Νόμος 3557/07 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/1995), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.}

 

2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 2323/1995, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Ειδικά, για τις Νομαρχίες Αθηνών και Πειραιώς, η άδεια χορηγείται σε όσους κατοικούν ή διαμένουν, συνεχώς, κατά τα 2, τουλάχιστον, τελευταία έτη είτε στην περιφέρεια των Νομαρχιών αυτών είτε στις περιφέρειες των Νομαρχιών Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής.}

 

3. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 2323/1995, όπως ισχύει, η φράση του οικείου νομαρχιακού διαμερίσματος αντικαθίσταται με τη φράση της οικείας Νομαρχίας.

 

4. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2323/1995, όπως ισχύει, η φράση και τις δέκα (10) συναπτές ημέρες αντικαθίσταται με τη φράση και τις δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες.

 

5. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2323/1995, όπως ισχύει, μετά τη φράση Οι άδειες χορηγούνται σε εμπόρους προστίθενται οι φράσεις:

 

{, σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που λειτουργούν εκτός της περιφέρειας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές που λειτουργούν εκτός της περιφέρειας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης}

 

6. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του νόμου 2323/1995, όπως ισχύει, αντικαθίστανται και προστίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7 ως εξής:

 

{2. Με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου νομαρχιακού συμβουλίου μπορεί να επιτρέπεται η λειτουργία υπαίθριας αγοράς κατά τις Κυριακές (κυριακάτικη αγορά) εντός της περιφέρειας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε ειδικώς καθοριζόμενους χώρους, ως εξής:

 

α) μία κυριακάτικη αγορά σε κάθε δήμο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων,

β) μία κοινή κυριακάτικη αγορά σε τρεις τουλάχιστον όμορους μεταξύ τους δήμους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, με συνολικό πληθυσμό άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) κατοίκων,

γ) μία κυριακάτικη αγορά σε κάθε δήμο των λοιπών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας, με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων,

δ) μία κοινή κυριακάτικη αγορά σε τρεις τουλάχιστον όμορους μεταξύ τους δήμους των λοιπών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας, με συνολικό πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων και

ε) μια κυριακάτικη αγορά στο δημοτικό διαμέρισμα Δοξάτου του Δήμου Δοξάτου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας.

 

3. Η απόφαση της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται μετά από:

 

α) πρόταση του οικείου δήμου ή κοινή πρόταση των όμορων δήμων, κατά περίπτωση, στην οποία καθορίζονται ο ακριβής χώρος λειτουργίας της αγοράς, ο ανώτατος αριθμός των αδειών συμμετοχής σε αυτή, τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται, τα τέλη που πρέπει να καταβάλλονται από τους συμμετέχοντες στην αγορά, η κατανομή αυτών μεταξύ των όμορων δήμων, εφόσον πρόκειται για κοινή αγορά, ο τρόπος είσπραξης τους και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια,

β) γνώμη: α)α) των οικείων επιμελητηρίων, β)β) του οικείου εμπορικού συλλόγου και, μη υπάρχοντος αυτού, της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων που καλύπτει την περιοχή και γ)γ) της οικείας ομοσπονδίας βιοτεχνών και επαγγελματιών. Το οικείο νομαρχιακό συμβούλιο μπορεί με την απόφαση του να αποδεχθεί ή να απορρίψει, στο σύνολο της, την υποβαλλομένη πρόταση. Αν η πρόταση αυτή απορριφθεί, ο δήμος ή οι όμοροι δήμοι κατά περίπτωση που την υπέβαλαν μπορούν να επανέλθουν με νέα τροποποιημένη πρόταση.

 

4. Για τη συμμετοχή σε κυριακάτικες αγορές απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται στα πρόσωπα της παραγράφου 1 και εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 1 του νόμου 2323/1995, όπως ισχύει. Οι χορηγούμενες άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εκμίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης τους ή η άσκηση, από τρίτα πρόσωπα, των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές με οποιονδήποτε τρόπο.

 

5. Ο έλεγχος της παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου διενεργείται από τα όργανα που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5.

