Νόμος 3458/06 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Οργανισμών και Φορέων Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Οργανισμών και Φορέων Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

Της Ειδικής Γραμματείας προΐσταται μετακλητός Ειδικός Γραμματέας με βαθμό 2ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων, ο οποίος διορίζεται και παύεται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

2. Η Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Οργανισμών και Φορέων Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας έχει ως έργο:

 

το συντονισμό των δράσεων, μέτρων, προγραμμάτων και πολιτικών που υλοποιούνται από τους εποπτευόμενους οργανισμούς και ασφαλιστικούς φορείς,
το συντονισμό της ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον Πολίτη μέσα από συμβάσεις συνεργασίας,
τη διερεύνηση των δυνατοτήτων και την εφαρμογή μέτρων ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας οργανισμών και ασφαλιστικών φορέων,
την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων, προγραμμάτων, μέτρων και πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας που ασκούνται από τους οργανισμούς αυτούς,
την ανάπτυξη και εφαρμογή δραστηριοτήτων, που συνδέονται με τη βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων,
το συντονισμό για καθιέρωση ενιαίων λειτουργιών και καθιέρωση διαδικασιών συνεργασίας και αλληλοεξυπηρέτησης μεταξύ τους.

 

3. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της, η Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Οργανισμών και Φορέων Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μπορεί:

 

(α) να ζητά και να λαμβάνει στοιχεία σχετικά με δράσεις, πολιτικές, έργα, μελέτες, υπηρεσίες και προγράμματα την εκτέλεση ή παροχή των οποίων προωθούν ή σχεδιάζουν οι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας οργανισμοί και φορείς απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας

 

(β) να ζητά και να λαμβάνει από οποιονδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα κάθε πληροφορία ή στοιχείο που απαιτείται για τη βέλτιστη υλοποίηση του έργου της

 

(γ) να συνεργάζεται με εξωτερικούς συμβούλους, εκπαιδευτικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα, κοινωνικούς φορείς, εθελοντικές οργανώσεις, συνδικαλιστικούς φορείς των εργαζομένων και των εργοδοτών, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κ.ά. στην κατεύθυνση επίτευξης της ευρύτερης δυνατής κοινωνικής συμμαχίας και δυναμικής στην υλοποίηση του έργου της

 

(δ) να παρακολουθεί την υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των μέτρων και των πολιτικών, να προβαίνει σε επικαιροποίηση των στοχεύσεων και των χρονοδιαγραμμάτων έργων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες των εμπλεκόμενων και εποπτευόμενων ασφαλιστικών Φορέων

 

(ε) να συντάσσει και να διανέμει έντυπο υλικό με πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τις πολιτικές δράσης, πρωτοβουλίες και τους σκοπούς που αυτές εξυπηρετούν

 

(στ) να σχεδιάζει μελέτες και έργο που συντελούν στην καλύτερη οργάνωση και εφαρμογή του έργου της

 

(ζ) να συντονίζει και να στηρίζει οριζόντιες συνεργασίες μεταξύ των φορέων και οργανισμών προς επίτευξη ποσοτικής και ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων προς τον Πολίτη υπηρεσιών

 

(η) να σχεδιάζει και να συντονίζει ετήσιο Εθνικό Πρόγραμμα Κοινωνικής Προστασίας για τη στήριξη των ασθενέστερων πολιτών

 

(θ) να ελέγχει την εφαρμογή και την επαρκή υλοποίηση των μέτρων και των πολιτικών.

 

4. Για τη στελέχωση της Ειδικής Γραμματείας συνιστώνται δώδεκα (12) θέσεις ειδικών συνεργατών εκ των οποίων δέκα (10) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 2 θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η πλήρωση των οποίων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότητες και τα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού. Η σύμβαση των προσώπων αυτών λύεται αυτοδίκαια και χωρίς αποζημίωση με την αποχώρηση για τον οποιονδήποτε λόγο του Ειδικού Γραμματέα.

 

Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να αποσπάται στην Ειδική Γραμματεία κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων προσωπικό που υπηρετεί στο Δημόσιο και το δημόσιο τομέα. Στις ίδιες αποφάσεις ορίζεται η χρονική διάρκεια της απόσπασης.

 

Οι αποδοχές του Ειδικού Γραμματέα ορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμόν 2/70481/0022/2004 (ΦΕΚ 1874/Β/2004) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά, και του προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 55 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

Οι δαπάνες λειτουργίας και μισθοδοσίας του Ειδικού Γραμματέα και του προσωπικού της βαρύνουν τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μπορούν να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της Ειδικής Γραμματείας σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της, τη γραμματειακή της υποστήριξη και κάθε άλλο θέμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.