Νόμος 3554/07 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2)α του άρθρου 8 του νόμου 2430/1996 (ΦΕΚ 156/Α/1996) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Το ειδικό αυτό επίδομα - αντιστάθμισμα ορίζεται στο ποσό των 550 € μηνιαίως και καταβάλλεται ανά δίμηνο σε καθέναν από τους ανωτέρω υπαλλήλους, μπορεί δε να αναπροσαρμοσθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ως άνω επιδόματος - αντισταθμίσματος εγγράφεται ετησίως σε ειδική συλλογική απόφαση, σε ενιαίο κωδικό αριθμό και κατατίθεται κάθε δίμηνο, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, σε ειδικό έντοκο λογαριασμό που ανοίγεται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ύστερα από σχετικό διαγωνισμό που διενεργεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.}

 

2. Τα έβδομο και όγδοο εδάφια της ίδιας παραγράφου αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται γενικά η διαδικασία καταβολής του επιδόματος, το οποίο, συνυπολογιζόμενο με άλλες τυχόν καταβαλλόμενες πρόσθετες αμοιβές, δεν πρέπει να υπερβαίνει το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, ο τρόπος διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.}

 

3. Η διαφορά των διακοσίων 200 € σε σχέση με το μέχρι σήμερα καταβαλλόμενο ποσό του επιδόματος - αντισταθμίσματος χορηγείται σε δύο δόσεις, ήτοι 100 € από 01-01-2007 και άλλα 100 € από 01-07-2007.

 

4. Το ενδέκατο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, που προστέθηκε στις διατάξεις της παραγράφου 8 του νόμου 2430/1996, με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Το επίδομα αυτό ορίζεται στο ποσό των 350 € μηνιαίως και η διαχείρισή του γίνεται από το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής για την αιτία αυτή.}

 

4. (νέα) Η ημερήσια αποζημίωση και οι λοιπές συναφείς δαπάνες των μονίμων και με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 3627/2007 (ΦΕΚ 292/Α/2007).

 

5. Η διαφορά των 130 € σε σχέση με το μέχρι σήμερα καταβαλλόμενο ποσό του επιδόματος χορηγείται σε δύο δόσεις, ήτοι 65 € από 01-01-2007 και άλλα 65 € από 01-07-2007.

 

6. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 55/Α/1999), όπως ισχύει, Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας και άλλες διατάξεις προστίθεται παράγραφος 3, περιπτώσεις α' και β', η οποία έχει ως εξής:

 

{3. α. Η ημερήσια αποζημίωση και οι λοιπές συναφείς δαπάνες των μόνιμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διπλωματούχων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και των ισότιμων και με αυτό σχολών, που υπηρετούν στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

β. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζονται η εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση και οι συναφείς δαπάνες των μηχανικών πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των ισότιμων με αυτά σχολών, οι οποίοι υπηρετούν στους προαναφερθέντες φορείς, με τις αυτές σχέσεις εργασίας. Το ποσοστό της εκτός έδρας ημερήσιας αποζημίωσης και των λοιπών συναφών δαπανών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% της αντίστοιχης προβλεπόμενης δαπάνης, που καθορίζεται σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου αυτής, με εξαίρεση τη χιλιομετρική αποζημίωση των μετακινουμένων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα, με την οποία μπορεί να εξομοιώνεται.}

 

7. Μετά την παράγραφο 11 του άρθρου 22 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984) Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, προστίθεται παράγραφος 12 η οποία έχει ως εξής:

 

{12. α. Οι κάθε είδους αποδοχές των Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης εξακολουθούν να καταβάλλονται οι αποδοχές τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

β. Στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, που υπηρετούν στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (άρθρο 9 παράγραφος 1 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001)), χορηγείται ειδική πρόσθετη αμοιβή, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.