 

6. Τα τέλη που εισπράττονται από την έκδοση των αδειών για συμμετοχή σε κυριακάτικη αγορά περιέρχονται στον οικείο δήμο ή στους όμορους δήμους, κατά την αναλογία του πληθυσμού εκάστου.

 

7. Η κυριακάτικη αγορά του Δημοτικού Διαμερίσματος Κοπανακίου του Δήμου Αετού του Νομού Μεσσηνίας, η οποία λειτουργούσε εθιμικά ήδη πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, επιτρέπεται να συνεχίσει να λειτουργεί, χωρίς υποχρέωση έκδοσης νέας άδειας σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, χωρίς πάντως να θίγεται η εφαρμογή των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου.}

 

7. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου 2323/1995, όπως ισχύει, μετά τη φράση στο άρθρο 7Α προστίθεται η φράση από υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης και των κατά τόπους αρμόδιων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

8. α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 2323/1995, όπως ισχύει, μετά τη φράση ύστερα από προστίθεται η φράση

 

{πρόταση του οικείου δήμου, στην οποία καθορίζεται ο ακριβής χώρος λειτουργίας της αγοράς και ο ανώτατος αριθμός των αδειών που θα χορηγηθούν και}

 

β) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 2323/1995, η φράση α) του οικείου Δήμου, αντικαθίσταται με τη φράση α) της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων,.

 

γ) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 2323/1995 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Το νομαρχιακό συμβούλιο μπορεί, με την απόφαση του, να αποδεχθεί ή να απορρίψει στο σύνολο της την υποβαλλόμενη πρόταση. Αν η πρόταση αυτή απορριφθεί, ο δήμος μπορεί να επανέλθει με νέα τροποποιημένη πρόταση.}

 

9. α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του νόμου 2323/1995, όπως ισχύει, η φράση με απόφαση της αρχής που εκδίδει τη συγκεκριμένη άδεια διαγράφεται.

 

β) Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του νόμου 2323/1995 προστίθεται η φράση με απόφαση των φορέων της παραγράφου 11.

 

γ) Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του νόμου 2323/1995 προστίθεται η φράση με απόφαση της αρχής που εξέδωσε την άδεια.

 

10. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του νόμου 2323/1995, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της παρούσας παραγράφου και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 57Ε του Αγορανομικού Κώδικα, όπως ισχύει, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ένσταση ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, για παραβάσεις που τελούνται στην περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς και ενώπιον του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, για παραβάσεις που τελούνται στις περιφέρειες των λοιπών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης.}

 

11. α) Η περίπτωση α' της παραγράφου 11 του άρθρου 7 του νόμου 2323/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

{α) στους χώρους των λαϊκών αγορών που λειτουργούν στην περιφέρεια αρμοδιότητας των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά και Θεσσαλονίκης και στους χώρους των αγορών του άρθρου 2, οι Οργανισμοί αυτοί, τα Κλιμάκια Ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρου 7Α, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση, καθώς και η Ελληνική Αστυνομία, εφόσον υποβάλλει σε αυτή σχετικό αίτημα οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω φορείς.}

 

β) Στην περίπτωση β' της παραγράφου 11 του άρθρου 7 του νόμου 2323/1995, όπως ισχύει, μετά τη φράση των υπόλοιπων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων προστίθεται η φράση και στους χώρους των αγορών του άρθρου 2.

 

12. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται:

 

α) η ίδρυση, η μετακίνηση και η κατάργηση σε όλη τη χώρα λαϊκών αγορών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, νωπών και μεταποιημένων, που παράγονται με βιολογικό τρόπο κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμός 2092/1991 του Συμβουλίου της 24-06-1991 και της αριθμό [Α] 245090/2006 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 157/Β/2006) (εφεξής: λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων),

β) τα αρμόδια όργανα και η τηρούμενη διαδικασία ίδρυσης, μετακίνησης και κατάργησης των λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων,

γ) τα είδη των προϊόντων που διατίθενται στις λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων και τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου της πιστοποίησης των προϊόντων αυτών,

δ) τα είδη και ο αριθμός των αδειών πωλητή προϊόντων στις λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων, καθώς και τα όργανα και η διαδικασία έκδοσης των αδειών αυτών,

