Νόμος 3577/07 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.α. Από την 01-04-2007 οι αποδοχές του προσωπικού που κατατάχθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005), σε οργανικές θέσεις καθαριστριών / καθαριστών (Υποχρεωτική Εκπαίδευση), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και απασχολείται στον καθαρισμό των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και του προσωπικού που προσλαμβάνεται με συμβάσεις μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

 

β. Μέχρι την 31-03-2007, η αμοιβή του ανωτέρω προσωπικού εξακολουθεί να καταβάλλεται σε βάρος των πόρων της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989), σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 113 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

2. Το ποσοστό των αποδιδόμενων πόρων στους δήμους και κοινότητες που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989, όπως αναριθμήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 13 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997), μειώνεται από την 01-01-2007 σε δεκαεννέα κόμμα πέντε τοις εκατό (19,5 %). Ειδικά για το οικονομικό έτος 2007 η ανωτέρω περικοπή μειώνεται κατά το ποσό που θα καταβληθεί από τους δήμους και κοινότητες για αμοιβές καθαριστριών μέχρι την 31-03-2007.

 

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 113 του νόμου 1892/1990 τροποποιείται ως εξής:

 

{Από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης διατίθεται το 9 % των 2/3 της επιχορήγησης της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989 προς αυτούς, για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και επισκευή ή συντήρηση σχολικών κτιρίων.}

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 113 του νόμου 1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. α. Ο καθαρισμός των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, μπορεί να γίνεται και από καθαρίστριες που προσλαμβάνονται με σύμβαση μίσθωσης έργου, η οποία συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και καθεμιάς από αυτές και καλύπτει ένα διδακτικό έτος.

 

β. Οι συμβάσεις αυτές υπογράφονται από τους Προϊστάμενους των αντίστοιχων Γραφείων Εκπαίδευσης και όπου δεν υπάρχουν Γραφεία Εκπαίδευσης από τους Προϊστάμενους των αντίστοιχων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

 

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αμοιβή των αναδόχων των ανωτέρω μισθώσεων, ανά αίθουσα.

 

δ. Οι αμοιβές των προαναφερομένων καταβάλλονται από τις Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες επιχορηγούνται προς τούτο από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, καθορίζεται ο τρόπος διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων του προηγούμενου εδαφίου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.