχές του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

5. Η δαπάνη της αμοιβής του επικουρικού προσωπικού καλύπτεται, από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Υγείας, κατόπιν εισηγήσεως του ΣΑΓΕ, ρυθμίζεται η διαδικασία του προσδιορισμού των αναγκών για την κάλυψη των οποίων θα γίνεται η πρόσληψη της προκήρυξης των θέσεων, της τοποθέτησης του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

Άρθρο τέταρτο: Στρατολογικές διατάξεις

 

1. Η υποπαράγραφος γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του νόμου 3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Παραπέμπουν στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων όσους έχουν κριθεί στο παρελθόν από οποιαδήποτε υγειονομική επιτροπή, όσους έχουν ένδειξη ότι πρόκειται να κριθούν ακατάλληλοι για στράτευση, καθώς και εκείνους για τους οποίους η γνώμη του συμβουλίου δεν είναι ομόφωνη.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του νόμου 3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Τα ειδικά στρατολογικά συμβούλια λειτουργούν από την πρώτη ημέρα κατάταξης, κάθε Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών, μέχρι και την πέμπτη ημέρα που έπεται της τελευταίας ημερομηνίας κατάταξης. Μετά τη λήξη της λειτουργίας τους, αρμόδια για την εξέταση της σωματικής ικανότητας οποιουδήποτε οπλίτη είναι η πλησιέστερη στη μονάδα του υγειονομική επιτροπή του Στρατού Ξηράς, εκτός αν στον ίδιο τόπο λειτουργεί υγειονομική επιτροπή του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, οπότε αρμόδια είναι η επιτροπή αυτή.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 35 του νόμου 3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η επανεξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων και των εφέδρων γίνεται είτε ύστερα από αίτησή τους είτε αυτεπάγγελτα. Οι στρατεύσιμοι και οι έφεδροι κρίνονται από την πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους υγειονομική επιτροπή του Στρατού Ξηράς, εκτός αν στον ίδιο τόπο λειτουργεί υγειονομική επιτροπή του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, οπότε αρμοδία είναι η επιτροπή αυτή.}

 

4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 37 του νόμου 3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Αρμόδια για την κρίση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, ανυπότακτων και εφέδρων είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους υγειονομική επιτροπή του Στρατού Ξηράς, εκτός αν στον ίδιο τόπο λειτουργεί υγειονομική επιτροπή του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, οπότε αρμόδια είναι η επιτροπή αυτή. Οι προαναφερόμενες επιτροπές υποχρεούνται να εκδίδουν αυθημερόν γνωματεύσεις, οι οποίες θα πρέπει να περιέρχονται στις αρμόδιες στρατολογικές υπηρεσίες το αργότερο εντός δεκαπενθημέρου από την ημερομηνία εξέτασης των παραπεμπομένων.}

 

5. Στο άρθρο 12 του νόμου 3421/2005 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 302/Α/2005) προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:

 

{6. Τα τέκνα και τα αδέλφια προσώπων, τα οποία απεβίωσαν, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στις Ένοπλες Δυνάμεις και εξαιτίας αυτής, μεταφέρονται εφόσον επιθυμούν και εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση στον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούσε ο αποβιώσας. Στην περίπτωση που ο αποβιώσας υπηρετούσε σε Κοινό Σώμα, η μεταφορά επιτρέπεται για 1 μόνο φορά και στον Κλάδο επιθυμίας. Η μεταφορά γίνεται με πράξη της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας και επιτρέπεται, μόνον εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν συμπληρώσει πραγματική στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση 1 μηνός.

 

7. Όσοι επιθυμούν να υπαχθούν στη διαδικασία της παραγράφου 6 υποβάλλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση του οικείου Κλάδου, από την οποία να προκύπτει ότι ο γονέας ή αδελφός τους απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στις Ένοπλες Δυνάμεις και εξαιτίας αυτής. Τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι και την ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται για κατάταξη ή επανακατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις. Οι ανυπότακτοι δικαιούνται υπαγωγής μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων.}

 

Άρθρο πέμπτο: Τροποποίηση διατάξεων σχετικά με την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 126 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων διαμορφώνεται από την άθροιση των παρακάτω στοιχείων:

 

α) Την τιμή χονδρικής πώλησης από τον κατασκευαστή οίκο του αυτοκινήτου, κατά τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού, όπως αυτή προκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους διανομείς αυτοκινήτων, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1400/2002 της Επιτροπής της 31-07-2002 (EEL 203/2002), συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού (EXTRA) αυτού εξοπλισμού.

