Νόμος 3431/06 - Άρθρο 70

Άρθρο 70: Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου αντικαθίστανται οι κάτωθι διατάξεις, ως εξής:

 

α) Το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 2801/2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Α) Η εγκατάσταση σταθμού εκπομπής ή / και λήψη ραδιοσήματος και κατασκευής κεραίας χωρίς άδεια ή έγκριση, εφόσον αυτή απαιτείται, η χρήση σταθμού εκπομπής ραδιοσήματος χωρίς άδεια ή η παραχώρηση ηλεκτρικού ρεύματος σε εγκαταστάσεις άλλου, ο οποίος κατέχει ή λειτουργεί σταθμό εκπομπής ή / και λήψης ραδιοσήματος με ή χωρίς άδεια, η παραχώρηση της κατασκευής σε άλλον για την εγκατάσταση κεραίας χωρίς άδεια, εφόσον απαιτείται, καθώς και η παρεμπόδιση ή παρενόχληση των αρμόδιων οργάνων να πραγματοποιήσουν έλεγχο των σταθμών εκπομπής ή / και λήψης ραδιοσήματος και των εγκαταστάσεων αυτών ή η παροχή με δόλο εσφαλμένων πληροφοριών για την άσκηση του ελέγχου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 2 ετών και χρηματική ποινή από επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ έως τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000) ευρώ. Σε περίπτωση καταδίκης διατάσσεται η αφαίρεση της άδειας και η δήμευση του εξοπλισμού του σταθμού και των συναφών εγκαταστάσεών του.

 

Β) Με φυλάκιση μέχρι 2 έτη τιμωρείται όποιος προκαλεί επιβλαβείς παρενοχλήσεις (παρεμβολές), διαπιστωμένες από την αρμόδια Αρχή, σε άλλο νόμιμο χρήστη, όπως και όποιος εκπέμπει χωρίς άδεια σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δεν προβλέπεται για τη συγκεκριμένη υπηρεσία στον Εθνικό Κανονισμό Καταγραφής Ζωνών Συχνοτήτων. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, αφαιρείται η άδεια από το όργανο που την εξέδωσε.

 

Επίσης κατάσχεται όλος ο εξοπλισμός του σταθμού και οι συναφείς εγκαταστάσεις. Τα αδικήματα των περιπτώσεων (Α) και (Β) θεωρούνται αυτόφωρα, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 242 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 

Γ) Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από έκθεση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, επιβάλλεται στους κατόχους παράνομων κατασκευών κεραιών στην ξηρά διοικητικό πρόστιμο ύψους από επτακόσια πενήντα (750) ευρώ μέχρι και δεκαεννέα χιλιάδες (19.000) ευρώ. Τα πρόστιμα αυτά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου.

 

Δ) Με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ύστερα από έκθεση των αρμόδιων οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο υπέρ της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ύψους από εκατόν ενενήντα (190) ευρώ μέχρι τρεις χιλιάδες οκτακόσια (3.800) ευρώ, στους κατόχους κατασκευών κεραιών που δεν φροντίζουν για την κατεδάφιση των κατασκευών μετά την, για οποιονδήποτε λόγο, διακοπή λειτουργίας των κεραιών ή δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, που προκύπτουν από τις διατάξεις περί σήμανσης των κατασκευών κεραιών.

 

Ε) Μετά από κοινοποίηση των ως άνω αποφάσεων επιβολής ποινών στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή με πρωτοβουλία αυτής, διατάσσεται η κατεδάφιση παράνομων ή μη λειτουργουσών κατασκευών κεραιών.

