Νόμος 3483/06 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2004/106/ΕΚ του Συμβουλίου (EEL 359/04-12-2004)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 17 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993) καταργείται και οι παράγραφοι 8, 9, 10, 11, 14 και 15 αναριθμούνται σε 7, 8, 9, 10, 11 και 12 αντίστοιχα.

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 116 του νόμου [Ν] 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ΦΕΚ 265/Α/2001) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Οι αρμόδιες αρχές του εσωτερικού της χώρας παρέχουν αμοιβαία συνδρομή στις αρμόδιες αρχές των λοιπών Κρατών - Μελών, ανταλλάσσουν πληροφορίες με αυτές και συνεργάζονται με την Επιτροπή, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των ρυθμίσεων που διέπουν την κυκλοφορία των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, καθώς και η είσπραξη των εν λόγω φόρων, σύμφωνα με τον [ΕΟΚ] Κανονισμό (ΕΚ) αριθμό 2073/2004 του Συμβουλίου της 16-11-2004 για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης (EEL 359/2004).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.