Νόμος 3027/02 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Θέματα λειτουργίας και προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, να αποκτά εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα στην αλλοδαπή, που είναι αναγκαία για την κάλυψη αναγκών στέγασης και υλικοτεχνικής υποδομής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην αλλοδαπή.

 

2. Δαπάνες που προκαλούνται για την εκτέλεση έργων της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία και δεν αφορούν τη μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού, όπως αμοιβές δικηγόρων, συμβολαιογράφων, επιτροπών, μελετών, επίβλεψης, δικαστικών επιμελητών, διοικητικών δαπανών απαλλοτρίωσης, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου έργου και εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία και στους αντίστοιχους κωδικούς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

3. Η Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία μπορεί να παρέχει τεχνικές συμβουλές στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα εκπαιδευτικών υποδομών, χωρίς αμοιβή, όταν της ζητηθεί.

 

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία μπορεί να παρέχει, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου συναφείς με τους σκοπούς της και ιδίως σε θέματα σχεδιασμού, μελέτης, εκτέλεσης και συντήρησης κάθε είδους έργων και προμηθειών που αφορούν στεγαστικές υποδομές και υλικοτεχνικό εξοπλισμό εκπαίδευσης, προς το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τις Γενικές Γραμματείες των Περιφερειών, τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ειδικότερα προς κάθε υπηρεσία, φορέα, ίδρυμα ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που υπάγεται στην αρμοδιότητα ή υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου συνάπτεται σύμβαση για συγκεκριμένο έργο ή ομάδα έργων με αμοιβή, η οποία καθορίζεται με τη σύμβαση και βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο ειδικού τιμολογίου υπηρεσιών διαχείρισης, το οποίο καταρτίζει κατά διαστήματα, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμης Εταιρίας.

 

5. α) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανατίθεται στην Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία η σύνταξη των Κτιριοδομικών Προτύπων για τις εκπαιδευτικές υποδομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καθορίζονται οι λεπτομέρειες εκτέλεσης του έργου.

 

β) Με όμοια απόφαση συγκροτούνται ομάδες εργασίας για τη σύνταξη των κτιριολογικών προγραμμάτων και καθορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας τους. Τα Κτιριοδομικά Πρότυπα και τα Κτιριολογικά Προγράμματα εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται τα θέματα αμοιβών για τη σύνταξη των Κτιριοδομικών Προτύπων της περίπτωσης α' και η αμοιβή των μελών των ομάδων της περίπτωσης β'.

 

6. Η Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία μπορεί να εγγράφεται στο υπό του άρθρου 2 του νόμου 716/1977 (ΦΕΚ 295/Α/1977) προβλεπόμενο Μητρώον Γραφείων Μελετών και των σε εκτέλεσή του εκδοθέντων προεδρικών διαταγμάτων, όπως κάθε φορά ισχύουν, στις παρακάτω κατηγορίες:

 

α) αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων,

β) ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες,

γ) στατικές μελέτες,

δ) μελέτες μηχανολογικές ηλεκτρολογικές ηλεκτρονικές,

ε) μελέτες τοπογραφικές,

στ) μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.

 

Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση γίνεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τα λοιπά Γραφεία Μελετών, παρέχει τα ίδια δικαιώματα και συνεπάγεται τις ίδιες υποχρεώσεις, επιφυλασσομένης της ισχύος της επόμενης παραγράφου του άρθρου αυτού. Ως στελεχικό δυναμικό της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμης Εταιρίας θεωρείται το προσωπικό που υπηρετούσε στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων και μεταφέρθηκε ή εντάχθηκε στην Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 38 του προεδρικού διατάγματος 414/1998 (ΦΕΚ 291/Α/1998), ή προσλήφθηκε από την Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία σε εφαρμογή του άρθρου 37 του ίδιου προεδρικού διατάγματος και τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμης Εταιρίας.

 

7. α) Επιτρέπεται στην Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία:

 

α)α) Η μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμών απαραίτητων για τη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των Γραφείων Εκπαίδευσης του εξωτερικού εκτελούνται από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

β)β) Η δημιουργία της κατάλληλης τεχνικής υποδομής και η προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για τη λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των σκοπών τους. Ως εξοπλισμός νοούνται τα αντικείμενα υλικοτεχνικής υποδομής και ιδίως επίπλωση, μέσα διεξαγωγής και εξυπηρέτησης του εκπαιδευτικού έργου, δίκτυα ηλεκτρονικής μηχανοργάνωσης και εκπαιδευτικό λογισμικό.

