Νόμος 2166/93 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Απόδοση φόρων, τελών και εισφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Φόροι, τέλη ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, που ισχύουν κατά την 31-12-1992 για εισαγωγές αγαθών, από 01-01-1993 επιβάλλονται και για αντίστοιχα αγαθά που αποστέλλονται ή προσκομίζονται από άλλα κράτη μέλη στο εσωτερικό της χώρας.

 

Οι φόροι, τέλη ή εισφορές στην περίπτωση αυτή αποδίδονται από τους αποκτώντες, με βάση το χρόνο απόκτησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1642/1986, όπως και οι φόροι, τέλη ή εισφορές των αντίστοιχων εγχώριων αγαθών.

 

2. α. Όλα τα θέματα που αναφέρονται στην υποβολή και επαλήθευση της δήλωσης, στη βεβαίωση και στην είσπραξη του φόρου, τέλους ή εισφοράς, περιλαμβανομένων και των αφορώντων στις προσαυξήσεις, στην παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου ή άλλων δικαιούχων, στην άσκηση προσφυγών και ένδικων μέσων και γενικά στη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης, για τους φόρους, τέλη ή εισφορές των αντίστοιχων εγχώριων αγαθών.

 

β. Προκειμένου περί φόρων, Τελών και εισφορών με τους οποίους δεν έχει καθορισθεί, ως προς τα εγχώρια αγαθά, τρόπος απόδοσης ή η απόδοση μέχρι 31-12-1992 γινόταν στα τελωνεία, οι φόροι, τέλη ή εισφορές, από 01-01-1993, αποδίδονται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή στους άλλους δικαιούχους, κατά περίπτωση, για μεν τα αγαθά που αποστέλλονται ή προσκομίζονται από άλλα κράτη - μέλη στο εσωτερικό της χώρας, από τους αποκτώντες, με βάση το χρόνο απόκτησής τους, για δε τα εγχώρια αγαθά από τους πωλητές. εντός του επόμενου μήνα από την απόκτηση ή την πώληση, κατά περίπτωση.

 

γ. Ως προς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του άρθρου 5 του νόμου 2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α/1992), για την επαλήθευση της δήλωσης, τη βεβαίωση και την είσπραξη του φόρου, ης προσαυξήσεις, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου, την άσκηση προσφυγών και ενδίκων μέσων και γενικά τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης, εφαρμόζεται από 01-01-1993, ανάλογα ο,τι και για το φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1326/1983 (ΦΕΚ 19/Α/1983).

 

Από 01-01-1994 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του άρθρου 5 του νόμου 2093/1992 βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις τελωνειακές αρχές.

 

3. Για τις περιπτώσεις που οι προθεσμίες απόδοσης των ανωτέρω φόρων, τελών ή εισφορών, με βάση τις ανωτέρω ρυθμίσεις λήγουν μέχρι 31-08-1993, οι υπόχρεοι μπορούν να αποδώσουν τα οφειλόμενα ποσά μέχρι 30-09-1993 χωρίς τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις ή άλλες κυρώσεις.

 

4. Η ρύθμιση των προηγούμενων παραγράφων δεν αφορά τους παρακάτω φόρους:

 

α) το φόρο προστιθέμενης αξίας,

β) τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των προϊόντων του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993),

γ) τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος των μεταφορικών μέσων κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 10Α του νόμου [Ν] 1642/1986,

δ) τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των προϊόντων του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2074/1992, όπως ισχύει,

ε) τον ειδικό φόρο κατανάλωσης της ισοπροπυλικής αλκοόλης,

στ) τους εναρμονιζόμενους εκάστοτε σε κοινοτικό επίπεδο φόρους από το χρόνο εναρμόνισή τους.

 

Από 01-10-1993 περιέρχεται στην αρμοδιότητα των τελωνειακών αρχών η βεβαίωση και είσπραξη των φόρων για τα προϊόντα των περιπτώσεων δ' και ε' της παραγράφου αυτής που παράγονται εγχωρίως ή αποκτώνται από τα λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

 

Οι όροι και οι διατυπώσεις εφαρμογής των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που επιβάλλεται στις μπανάνες, εφαρμόζονται από 01-04-1993 οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του νόμου [Ν] 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2187/1994 (ΦΕΚ 16/Α/1994).

