Νόμος 3431/06 - Άρθρο 69

Άρθρο 69: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου ΣΤ' του παρόντος, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος υπέχει όλες τις υποχρεώσεις ως καθορισμένη επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

2. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του παρόντος, διαδικασίες χορήγησης Ειδικών Αδειών που ευρίσκονται σε εξέλιξη συνεχίζονται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού.

 

3. Οι υφιστάμενες άδειες παραμένουν σε ισχύ μέχρι την προσαρμογή τους από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στις διατάξεις του παρόντος. Η προσαρμογή τους πραγματοποιείται το αργότερο εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, τυχόν διαγωνιστικές διαδικασίες που διενεργούνται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ευρίσκονται σε εξέλιξη ολοκληρώνονται σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη.

 

5. Ο καθορισμός και η ανάλυση σχετικών αγορών, καθώς και οι Κοινοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ και οι οποίες εκίνησαν πριν τη θέση σε εφαρμογή του παρόντος νόμου λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού.

 

6. Μέχρι τη ρύθμιση θεμάτων για τα κρατικά δίκτυα αρμόδιο για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων είναι το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

7. Η αριθμόν 457/14-12-2001 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τη χορήγηση Ειδικής Άδειας στην εταιρεία Hellas Sat Ανώνυμη Εταιρεία και διακριτικό τίτλο ΕΛΛΑΣ SAT και HELLAS SAT παραμένει σε ισχύ.

 

8. Μέχρι την 31-12-2005 διατηρείται σε ισχύ το αποθεματικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που έχει ήδη σχηματισθεί, με βάση τις διατάξεις του νόμου 2867/2000. Το αποδιδόμενο στον Κρατικό Προϋπολογισμό ποσοστό του θετικού οικονομικού αποτελέσματος της οικονομικής διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μέχρι και τη διετία 2004 - 2005 εξακολουθεί να καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του νόμου 2867/2000.

 

9. Μέχρι της εκδόσεως της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του παρόντος νόμου, οι έλεγχοι διεξάγονται σύμφωνα με τα αντίστοιχο εθνικά πρότυπα.

 

10. Μέχρι την έκδοση από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Κανονισμού Γενικών Αδειών της παραγράφου 5 του άρθρου 21 διατηρείται σε ισχύ το υφιστάμενο καθεστώς των ειδικών ραδιοδικτύων.

 

11. Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 19 και 20 του άρθρου 31 του παρόντος, όλες οι σχετικές άδειες και εγκρίσεις εξακολουθούν να είναι ισχυρές και νόμιμες.

 

12. Πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι αναπτύσσουν υποδομή ευρυζωνικών δικτύων, που χρηματοδοτείται από το μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας ή το νόμο 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004) απαλλάσσονται έναντι παντός, μέχρι την 31-12-2008, από την υποχρέωση καταβολής τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, για την ανάπτυξη των υποδομών αυτών.

 

13. Το υπηρετούν, κατά την ψήφιση του παρόντος Προσωπικού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τα τυπικά του προσόντα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2)ι)α του άρθρου 80 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.