 

γ)γ) Η πρόσληψη Τεχνικών Συμβούλων για τις μελέτες, τα έργα και τις εν γένει δραστηριότητες της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 και 8 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984). Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμης Εταιρίας, ύστερα από γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου. Αρμόδιο για έκφραση γνώμης στις περιπτώσεις αυτές είναι μόνο το Τεχνικό Συμβούλιο της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμης Εταιρίας.

 

δ)δ) Η αποστολή υλικοτεχνικής υποδομής ή η χρηματοδότηση ελληνικών σχολικών μονάδων στην αλλοδαπή για την επισκευή, συντήρηση ή την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού τους.

 

ε)ε) Η σύνταξη μελετών και η κατασκευή έργων εκπαιδευτικών υποδομών για τις ελληνικές σχολικές μονάδες της αλλοδαπής.

 

β) Οι δαπάνες για τα ως άνω έργα και προμήθειες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκτός της υποπερίπτωσης γ)γ'.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α/2006).

 

8. Όπου στο προεδρικό διάταγμα 414/1998 (ΦΕΚ 291/Α/1998) αναφέρονται μελέτες ή έργα, περιλαμβάνονται και προμήθειες εξοπλισμών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

 

9. Η περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 34/1995 (ΦΕΚ 30/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι. οι μισθώσεις σχολικών κυλικείων και οι μισθώσεις ακινήτων ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρίας Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία.

 

10. Οι οφειλές προς την Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις εισπράξεως δημοσίων εσόδων, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.

 

11. Η Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 παράγραφος 2 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), καθώς και εκείνων της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 2579/1998 και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 2703/1999. Επίσης απαλλάσσεται από κάθε δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών.

 

12. α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1894/1990 (ΦΕΚ 110/Α/1990), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 2009/1992 (ΦΕΚ 18/Α/1992), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμης Εταιρίας, στα ακίνητά της που ανεγείρονται σχολικά κτίρια και μεταβιβάζονται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 3741/1929, του νομοθετικού διατάγματος 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, περί συστάσεως οριζοντίου και καθέτου ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση αυτή μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμης Εταιρίας, να μεταβιβαστεί στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης διακεκριμένη ή διακεκριμένες οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες του σχολικού κτιρίου με το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου ακινήτου, που αντιστοιχεί στην καθεμία από αυτές.}

 

β) Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης α' ισχύει και για όσα ακίνητα δεν έχει μεταγραφεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η σχετική πράξη μεταβίβασης στη μερίδα του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

13. Ο αριθμός 2814 στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του νόμου 2909/ (ΦΕΚ 90/Α/2001) αντικαθίσταται, από τότε που άρχισε να ισχύει η διάταξη, με τον ορθό 2819.

 

14. Η υποπερίπτωση iv της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του νόμου 2909/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{iv. Με πρόταση του Συμβουλίου του οικείου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και αποδοχή της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμης Εταιρίας, επιτρέπεται η ανάθεση στην Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία καθηκόντων Διευθύνουσας Υπηρεσίας για Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που δεν διαθέτουν επαρκώς στελεχωμένη Τεχνική Υπηρεσία. Με ίδια διαδικασία είναι δυνατή η ανάθεση από Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και η ανάληψη από την Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία πρόσθετων καθηκόντων, όπως η σύνταξη μελέτης, η επίβλεψη έργων ή μελετών, η ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 1418/1984 και η προμήθεια εξοπλισμών. Στην περίπτωση ανάθεσης τέτοιων πρόσθετων καθηκόντων υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του οικείου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμης Εταιρίας. Με τη σύμβαση ρυθμίζονται το ειδικότερο αντικείμενο, η αμοιβή της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμης Εταιρίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα ή απαραίτητος όρος.}

 

15. Επιτρέπεται στην Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία να παραχωρεί κατά χρήση και με αντάλλαγμα στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρία ακίνητά της, για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και μέχρι τη διεξαγωγή τους. Μπορεί, επίσης, η Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία να συνεργάζεται με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρία και σε άλλα θέματα, όπως για την εκπόνηση μελετών, την επίβλεψη μελετών ή έργων την κατασκευή έργων και την προμήθεια εξοπλισμού σε ακίνητα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμης Εταιρίας και ανήκουν στην ιδιοκτησία της, στην ιδιοκτησία κάθε είδους νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, των οποίων η λειτουργία εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή στην ιδιοκτησία της Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμης Εταιρίας ή τρίτων. Οι ειδικότεροι όροι που αφορούν τις σχέσεις και τις αμοιβαίες υποχρεώσεις της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμης Εταιρίας και της Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρία ρυθμίζονται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης.