 

5. Όπου από τις κείμενες διατάξεις ή τις κατ εξουσιοδότηση αυτών διοικητικές πράξεις, καθορίζονται αρμόδιες υπηρεσίες ή όργανα σε θέματα σχετιζόμενα με την εφαρμογή του καθεστώτος των προϊόντων του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2127/1993, νοούνται εφεξής η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και οι υπ' αυτής υπάλληλοι. Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά αρμοδιότητες επί θεμάτων ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων και εφαρμογής διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων του προεδρικού διατάγματος 186/1992.

 

6. Οι αμφισβητήσεις που εγείρονται κατά την εφαρμογή αρχής και των ενδιαφερόμενων προσώπων, επιλύονται από τις Επιτροπές Τελωνειακών Αμφισβητήσεων κατά τα ειδικότερα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, οριζόμενα.

 

7. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 55 του νόμου [Ν] 2127/1993, τηρεί ηλεκτρονική τράπεζα δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει μητρώο των εγκεκριμένων αποθηκευτών, των εγγεγραμμένων επιτηδευματιών, καθώς και των φορολογικών αποθηκών.

 

Τα στοιχεία του μητρώου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 3483/2006 (ΦΕΚ 169/Α/2006).

 

7. (πρώην 8). Η κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΚΝΦΟ εκδιδόμενη άδεια εξαγωγής και μεταφοράς καταργείται.

 

Αντί αυτής χρησιμοποιείται το προβλεπόμενο από το άρθρο 64 του νόμου [Ν] 2127/1993 διοικητικό ή εμπορικό έγγραφο ή ελλείψει αυτών το τελωνειακό παραστατικό του άρθρου 56 του ίδιου νόμου, στα οποία αναγράφονται όλα τα στοιχεία της καταργούμενης άδειας.

 

8. (πρώην 9). Τα προϊόντα του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2127/1993 τα οποία μέχρι και 31-12-1992 βρίσκονταν υπό καθεστώς αναστολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, διαφορετικό από εκείνο της παραγράφου 2 του άρθρου 2, μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς αναστολής του άρθρου 3 του νόμου αυτού, με την τήρηση των προϋποθέσεων των προβλεπόμενων από τις με αριθμούς [Α] Δ4221/275/19-03-1993 και [Α] 423/276/19-03-1993 υπουργικές αποφάσεις.

 

Σε αντίθετη περίπτωση το προϊσχύον καθεστώς αναστολής του φόρου των προϊόντων αυτών λήγει μετά παρέλευση ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο τρόπος εκκαθάρισης και οι διαδικασίες εφαρμογής της παραγράφου αυτής, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

9. (πρώην 10). Το άρθρο 4 της με αριθμό πρωτοκόλλου [Α] 89443/18-01-1987, κοινής υπουργικής απόφασης, που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 1060/1980, δεν έχει εφαρμογή επί επιβατηγών πλοίων που διακινούνται ενδοκυκλαδικά.

 

10. (πρώην 11). Καταργήθηκε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 (πρώην 11) καταργήθηκε με την περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α/1994).

 

11. (πρώην 14). Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή, μέλη της οποίας θα είναι δύο (2) υπάλληλοι του Υπουργείου Γεωργίας και τρεις (3) υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία θα κατατάσσει οχήματα στην κατηγορία των αγροτικών μηχανημάτων. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές χορήγησης αδειών κυκλοφορίας των αγροτικών μηχανημάτων.

 

12. (πρώην 15). Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης Αυτοκινήτων (ΦΙΧ) σε κατόχους αγροτικών μηχανημάτων, ο αριθμός αυτών, το έργο το οποίο θα εκτελούν, η χρονική περίοδος που θα κυκλοφορούν, καθώς και οι διοικητικές ποινές, οι οποίες θα επιβάλλονται στους κατόχους των αυτοκινήτων αυτών, για παραβάσεις των διατάξεων της απόφασης αυτής.

 

Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής καταβάλλεται το μισό του ποσού της εφάπαξ εισφοράς υπέρ του Δημοσίου, που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1959/1991, όπως ισχύει. Για τα αυτοκίνητα αυτά καταβάλλονται, κατ' έτος, τέλη κυκλοφορίας, ως εξής:

 

α) το πενήντα τοις εκατό (50%) των ετήσιων τελών αν επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέχρι ένα εξάμηνο το έτος,

β) το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των ετήσιων τελών, αν επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέχρι ένα τρίμηνο το έτος.

 

Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των αυτοκινήτων αυτών, διενεργείται έλεγχος των συστημάτων πέδησης, διεύθυνσης, ανάρτησης και φωτισμού.

 

Για τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής θα καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας για το εξάμηνο στο οποίο επιτρέπεται να κυκλοφορούν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 (πρώην 15) τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 και με το άρθρο 12 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.