 

Για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, λαμβάνεται υπόψη η κατά τα παραπάνω τιμή χονδρικής πώλησης όμοιου κατά μάρκα, τύπο, παραλλαγή και έκδοση καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου με τον ίδιο εξοπλισμό, κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά, αφού αυτή μειωθεί κατά το ποσοστό απομείωσης που ορίζεται ανάλογα με την ηλικία του και την κατηγορία αμαξώματος.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται τα ως άνω ποσοστά ανά εξάμηνο και έτος ηλικίας του αυτοκινήτου και ανά κατηγορία αμαξώματος. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των εν λόγω ποσοστών, καθώς και ο τρόπος προσδιορισμού των ποσοστών των ενδιάμεσων μηνών καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Η φορολογητέα αξία, μετά την ως άνω απομείωση, μειώνεται περαιτέρω ποσοστιαία με χρήση συντελεστή 0,30 για κάθε 500 επιπλέον χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί από τον ετήσιο μέσο όρο. Η απομείωση βάσει διανυθέντων χιλιομέτρων δεν πρέπει να ξεπερνά το 30% της αξίας που προσδιορίζεται μετά την ως άνω απομείωση.

 

Ο ετήσιος μέσος όρος διανυθέντων χιλιομέτρων, για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας διάταξης, ορίζεται στις 15.000. Η συνολική απομείωση, περιλαμβανόμενης και της απομείωσης λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων πέραν του μέσου όρου, δεν δύναται να υπερβαίνει το 95%.

 

β) Τα έξοδα ασφάλισης και μεταφοράς του αυτοκινήτου στη χώρα.}

 

2. Η ισχύς της διάταξης του παρόντος άρθρου αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

Άρθρο έκτο: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3833/2010

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Ο φόρος πολυτελείας δεν επιβάλλεται σε κοινοτικά αυτοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου.}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου 3833/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Τα επιβατικά αυτοκίνητα που προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως δημόσιας χρήσης, τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, τα ασθενοφόρα, οι νεκροφόρες, τα οχήματα μεταφοράς κρατουμένων (κλούβες), τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, καθώς και τα αυτοκίνητα οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους της Δασμολογικής Κλάσης 87.03 της πρώτης και δεύτερης υποπερίπτωσης της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 123 του νόμου [Ν] 2960/2001.}

 

3. Η περίπτωση στ' εντός του πίνακα είδος της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του νόμου 3833/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ) Μαργαριτάρια ακατέργαστα ή κατεργασμένα, πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, πέτρες, συνθετικές ή ανασχηματισμένες, κατεργασμένες ή ακατέργαστες. Εξαιρούνται εκείνες που προορίζονται για βιομηχανική χρήση. Διαμάντια έστω και κατεργασμένα ΔΚ 71.01, ΕΧ 71.02, ΕΧ 71.03 και 71.04.}

 

Άρθρο δέκατο: Τροποποιήσεις των νόμων 3986/2011 και 2238/1994

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) καταργείται από τις 23-01-2013, ημερομηνία ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του νόμου 3986/2011.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 3986/2011 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για το οικονομικό έτος 2013, εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία άνω του 80%.}

 

3. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΦΕΚ 151/Α/1994)) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' έως η' της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 € ή το ποσό των 6.000 € αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.}

 

β. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει για το οικονομικό έτος 2014.

 

4. Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών του άρθρου 9 του νόμου 2238/1994, που αφορούν το οικονομικό έτος 2013, λαμβάνονται υπόψη και στην περίπτωση που συμπεριληφθούν σε εκπρόθεσμες μέχρι 25-11-2013 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

 

Άρθρο ενδέκατο: Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

 

1. Υποκείμενοι στο φόρο εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο και δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει ή πρόκειται να πραγματοποιήσουν έως 31-12-2013, πράξεις για τις οποίες είναι οι ίδιοι υπόχρεοι για την καταβολή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στην Ελλάδα, μπορούν να καταβάλουν τον οφειλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας χωρίς κυρώσεις, με την πρώτη εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση που θα υποβληθεί το αργότερο για το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2013.

 

2. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης δ(ii) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (νόμος 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000)) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η αίτηση επιλογής φορολόγησης μπορεί να υποβληθεί μέχρι την 31-12-2013, με έναρξη εφαρμογής από 01-01-2013, με την προϋπόθεση ότι με την περιοδική δήλωση του Δεκεμβρίου ή του τέταρτου τριμήνου θα καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί για το διάστημα από 01-01-2013 μέχρι 31-12-2013.}

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ(ii) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η υποβολή αίτησης επιλογής φορολόγησης μέχρι 31-12-2013.}

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου, υπόχρεος στο φόρο είναι ο λήπτης των αγαθών υποκείμενος στο φόρο, που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ, στο εσωτερικό της χώρας ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής του, στην περίπτωση που ο προμηθευτής των αγαθών δεν είναι εγκατεστημένος στη χώρα και έχει λάβει άδεια ο ίδιος ή επιχείρηση που ανήκει στον ίδιο όμιλο για αναστολή καταβολής του φόρου κατά την εισαγωγή αγαθών στην Ελλάδα, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001).}

 

5. α. Στο Παράρτημα III Κεφάλαιο Α' ΑΓΑΘΑ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας προστίθεται παράγραφος 30, ως εξής:

 

{30. Καφέδες και ροφήματα σοκολάτας κάθε είδους και αφεψήματα, όπως τσάι, χαμομήλι κ.λ.π., που παρασκευάζονται ως έτοιμα προς κατανάλωση ποτά κατόπιν παραγγελίας του πελάτη από επιχειρήσεις εστίασης (Δ.Κ. ΕΧ 2202).}

 

β. Η διάταξη της προηγούμενης υποπαραγράφου ισχύει μέχρι 31-12-2013.

