Νόμος 3534/07 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δαπάνες για τη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, η σύσταση της οποίας προβλέπεται στο άρθρο 21 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29-04-2004 για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων βαρύνουν παγίως τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Οι δαπάνες καλύπτουν τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, της εκπαίδευσης και εξέτασης των Διερευνητών και της κατ' αποκοπή αμοιβής τους στη διερεύνηση ατυχημάτων, το κόστος κάλυψης εξόδων μετακίνησης των παραπάνω προσώπων και το κόστος αμοιβής τεχνικών συμβούλων.

 

Με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι αμοιβές και δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου κατά περίπτωση.

 

2. Οι Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις και ο Διαχειριστής Υποδομής που κάθε φορά υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση (ή ανανέωση κ.λ.π.) Πιστοποιητικού Ασφάλειας και για Έγκριση Ασφάλειας αντίστοιχα, από την Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρόμων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με την οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29-04-2004 για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, συνυποβάλλουν παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους 30.000 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 της από 18-12-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 246/Α/2012).

 

3. Η Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών, στις περιπτώσεις παραβάσεων των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται με το Προεδρικό διάταγμα για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29-04-2004 για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, επιβάλλει διοικητικές Κυρώσεις στον Διαχειριστή της Υποδομής και τις Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις. Η ανωτέρω Αρχή επιβάλλει επίσης διοικητικές Κυρώσεις στον Διαχειριστή της Υποδομής και τις Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις μετά από σχετική έκθεση της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων.

 

Οι διοικητικές Κυρώσεις είναι οι εξής:

 

α) προειδοποίηση για τη μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος ή τη μη θέσπιση συστήματος διαχείρισης ασφάλειας για τη μη εκπλήρωση των απαιτήσεων του παραρτήματος III της οδηγίας 2004/49/ΕΚ από τον Διαχειριστή της Υποδομής και τις Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις,

 

β) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών προς τα αναφερόμενα στην περίπτωση α' επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, και

 

γ) σε περίπτωση υποτροπής το επιβληθέν πρόστιμο διπλασιάζεται και ανακαλείται για έναν (1) έως τρεις (3) μήνες το Πιστοποιητικό Ασφάλειας ή η Έγκριση Ασφάλειας που έχει χορηγηθεί στις Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις και στον Διαχειριστή της Υποδομής αντίστοιχα.

 

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται με κάθε λεπτομέρεια οι παραβάσεις και οι Κυρώσεις, που αυτές επισύρουν τελούμενες μεμονωμένα ή κατά συρροή.

 

Τα πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 88 του νόμου [Ν] 4632/2019 (ΦΕΚ 159/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.