ε) οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία έκδοσης, χορήγησης, ανανέωσης, ανάκλησης, μεταβίβασης και αναθεώρησης αδειών πωλητή στις λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων, οι οποίες χορηγούνται μόνο στους παραγωγούς των προϊόντων αυτών, καθώς και η διάρκεια ισχύος των αδειών αυτών,

στ) τα όργανα και η διαδικασία καθορισμού, χορήγησης και αλλαγής των θέσεων πωλητών στο χώρο των λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων,

ζ) οι εν γένει υποχρεώσεις των κατόχων άδειας πωλητών στις λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων, τα πρόσωπα που αυτοί δικαιούνται να προσλαμβάνουν, τα πρόσωπα που τους αναπληρώνουν προσωρινά και τους υποβοηθούν, καθώς και τα πρόσωπα που μπορούν να χρησιμοποιούν τις άδειες των πωλητών στις λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων,

η) οι όροι και οι προϋποθέσεις πώλησης των προϊόντων στις λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων και η διαδικασία ελέγχου αυτών,

θ) η λειτουργία των λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων και οι κανόνες που τις διέπουν, η διαδικασία ελέγχου της τήρησης των κανόνων αυτών, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται κατά των παραβατών, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής των ανωτέρω κυρώσεων και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.

 

13. α) Στη δεύτερη και τρίτη περίοδο του εδαφίου α' της παραγράφου 3 του άρθρου 7Α του νόμου 2323/1995, όπως ισχύει, η λέξη διετής και η φράση δύο ετών αντικαθίστανται με τη λέξη τριετής και τη φράσηενός έτους, αντίστοιχα.

 

β) Στο τέλος του εδαφίου α' της παραγράφου 3 του άρθρου 7Α του νόμου 2323/1995, όπως ισχύει, προστίθεται πρόταση ως εξής:

 

{Η συμμετοχή στα ανωτέρω κλιμάκια δεν μπορεί να υπερβαίνει, κατ' ανώτατο όριο, τις τέσσερις (4) ημέρες ανά ημερολογιακό μήνα.}

 

14. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7Γ του νόμου 2323/1995, όπως ισχύει, οι φράσεις οπωροκηπευτικών και αλιευτικών προϊόντων και οπωροκηπευτικά και αλιευτικά προϊόντα αντικαθίστανται με τις φράσεις πρωτογενών προϊόντων γης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα άνθη, καθώς και προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας και τα ανωτέρω προϊόντα, αντίστοιχα.

 

15. Η περίπτωση ι' της παραγράφου 3 του άρθρου 7ΣΤ του νόμου 2323/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

{ι) χορηγεί στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών δάνεια, με όρους ευνοϊκότερους από τους εκάστοτε ισχύοντες στην τραπεζική αγορά, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού που απαιτείται για την άσκηση της δραστηριότητας τους στις λαϊκές αγορές.}

 

16. Το α' εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 7ΣΤ του νόμου 2323/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

{Στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά συνιστώνται 2 θέσεις επιστημονικών συνεργατών του Προέδρου, οι οποίοι προσλαμβάνονται, μετά από πρόταση αυτού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Οργανισμού, για χρόνο ίσο με το χρόνο της θητείας του Προέδρου.}

 

17. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 7ΣΤ του νόμου 2323/1995, όπως ισχύει, διαγράφεται η φράση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003).

 

18. Στην πρώτη περίοδο του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 8Α του νόμου 2323/1995, όπως ισχύει, η φράση στην παράγραφο 1 αντικαθίσταται με τη φράση στην παράγραφο 3.

 

19. Η δεύτερη περίοδος του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 8Α του νόμου 2323/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{Στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης συνιστώνται 2 θέσεις επιστημονικών συνεργατών του Προέδρου, οι οποίοι προσλαμβάνονται μετά από πρόταση αυτού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Οργανισμού, για χρόνο ίσο με το χρόνο της θητείας του Προέδρου.}

 

20. Στην τελευταία περίοδο του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8Α του νόμου 2323/1995, όπως ισχύει, διαγράφεται η φράση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003).

 

21. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 2323/1995, όπως ισχύει, η φράση είκοσι χιλιάδες (20.000) αντικαθίσταται με τη φράση δεκαπέντε χιλιάδες (15.000).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.