Νόμος 3548/07 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, επιβάλλονται Κυρώσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

Α. Εις βάρος της εφημερίδας, εφόσον:

 

α) δήλωσε ψευδή στοιχεία, προκειμένου να συμπεριληφθεί στην απόφαση του άρθρου 2,

 

β) καταχώρισε δημοσίευση με αμοιβή μεγαλύτερη της προβλεπόμενης στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 4,

 

γ) καταχώρισε δημοσιεύσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 μέσω διαφημιστικών γραφείων ή άλλων ενδιαμέσων.

 

δ) σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης υποχρέωσης που προβλέπει για τις εφημερίδες ο παρών νόμος.

 

Β. Εις βάρος του φορέα ή της επιχείρησης ή του οργανισμού, εφόσον ανέθεσε την καταχώριση δημοσιεύσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1:

 

α) σε νομαρχιακή ή τοπική εφημερίδα, η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στην απόφαση του άρθρου 2,

β) μέσω διαφημιστικών γραφείων ή άλλων ενδιαμέσων.

 

Στις περιπτώσεις των εδαφίων Α)γ' και Β)β' υποχρεούται να επιβληθεί κύρωση και εις βάρος του διαφημιστικού γραφείου ή του ενδιαμέσου, εφόσον μεσολάβησε σε καταχώριση δημοσιεύσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/2008).

 

2. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται είναι:

 

Α. σε βάρος της εφημερίδας:

 

πρόστιμο από 3.000 μέχρι 5.000 € και αναστολή ένταξης στο Μητρώο για 2 μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο διπλασιάζεται και επιβάλλεται διαγραφή από το Μητρώο για το υπόλοιπο έτος,

 

Β. σε βάρος του φορέα ή της επιχείρησης ή του οργανισμού:

 

πρόστιμο από 3.000 € μέχρι 5.000 €. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο διπλασιάζεται,

 

Γ. σε βάρος του διαφημιστικού γραφείου ή του ενδιαμέσου:

 

πρόστιμο από 3.000 € μέχρι 5.000 €. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο διπλασιάζεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/2008).

 

3. Τα ανωτέρω ποσά χρηματικών προστίμων μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 

4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας μπορούν να προβαίνουν αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας σε ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσουν την τήρηση των διατάξεων του νόμου αυτού. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας έχουν τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων του νόμου 3296/2004 (ΦΕΚ 253/Α/2004).

 

5. Οι αποφάσεις για την επιβολή προστίμων του άρθρου αυτού αποτελούν νόμιμους τίτλους για την είσπραξη τους ως δημοσίων εσόδων, κατά τις διατάξεις του [Π] Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, και αποτελούν έσοδο του τακτικού προϋπολογισμού.

 

6. Η απόφαση για την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου αυτού πρέπει να είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη και λαμβάνεται ύστερα από ακρόαση των εγκαλουμένων. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του είδους και η επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού γίνονται με βάση την αρχή της αναλογικότητας, λαμβανομένων ιδίως υπόψη της τυχόν ωφέλειας που αποκομίστηκε από την παράβαση αυτή, καθώς και των ειδικών συνθηκών και περιστάσεων τέλεσης της.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.