Νόμος 3557/07 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005), η φράση Αν το πρόσωπο σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε το πολλαπλούν τέλος δεν εξοφλήσει την οφειλή του μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την επίδοση της απόφασης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο αντικαθίσταται με τη φράση Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επίδοση της απόφασης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.

 

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου 3377/2005 διαγράφεται η φράση με την εποπτεία του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου.

 

3. Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 802/1978 (ΦΕΚ 121/Α/1978), όπως ισχύει, αντικαθίστανται, αντίστοιχα ως εξής:

 

{α) από τη 15η Ιανουαρίου μέχρι την 28η Φεβρουαρίου και β) από τη 15η Ιουλίου μέχρι την 31η Αυγούστου.}

 

4. α) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 802/1978, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, το χρονικό διάστημα των προσφορών από εκθέσεις αυτοκινήτων και βιβλιοπωλεία δεν μπορεί να υπερβεί τις εξήντα (60) και τριάντα (30) ημέρες, αντίστοιχα.}

 

β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 802/1978, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{5. Η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται σε προσφορές προϊόντων παντοπωλείου, καθώς και οι παράγραφοι 1 και 2 του ιδίου άρθρου στις πωλήσεις αυτοκινήτων.}

 

γ) Στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 802/1978, όπως ισχύει, μετά τη φράση οφείλει να ανακοινώνει, προστίθεται η φράση με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail).

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1023/1980 (ΦΕΚ 47/Α/1980), όπως ισχύει, η φράση με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης αντικαθίσταται με τη φράση με απόφαση του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά, για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς και του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, για τις λοιπές λαϊκές αγορές της χώρας.

 

6. α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και στους υπαλλήλους του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.}

 

β) Οι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά και Θεσσαλονίκης μπορούν να αναθέτουν, με σύμβαση έργου, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών σε ειδικά συνεργεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.