Νόμος 3458/06

Ν3458/2006: Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3458/2006: Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 94/Α/2006), 08-05-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Β: Μέτρα εξυγίανσης

 

Α. Πιστωτικά ιδρύματα με καταστατική έδρα εντός της κοινότητας

 

Άρθρο 4: Λήψη μέτρων εξυγίανσης - Εφαρμοστέο δίκαιο

Άρθρο 5: Ενημέρωση των αρμόδιων αρχών του κράτους – μέλους υποδοχής και του κράτους - μέλους καταγωγής

Άρθρο 6: Δημοσίευση

Άρθρο 7: Καθήκον ενημέρωσης των γνωστών πιστωτών και δικαίωμα αναγγελίας των απαιτήσεων

Άρθρο 8: Απόδειξη του διορισμού διαχειριστή και άσκηση των εξουσιών του

 

Β. Πιστωτικά ιδρύματα με καταστατική έδρα εκτός της κοινότητας

 

Άρθρο 9: Υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων τρίτων χωρών

 

Κεφάλαιο Γ: Διαδικασία εκκαθάρισης

 

Α. Πιστωτικά ιδρύματα με καταστατική έδρα εντός της κοινότητας

 

Άρθρο 10: Έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης - Ενημέρωση των άλλων αρμόδιων αρχών

Άρθρο 11: Εφαρμοστέο δίκαιο

Άρθρο 12: Γνωμοδότηση των αρμόδιων αρχών πριν από την εκούσια εκκαθάριση

Άρθρο 13: Ανάκληση της άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος

Άρθρο 14: Απόδειξη του διορισμού εκκαθαριστή

Άρθρο 15: Δημοσίευση

Άρθρο 16: Ενημέρωση των γνωστών πιστωτών

Άρθρο 17: Εκπλήρωση παροχών

Άρθρο 18: Δικαίωμα αναγγελίας απαιτήσεων - Γλώσσα αναγγελίας

Άρθρο 19: Τακτική ενημέρωση των πιστωτών

 

Β. Πιστωτικά ιδρύματα με καταστατική έδρα εκτός της κοινότητας

 

Άρθρο 20: Εκκαθάριση υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων με καταστατική έδρα εκτός Κοινότητας

 

Κεφάλαιο Δ: Κοινές διατάξεις επί μέτρων εξυγίανσης και διαδικασιών εκκαθάρισης

 

Άρθρο 21: Αποτελέσματα επί ορισμένων συμβάσεων και δικαιωμάτων

Άρθρο 22: Εμπράγματα δικαιώματα

Άρθρο 23: Επιφύλαξη κυριότητας

Άρθρο 24: Συμψηφισμός

Άρθρο 25: Αγωγές περί ακυρότητας και ακυρωσίας

Άρθρο 26: Lex rei sitae

Άρθρο 27: Συμφωνία συμψηφισμού και μετατροπής χρέους

Άρθρο 28: Σύμφωνα επαναγοράς (repos)

Άρθρο 29: Οργανωμένη αγορά

Άρθρο 30: Εγγραφή σε δημόσιο βιβλίο

Άρθρο 31: Επιβλαβείς πράξεις

Άρθρο 32: Προστασία τρίτων

Άρθρο 33: Εκκρεμοδικία

Άρθρο 34: Επαγγελματικό απόρρητο

 

Κεφάλαιο Ε: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 35: Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 36: Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 37

Άρθρο 38: Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Οργανισμών και Φορέων Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Άρθρο 39: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 25-04-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.