Νόμος 3431/06 - Άρθρο 71

Άρθρο 71: Τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός οκτώ μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις (προδιαγραφές) που πρέπει να πληροί η μελέτη, η κατασκευή, η συντήρηση και η επίβλεψη εγκαταστάσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εγκαταστάσεων πληροφορικής, οι κυρώσεις και λοιπές συνέπειες που συνεπάγεται η παράβαση των εν λόγω απαιτήσεων, τι πιστοποίηση της εκπλήρωσης των ως άνω απαιτήσεων και ο έλεγχός τους, καθώς και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα.

 

2. Όπου στις διατάξεις που διατηρούνται σε ισχύ μνημονεύεται ο όρος τηλεπικοινωνίες και τα παράγωγα αυτού, νοούνται οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

 

3. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί να χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκτέλεση έργων, που πραγματοποιεί, εφόσον αυτά εντάσσονται σε Επιχειρησιακά προγράμματα αυτού.

 

4. Κάθε χρήστης δικαιούται, εν πάση περιπτώσει, να ζητήσει από τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών άμεση και πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημίας ή ηθικής βλάβης που υπέστη λόγω ελλιπούς ή ελαττωματικής κατασκευής, εγκατάστασης, συντήρησης ή λειτουργίας των δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή ραδιοεξοπλισμού ή τερματικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2)ι)α του άρθρου 80 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.