 

ΣΤ) Η επιβολή των ως άνω διοικητικών προστίμων δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες ποινές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τυχόν επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών ή ένδικων μέσων δεν αναστέλλει την είσπραξη του προστίμου. Εφόσον τα πρόστιμα κατατίθενται εντός μηνός από την έκδοση της σχετικής υπουργικής ή νομαρχιακής απόφασης επιβολής τους, και μόνον τότε, μειώνονται αυτομάτως κατά 30%. Μετά την παρέλευση του μηνός η είσπραξη των προστίμων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Εσόδων.}

 

β) Το άρθρο 1 παράγραφος ΙΒ του νόμου 2801/2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία και η Ελληνική Ραδιοφωνική Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία υποχρεούνται σε λήψη αδείας όλων των κεραιοσυστημάτων, που έχουν εγκαταστήσει μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, και στερούνται της σχετικής άδειας. Προς το σκοπό αυτόν, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευσή του, οι άνω κάτοχοι των κατασκευών κεραιών υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Μέχρι παρελεύσεως της άνω προθεσμίας, τα κεραιοσυστήματα αυτά θεωρούνται ως νομίμως εγκατεστημένα. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθει η προθεσμία αυτή και δεν υποβληθεί αίτηση ή δεν χορηγηθεί άδεια, τότε η εγκατάσταση αυτή θεωρείται παράνομη και επιβάλλονται οι κυρώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 2801/2000, όπως ισχύει, και διατάσσεται η κατεδάφιση αυτής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να παραταθεί η άνω προθεσμία.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 2)ι)α του άρθρου 80 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

2. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργούνται:

 

α) Ο νόμος 2867/2000 (ΦΕΚ 273/Α/2000), όπως ισχύει, πλην των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 3, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 72 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005), των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 5 του άρθρου 8 που έχουν προστεθεί με το άρθρο 47 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001), των άρθρων 14 και 15, καθώς και των διατάξεων που αφορούν στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών,

 

β) η Υπουργική Απόφαση [Α] 44465/27-12-2001 (ΦEK 7/B/2002),

 

γ) το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 123/1998 (ΦΕΚ 103/Α/1998) σχετικά με την κατάργηση των περιορισμών στη χρήση καλωδιακών τηλεοπτικών δικτύων για την παροχή απελευθερωμένων υπηρεσιών, σε προσαρμογή προς την Οδηγία 90/388/ΕΟΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 95/51/ΕΚ,

 

δ) το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 124/1998 (ΦΕΚ 103/Α/1998) περί κινητών και προσωπικών επικοινωνιών σε προσαρμογή προς την Οδηγία 1990/388/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 1996/2/ΕΚ,

 

ε) το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 212/1997 (ΦΕΚ 166/Α/1997) περί εναρμονίσεως της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 1994/46/ΕΚ,

 

στ) τα προεδρικά διατάγματα [ΠΔ] 165/1999 (ΦΕΚ 159/Α/1999), 181/1999 (ΦΕΚ 170/Α/1999) και 40/1996 (ΦΕΚ 27/Α/1996), όπως ισχύουν, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του παρόντος, καθώς και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 157/1999 (ΦΕΚ 153/Α/1999),

 

ζ) το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 388/2002 (ΦΕΚ 335/Α/2002),

 

η) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο,

 

θ) κάθε γενική ή ειδική διάταξη, γενικού ή ειδικού νόμου ή διατάγματος ή απόφασης, σχετική με τη διαδικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων, που είναι αντίθετη με τον παρόντα νόμο. Ειδικότερα καταργούνται:

 

α)α) Από το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1244/1972 (ΦΕΚ 181/Α/1972), όπως ισχύει τα άρθρα 9, 10.

 

β)β) Από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 271/1976 (ΦΕΚ 102/Α/1976), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 347/1986, το άρθρο 1 παράγραφος 9 εδάφιο θ', ι)β αυτού.

 

γ)γ) Η υπ' αριθμόν 15917/1982 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 896/Β/1982).

 

δ)δ) Από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 482/1987 (ΦΕΚ 220/Α/1987) τα άρθρα 1 παράγραφος 2, 2 παράγραφος 1 και 5.

 

ε)ε) Από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 587/1988 (ΦΕΚ 282/Α/1988) το άρθρο 5 παράγραφος 1, 5, 6, 7 και 8.

 

ι) Οι περιπτώσεις 27 της παραγράφου Α.I.1 γ και 22 της παραγράφου Β.I.1.β.ε του Δεύτερου Κεφαλαίου Α του Παραρτήματος του προεδρικού διατάγματος 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/2002)

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.