Νόμος 3525/07 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Πολιτισμού συνιστώνται 741 θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την κατάταξη των υπαλλήλων που απασχολήθηκαν στο εποπτευόμενο από τον Υπουργό Πολιτισμού νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, στην εκτέλεση και υποστήριξη έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 164/2004, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

2. Επίσης, συνιστώνται 33 θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την κατάταξη υπαλλήλων που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, που είχαν συναφθεί προ του έτους 2001, στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων για την υποστήριξη έργων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 3711/2008 (ΦΕΚ 224/Α/2008).

 

3. Η κατάταξη του προσωπικού στις συνιστώμενες θέσεις κατά ειδικότητα και εκπαιδευτική βαθμίδα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Οι κατατασσόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές της θέσης τους από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της περί κατάταξής τους απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού.

 

5. Η προϋπηρεσία των υπαλλήλων αυτών που διανύθηκε στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων είτε με σύμβαση έργου είτε με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου λαμβάνεται υπόψη μόνο για την εξέλιξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια.

 

6. Για τους κατατασσόμενους ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999) για τη μετάταξη σε ανώτερη βαθμίδα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του νόμου 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/2004). Ως ημερομηνία πρόσληψης νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της περί κατάταξής τους απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού.

 

7. Από τους κατατασσόμενους, όσοι απασχολούνται στα έργα τις πιστώσεις των οποίων διαχειρίζεται το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων θα παραμείνουν ως αποσπασμένοι σε αυτά μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Όσοι απασχολούνται στη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων θα εξακολουθήσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως αποσπασμένοι σε αυτή για 3 χρόνια. Οι αποσπάσεις αυτές μπορούν να παραταθούν για μια ακόμη τριετία με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

 

8. Διακοπή της απόσπασης στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων του παραπάνω προσωπικού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.