 

Άρθρο δωδέκατο: Συμπλήρωση διατάξεων για το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών μέσω του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών αφορούν τις υποχρεώσεις των ιδρυμάτων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3691/2008 κατά την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία υποβολής κάθε αιτήματος παροχής πληροφοριών προς το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών.}

 

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του νόμου 4170/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ορίζεται υπεύθυνος διαχείρισης του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών και χωρίς προηγούμενη άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκδίδεται Κανονισμός Διαχείρισης της Λειτουργίας του εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 μηνών, στον οποίο ειδικότερα ορίζεται η διαδικασία διασύνδεσης και επικοινωνίας των αρχών, υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου με τα υπόχρεα πρόσωπα, o τρόπος καταγραφής των πληροφοριών και στοιχείων που επιτρέπει την προσήκουσα αποτύπωση και διαβίβασή τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη διαχείριση της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 62 του νόμου 4170/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στις περιπτώσεις που κατά τη διαδικασία της αυτοματοποιημένης πρόσβασης στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, από τα τραπεζικά ιδρύματα διαβιβαστούν στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που περιλαμβάνονται στο αίτημα παροχής πληροφοριών, αυτό δεν συνιστά παραβίαση του επαγγελματικού και τραπεζικού απορρήτου, καθώς και του απορρήτου των στοιχείων, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων μόνο στην περίπτωση που αυτό οφείλεται στην εφαρμογή συγκεκριμένου αλγορίθμου που θα προσδιοριστεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.}

 

4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 62 του νόμου 4170/2013 οι λέξεις τα διαβιβαζόμενα και τηρούμενα στοιχεία αντικαθίστανται με τις λέξεις οι μορφότυποι των διαβιβαζόμενων και τηρούμενων στοιχείων.

 

Άρθρο δέκατο τρίτο

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στα πλοία αναψυχής, ιδιωτικά και επαγγελματικά, στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια και στα παραδοσιακά πλοία, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014) και δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, συμπεριλαμβανομένων και των πλοίων αναψυχής που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του νόμου 4607/2019 (ΦΕΚ 65/Α/2019).

 

2. Θεσπίζεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕΠΑΗ), το οποίο βαρύνει: α) τα πλοία αναψυχής ιδιωτικά και επαγγελματικά και β) τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.

 

Το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων επιβάλλεται για όλα τα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων προαναφερθέντα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, ανεξάρτητα από τη σημαία τους.

 

Από το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων εξαιρούνται τα παροπλισμένα ή κατασχεμένα σκάφη, τα Παραδοσιακά πλοία κατά την έννοια της παραγράφου 2 και τα βρισκόμενα σε κατάσταση ακινησίας, η οποία πιστοποιείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.

 

3. α. Το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων υπολογίζεται ανά τρέχον έτος ή τρέχοντα μήνα από την ημερομηνία πληρωμής και καθορίζεται ως εξής:

 

α)α. για τα ολικού μήκους άνω των 7 έως και 8 m, σε 16 € ανά μήνα,

 

β)β. για τα ολικού μήκους άνω των 8 m έως και 10 m, σε 25 ευρώ ανά μήνα,

 

γ)γ. για τα ολικού μήκους άνω των 10 m και έως και 12 m, σε 33 ευρώ ανά μήνα,

 

δ)δ. για τα ολικού μήκους άνω των 12 m, ανά μήνα 8 ευρώ, ανά μέτρο, υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο.

 

Η χρέωση μειώνεται κατά 25% για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, με την προϋπόθεση της αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης.