 

16. α) Από την οικοπεδική έκταση των 209.777,5 m2 του τέως κτήματος Μερκάτη στη συμβολή των λεωφόρων Θηβών και Πέτρου Ράλλη, στη θέση Νικλιώτη ή Άγιος Στέφανος ή Αλεξάνδρου, της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αιγάλεω Αττικής, που ανήκει στην κυριότητα της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμης Εταιρίας εξ αγοράς του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων βάσει των πωλητηρίων συμβολαίων με αριθμούς 57024/24-06-1976, 57025/24-06-1976 και 7115/09-07-1976 του συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδριανού Μιχαήλ Λέζου, που μεταγράφηκαν νομίμως στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αιγάλεω Αττικής στον τόμο 158 και με αριθμούς 6, 7 και 8 αντίστοιχα και η οποία χαρακτηρίστηκε ως χώρος σχολικών κτιρίων με την απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων [Α] Γ9828/808/27-03-1978 (ΦΕΚ 229/Δ/1978), μερική έκταση 67.328,4 m2, η οποία εμφαίνεται με τα στοιχεία Ω1, Ω2, Ω3, Ω4, Ω5, Α4, Α5, Α6, Α7, Ι1, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ7, Ω1 στο από 10.11.2001 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Γεωργίου Μεταξά, μεταβιβάζεται, χωρίς διατυπώσεις και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά, το οποίο εδρεύει και λειτουργεί στην έκταση αυτή.

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων διαπιστώνεται η ανωτέρω μεταβίβαση. Η απόφαση αυτή, με συνημμένο το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Γεωργίου Μεταξά, θεωρημένο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμης Εταιρίας, μεταγράφεται, με φροντίδα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά, στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αιγάλεω Αττικής χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.

 

γ) Η ανωτέρω μεταβιβαζόμενη οικοπεδική έκταση μπορεί να συνενωθεί σε ενιαίο ακίνητο με όμορη οικοπεδική έκταση ιδιοκτησίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά. Το τοπογραφικό διάγραμμα της ενιαίας έκτασης μεταγράφεται, με φροντίδα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά, στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αιγάλεω Αττικής χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.

 

17. Επιτρέπεται, με αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η μετάταξη του μόνιμου προσωπικού που υπηρετούσε στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμία Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων κατά το χρόνο μετατροπής του σε ανώνυμη εταιρία, σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού Υπουργείων, νομικά πρόσωπο δημοσίου δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών, καθώς και κάθε άλλης επιχείρησης ή οργανισμού του δημόσιου τομέα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως κάθε φορά ισχύει. Για τις μετατάξεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 69 έως 73 του νόμου 2683/1999.

 

18. Επιτρέπεται η απόσπαση από και προς την Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία υπαλλήλων από και προς τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 17 αυτού του άρθρου, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του νόμου 2683/1999. Οι δαπάνες μισθοδοσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων βαρύνουν την υπηρεσία στην οποία ο υπάλληλος παρέχει τις υπηρεσίες του, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

19. Υπάλληλοι της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμης Εταιρίας, οι οποίοι υπηρετούσαν σε θέση μόνιμου προσωπικού στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμία Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων κατά το χρόνο μετατροπής του σε ανώνυμη εταιρία και κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είναι αποσπασμένοι σε υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 17, μπορούν, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, να δηλώσουν στην Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία αν επιθυμούν να επανέλθουν σε αυτήν ή να παραμείνουν στη θέση, όπου κατ' απόσπαση υπηρετούν. Αν δεν υποβληθεί δήλωση μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, μετατάσσονται αυτεπαγγέλτως στην υπηρεσία ή το νομικό πρόσωπο που είναι αποσπασμένοι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, με την ίδια σχέση εργασίας. Για τον κλάδο και την κατηγορία ένταξης και τα λοιπά υπηρεσιακά θέματα αποφασίζει το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο.

 

20. Για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμης Εταιρίας, που αφορούν την εκτέλεση προγραμμάτων και έργων που συγχρηματοδοτούνται από δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ή ειδικές κυβερνητικές αποφάσεις, είναι δυνατόν να προσλαμβάνονται, κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων, εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η σύμβαση εργασίας διαρκεί όσο η περίοδος συμβατικής δέσμευσης της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμης Εταιρίας για την εκτέλεση του έργου, για το οποίο γίνεται η πρόσληψη και για τέσσερα έτη κατά ανώτατο όριο, με δυνατότητα ανανέωσης έως δύο επιπλέον έτη. Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδίκαια είτε με την πάροδο της αρχικής διάρκειάς της είτε με την πάροδο του χρόνου παράτασης, χωρίς η παράταση να καθιστά τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμης Εταιρίας καθορίζονται τα προσόντα, η διαδικασία πρόσληψης, η διάρκεια της σύμβασης εργασίας σε συνδυασμό με όσα ορίζονται ανωτέρω, καθώς και οι λοιποί όροι απασχόλησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται τα θέματα αμοιβής, η οποία βαρύνει το πρόγραμμα ή το έργο, χάριν των οποίων προσλαμβάνονται.

