Νόμος 3431/06 - Άρθρο 68

Άρθρο 68: Επανεξέταση υποχρεώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί σε επιχειρήσεις, που παρέχουν δημόσια δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες ίσχυαν πριν την Έναρξη ισχύος του παρόντος και αφορούν:

 

α) την ειδική πρόσβαση και τα τιμολόγια λιανικής για την παροχή πρόσβασης και τη χρήση του σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου, που επιβάλλονται δυνάμει των άρθρων 15 και 16, παράγραφοι 1 έως και 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 181/1999 (ΦΕΚ 170/Α/1999),

 

β) την πρόσβαση και τη διασύνδεση, την επιλογή ή προεπιλογή φορέα, που επιβάλλονται δυνάμει των άρθρων 4, 6, 7, 8, 11, 12 και 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 165/1999 (ΦΕΚ 159/Α/1999) και

 

γ) τις μισθωμένες γραμμές, που επιβάλλονται δυνάμει των άρθρων 3, 4 και 5 παράγραφοι 1 και 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 40/1996 (ΦΕΚ 27/Α/1996),διατηρούνται σε ισχύ, έως ότου η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων διεξάγεται ανάλυση της αγοράς για τις λιανικές αγορές, σύμφωνα με το άρθρο 37, για να αποφασισθεί εάν οι υποχρεώσεις αυτές διατηρηθούν, τροποποιηθούν ή αρθούν. Τα μέτρα που λαμβάνονται υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 16. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω υποχρεώσεις έχουν επιβληθεί μετά την 24-07-2003 ισχύουν μόνο εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

 

2. Οι επιχειρήσεις, που επηρεάζονται από την τροποποίηση ή άρση των άνω υποχρεώσεων, ενημερώνονται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν την έναρξη ισχύος της σχετικής απόφασής της.

 

3. Έως ότου η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων διεξαγάγει ανάλυση της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 37, οι φορείς εκμετάλλευσης, που παρέχουν σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα και έχουν ορισθεί ως έχοντες σημαντική ισχύ στην αγορά παροχής σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και υπηρεσιών εξακολουθούν να θεωρούνται κοινοποιημένοι φορείς εκμετάλλευσης για τους σκοπούς του υπ' αριθμόν 2887/2000 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18-12-2000 σχετικά με την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2)ι)α του άρθρου 80 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.