 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών, είναι δυνατόν να παρέχεται περαιτέρω μείωση μέχρι 20%, για τα σκάφη της περίπτωσης δ)δ', ανεξαρτήτως σημαίας, εφόσον εισέρχονται και παραμένουν σε λιμένες της Ελληνικής Επικράτειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος. Με την ανωτέρω κοινή απόφαση, ορίζονται τα ειδικά κριτήρια, ο τρόπος απόδειξής τους, για την παροχή της έκπτωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

γ. Σε περίπτωση εφάπαξ προπληρωμής του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων για χρονικό διάστημα 12 μηνών (ένα έτος) παρέχεται έκπτωση 10% στο οφειλόμενο ποσό. Η προπληρωμή πραγματοποιείται εντός του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους για το επόμενο ή εντός του Ιανουαρίου. Το ποσοστό της παρεχόμενης έκπτωσης μπορεί να αναπροσαρμόζεται, με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 7 του παρόντος. Ειδικά για το έτος 2019, η έκπτωση 10% παρέχεται, εφόσον, μέχρι τις 18-05-2019, για τα ευρισκόμενα στα ελληνικά χωρικά ύδατα πλοία, και μέχρι τις 31-05-2019, για τα εισερχόμενα στα ελληνικά χωρικά ύδατα πλοία, καταβληθεί το ποσό του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων που οφείλεται για τους μήνες Μάιο έως και Δεκέμβριο του έτους 2019.

 

δ. Για τον υπολογισμό του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων λαμβάνεται υπόψη το ολικό μήκος του σκάφους, το οποίο αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ή στο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή στο πιστοποιητικό καταμέτρησης ή στην άδεια εκτέλεσης πλόων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 77 του νόμου 4607/2019 (ΦΕΚ 65/Α/2019).

 

4. α. Η πληρωμή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων διενεργείται με κωδικό πληρωμής που εκδίδεται ηλεκτρονικά ανά μήνα και για κάθε τρέχοντα μήνα που τα σκάφη προτίθενται να παραμείνουν στην Ελληνική Επικράτεια ή εφάπαξ για το τρέχον έτος και για μέχρι 12 μήνες. Εναλλακτικά, εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση Κωδικού Πληρωμής ηλεκτρονικά, η πληρωμή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. ή Λιμενική Αρχή, ή στην Τελωνειακή Αρχή, στην περίπτωση πλοίων αναψυχής υπό σημαία χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε η τελωνειακή αρχή εκδίδει και το δελτίο κίνησης (transit-log).

 

β. Η απόδειξη καταβολής του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων φυλάσσεται μαζί με τα ναυτιλιακά έγγραφα του σκάφους και επιδεικνύεται στις Λιμενικές, Τελωνειακές, Φορολογικές Αρχές, όποτε ζητηθεί.

 

γ. Αν από Λιμενική, Φορολογική, ή Τελωνειακή Αρχή διαπιστωθεί ότι δεν έχει καταβληθεί το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων, απαγορεύεται ο απόπλους του σκάφους μέχρι την πληρωμή του τέλους και του αναλογούντος προστίμου.

 

δ. Για τη μη καταβολή ή τη μερική καταβολή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων επιπλέον της πληρωμής του τέλους, επιβάλλεται από την Αρχή που τη διαπιστώνει και πρόστιμο, ως εξής:

 

α)α. για τα ολικού μήκους άνω των 7 m έως και 8 m, 190 €,

β)β. για τα ολικού μήκους άνω των 8 m και έως και 10 m, 300 €,

γ)γ. για τα ολικού μήκους άνω των 10 m και έως και 12 m, 400 €,

δ)δ. για τα ολικού μήκους άνω των 12 m, 1.100 €.

 

ε. Για τις πράξεις επιβολής του τέλους και του προστίμου μη καταβολής αυτού δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 63 του νόμου 4174/2013.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 266 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018).

 

5. α. Αναχώρηση του σκάφους από την Ελληνική Επικράτεια για οποιονδήποτε λόγο, οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της ισχύος του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων δεν γεννά την υποχρέωση επιστροφής οποιουδήποτε ποσού από το Δημόσιο.

 

β. Σε περίπτωση επανεισόδου του σκάφους στην Ελληνική Επικράτεια, ενόσω ισχύει το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων, δεν υπάρχει απαίτηση εκ νέου καταβολής του για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της ισχύος του.

 

γ. Πλοία που αναχωρούν από την Ελληνική Επικράτεια εντός 3 ημερών από τη λήξη του μήνα για τον οποίο έχει καταβληθεί το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων, δεν υποχρεούνται σε καταβολή του για τον μήνα αναχώρησής τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 77 του νόμου 4607/2019 (ΦΕΚ 65/Α/2019).

 

6. Υπόχρεος σε καταβολή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων είναι: α) ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ή του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, β) ο πλοιοκτήτης ή ο κάτοχος ή ο χρήστης του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής.

 

Οι ως άνω ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έκαστος για την πληρωμή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων.

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων, η διαδικασία και οι αρχές ελέγχου καταβολής του, ο τύπος και το περιεχόμενο των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων και του προστίμου της παραγράφου 3, τα όργανα που τις εκδίδουν, τα όργανα και η διαδικασία απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

8. Το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων επιβάλλεται για παραμονή στην Ελληνική Επικράτεια από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 7.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 85 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017).

 

Άρθρο δέκατο τέταρτο: Έναρξη ισχύος

 

Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 26-11-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.