Νόμος 3461/06 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Αποδοχή δημόσιας πρότασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αποδοχή της δημόσιας πρότασης από τα πρόσωπα στα οποία αυτή απευθύνεται λαμβάνει χώρα με έγγραφη δήλωση, η οποία κατατίθεται σε πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών δικαιούμενες να παρέχουν στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του στοιχείου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2396/1996, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτόν από τον προτείνοντα. Η αποδοχή της δημόσιας πρότασης μπορεί εναλλακτικά να γίνει μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών με έγγραφη δήλωση που υποβάλλεται προς τους χειριστές του Συστήματος Άυλων Τίτλων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 21, οι δηλώσεις αποδοχής ανακαλούνται ελεύθερα, με παρόμοια δήλωση μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά το Πληροφοριακό δελτίο.

 

2. Η περίοδος αποδοχής αρχίζει από τη δημοσίευση του πληροφοριακού δελτίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 4 ούτε μεγαλύτερη των 8 εβδομάδων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί με απόφασή της, κατόπιν αιτήματος του προτείνοντος, να παρατείνει την περίοδο αποδοχής κατά 2 το πολύ εβδομάδες, με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ' του άρθρου 5, κατόπιν αιτήματος του προτείνοντος που υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 2 εβδομάδες πριν τη λήξη της αρχικής περιόδου αποδοχής. Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση παράτασης γνωστοποιείται με επιμέλεια του προτείνοντος στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.