 

21. Η κυριότητα εκπαιδευτικών ακινήτων, τα οποία κατασκευάζονται από την Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία και χρηματοδοτούνται κατά ένα μέρος από τραπεζικούς δανειακούς πόρους, παραμένει στην Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία καθ' όλη τη διάρκεια της δανειακής περιόδου που προβλέπεται από τις οικείες συμβάσεις. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμης Εταιρίας παραχωρείται η χρήση των ως άνω κτιριακών υποδομών στους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού με σύμβαση παραχώρησης, που υπογράφεται από τους δύο φορείς. Οι όροι που περιλαμβάνονται στη σύμβαση παραχώρησης αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία και τα αρμόδια όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

22. Στο κύριο έργο της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμης Εταιρίας περιλαμβάνεται και η ευθύνη και μέριμνα για τη σύνταξη και υλοποίηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου των σχολικών κτιρίων της χώρας και η ενδεχόμενη μελέτη αντισεισμικής ενίσχυσης αυτών.

 

23. α) Επιτρέπεται στην Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία να αναλαμβάνει με δαπάνες της τη μελέτη, κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση μεμονωμένων αιθουσών ή αυτοτελών σχολικών μονάδων μικρής κλίμακας, με τη μέθοδο της προκατασκευής, στο σύνολο της επικράτειας, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ή τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

 

β) Για τις παραπάνω κατασκευές εκδίδεται, όπου απαιτείται, σχετική άδεια από την οικεία Διεύθυνση Πολεοδομίας εντός είκοσι ημερών από την υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων στοιχείων. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, οι εργασίες συνεχίζονται νομίμως και οι ανωτέρω σχολικές μονάδες συνδέονται οριστικώς, αμέσως μετά την αποπεράτωση των εργασιών, με τα δίκτυα της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης.

 

24. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμης Εταιρίας είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται σχολικές επιτροπές για την προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού. Για το σκοπό αυτόν κάθε σχολική επιτροπή με έγγραφό της δηλώνει τις ποσότητες ανά είδος εκπαιδευτικού εξοπλισμού. Η Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία χρηματοδοτεί προμήθειες κάθε επιτροπής για συνολικό ποσό μέχρι 5.000 ευρώ για κάθε σχολικό έτος, με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά είδος, που καθορίζει κάθε χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη το σύνηθες κόστος κάθε σχετικού είδους. Η σχολική επιτροπή καταθέτει, εντός τριών μηνών από τη χρηματοδότηση, απολογισμό διαχείρισης της δαπάνης συνοδευόμενη με τα νόμιμα παραστατικά. Τα σχετικά διαδικαστικά θέματα ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία

 

25. Εκτός αυτών που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, η Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία μπορεί να αξιοποιεί την περιουσία της, περιλαμβανομένων των ακινήτων που έχουν αποκτηθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο (όπως αναγκαστική απαλλοτρίωση, αγορά, δωρεά, κληρονομιά) για τις ανάγκες ανέγερσης διδακτηρίων, με στόχο την απόκτηση πόρων για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων στέγασης και εξοπλισμού διδακτηρίων. Ως αξιοποίηση της περιουσίας νοείται κάθε προσοδοφόρος υλική πράξη ή δικαιοπραξία έπειτα από σύσταση οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών,σύμφωνα με το εδάφιο που προσετέθη με την ανωτέρω παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1894/1990, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 2009/1992 (ΦΕΚ 18/Α/1992), για τη δημιουργία εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο των σχολείων πολλαπλών χρήσεων, που προάγουν τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής, όπως πολιτιστικά κέντρα, αίθουσες τέχνης, βιβλιοπωλεία, υπόγειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και κτιριακές εγκαταστάσεις συναφών χρήσεων. Τα κτιριακά προγράμματα των σχολείων πολλαπλών χρήσεων και γενικά η διαχείριση των έργων αυτών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηςΟργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 24 και 25 προστέθηκαν με την παράγραφο 19 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.