Νόμος 3467/06 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Θέματα Σχολικής Στέγης και Μαθητικών Κατασκηνώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του νόμου 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής:

 

α)α) Η μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμών απαραίτητων για τη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των Γραφείων Εκπαίδευσης του εξωτερικού εκτελούνται από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρεία, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

2. α) Τα κτιριολογικά προγράμματα των κτηρίων που στεγάζουν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες των Πανεπιστημίων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εκπονούνται από την Τεχνική Υπηρεσία των ανωτέρω Ιδρυμάτων και εγκρίνονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Η έγκριση του κτιριολογικού προγράμματος προηγείται της εκπόνησης της προκαταρκτικής ή της προμελέτης του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005), και προϋποθέτει την εξασφάλιση των αντίστοιχων πιστώσεων για τη μελέτη του έργου.

 

β) Τα κτιριολογικά προγράμματα Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Μουσικών Σχολείων και Ειδικών Σχολείων εκπονούνται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ισχύουν για τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας για την εκτέλεση έργων σχολικής στέγης.

 

γ) Στο στάδιο της προμελέτης και προ της εγκρίσεώς της δύναται να εγκριθεί, μετά από πλήρως αιτιολογημένη πρόταση, η τροποποίηση του κτιριολογικού προγράμματος των έργων των προηγούμενων περιπτώσεων α' και β', μέχρι ποσοστού αύξησης της συνολικής μικτής επιφάνειας κατά 10% για τη βελτιστοποίηση του μεγέθους των χώρων, καθώς και την προσθήκη χώρων που αρχικώς δεν είχαν προβλεφθεί.

 

δ) H Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να εκπονεί τα κτιριολογικά προγράμματα των Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο αυτό.

 

3. Επιτρέπεται στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, προκειμένου να μεριμνήσει για τη σύνταξη και υλοποίηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου των σχολικών κτηρίων της χώρας, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 22 του άρθρου 2 του νόμου 3027/2002, να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τα καθ ύλην αρμόδια πανεπιστημιακά ιδρύματα μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ, μετά από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3316/2005 προστίθεται περίπτωση η' ως εξής:

 

{η) Όταν συντρέχει επείγουσα περίπτωση αντιμετώπισης ζημιών σε έργα εκπαιδευτικών υποδομών μετά από φυσικές καταστροφές σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας.}

 

5. Στο άρθρο 10 του νόμου 3316/2005 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, όταν συντρέχει η περίπτωση η' της παραγράφου 2 του νόμου αυτού, δύναται να ανατίθεται το έργο της αποκατάστασης των ζημιών στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων.}

 

6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 16 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 627/1968 (ΦΕΚ 266/Α/1968), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 513/1976 (ΦΕΚ 356/Α/1976), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης συγκροτεί Επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτηρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικής μονάδας. Η Επιτροπή αποτελείται από τους: α) Τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού, ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση του υπό εξέταση ακινήτου, ως Πρόεδρο. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Διευθυντής της άλλης βαθμίδας εκπαίδευσης. β) Έναν πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα μηχανικό ή τοπογράφο μηχανικό του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων με τον αναπληρωτή του, ως μέλος. γ) Έναν εκπρόσωπο του οικείου δήμου ή κοινότητας με τον αναπληρωτή του, ως μέλος. δ) Έναν εκπρόσωπο της Υγειονομικής Υπηρεσίας του νομού με τον αναπληρωτή του, ως μέλος. ε) Έναν εκπρόσωπο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του νομού με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποί ων η ανωτέρω Επιτροπή προβαίνει στην εκτίμηση της καταλληλότητας των ακινήτων. Τα ανωτέρω ισχύουν και για μισθώσεις κτηρίων για τη στέγαση σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.}

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 161/2000 (ΦΕΚ 145/Α/2000) καταργείται και οι λοιπές παράγραφοι του ίδιου άρθρου αναριθμούνται αναλόγως.

 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 171/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι δυνατή η ανέγερση νέων ή η επισκευή υπαρχόντων κτηρίων ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της Προσχολικής, της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα κτήρια αυτά παραχωρούνται κατά χρήση άνευ ανταλλάγματος. Τα έργα εντάσσονται στο οικονομικό και τεχνικό πρόγραμμα του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων για το Νομό Αττικής. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τους όρους χρήσης και φορείς διαχείρισης των συγκεκριμένων σχολικών κτηρίων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.