Νόμος 3444/06 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 172/1994 (ΦΕΚ 108/Α/1994) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{γ. Η οργάνωση βιβλιοθήκης θεμάτων επικοινωνίας.}

 

2. Η περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 172/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{ε. Η υποστήριξη παραγωγικών δραστηριοτήτων οργανισμών και φορέων με σκοπούς συναφείς με το Ινστιτούτο.}

 

3. Η περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 172/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων για θέματα οπτικοακουστικής νομοθεσίας, πολιτικής και τεχνολογίας, καθώς και για άλλα συναφή θέματα, όπως για θέματα που αφορούν στα παιδιά, στους νέους και στην επικοινωνία.}

 

4. Η περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 172/1994 καταργείται.

 

5. Οι περιπτώσεις δ', ε', στ' και ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 172/1994 αναριθμούνται σε περιπτώσεις γ', δ', ε' και στ'.

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1798/1951 (ΦΕΚ 125/Α/1951), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά, τα οποία εκλέγονται από τα τακτικά μέλη της Ενώσεως με μυστική ψηφοφορία.

 

Σε κάθε περίπτωση μόνο ανά ένα τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι εκπρόσωπος οικονομικής και αθλητικής εφημερίδας αντίστοιχα. Από τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο το ένα μπορεί να είναι εκπρόσωπος οικονομικής ή αθλητικής εφημερίδας.}

 

7. α) Το προβλεπόμενο από τη διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 7 του νόμου 2328/1995 χρονικό διάστημα ισχύος των αδειών λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών του Νομού Αττικής, όπως παρατάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 29)α του άρθρου 12 του νόμου 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005), παρατείνεται αφότου έληξε μέχρι την έκδοση νέας προκήρυξης για τη χορήγηση αδειών. Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 29)β του άρθρου 12 του νόμου 3310/2005.

 

β) Οι προκηρύξεις για τη χορήγηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών αδειών θα εκδοθούν μέχρι τις 30-06-2006.

 

8. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/2002) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως

 

{Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2644/1998 εφαρμόζεται αναλόγως, από την 01-01-2005, για τη μεταφορά των ημερήσιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τον Καναδά.}

 

9. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία για τη χορήγηση εκπτώσεων ή επιχορηγήσεων για τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, τη διακίνηση του Τύπου, καθώς και την καταχώριση δημοσιεύσεων οποιασδήποτε μορφής σε εφημερίδες ή περιοδικά απαιτείται ως προϋπόθεση η ιδιότητα μέλους δημοσιογραφικής ενώσεως ή ενώσεως ιδιοκτητών τύπου, η προϋπόθεση αυτή καταργείται και αντικαθίσταται από τις οικείες ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο και ισχύουν και για τα μέλη των οικείων δημοσιογραφικών ενώσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.