Νόμος 3444/06 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Θέματα Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Στο άρθρο 20 του νόμου [Ν] 1730/1987 προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:

 

{4. Οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι και οι Γενικοί Διευθυντές μπορούν να απασχοληθούν παράλληλα σε αντίστοιχη θέση στις θυγατρικές εταιρίες της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία, στις οποίες αυτή είναι η μοναδική μέτοχος, χωρίς επιπλέον αμοιβή για την παράλληλη απασχόλησή τους.}

 

β) Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1730/1987 αναριθμούνται σε παραγράφους 5, 6 και 7.

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1539/1985 (ΦΕΚ 64/Α/1985) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Στην ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ) συνεχίζουν να υπάγονται ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι και οι Γενικοί Διευθυντές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία εφόσον, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, είχαν ήδη υπαχθεί στην ασφάλιση του ανωτέρω Ταμείου.}

 

3. α) Συνιστάται θέση Διευθύνοντος Συμβούλου στη θυγατρική ανώνυμη εταιρεία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2644/1998, με πενταετή θητεία.

 

β) Ως Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ορίζεται Εντεταλμένος Σύμβουλος ή Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία, με κοινή απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών χωρίς επιπλέον αμοιβή για την παράλληλη απασχόλησή του στη θυγατρική ανώνυμη εταιρεία.

 

γ) Κατά τη διάρκεια της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου, με την επιφύλαξη της παραγράφου β' αναστέλλεται η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητάς του.

 

δ) Οι όροι παροχής των υπηρεσιών του καθορίζονται με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου και των αρμόδιων Υπουργών.

 

ε) Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από ένα μέλος του.

 

στ) Αν η σχέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με την εταιρεία διακοπεί, για οποιονδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει για την αναπλήρωσή του μέχρι την επιλογή του αντικαταστάτη του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.