Νόμος 3592/07 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Κριτήρια αξιολόγησης για την αδειοδότηση ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι υποψήφιοι, για κάθε κατηγορία εμβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής) και είδος προγράμματος (ενημερωτικού, γενικού ή θεματικού περιεχομένου, ή μη ενημερωτικού), θα αξιολογηθούν με βάση τα κατωτέρω κριτήρια, η δε αξιολόγηση αυτών θα είναι συγκριτική, σύμφωνα με το ακόλουθο σύστημα βαθμολόγησης:

 

Α. Κριτήριο παλαιότητας του τηλεοπτικού σταθμού

 

1. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη λειτουργία του τηλεοπτικού σταθμού μέχρι την ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας, υπό τον όρο ότι αυτή υποβάλλεται από επιχείρηση που λειτουργεί νομίμως τηλεοπτικό σταθμό κατά την υποβολή της υποψηφιότητας.

 

2. Ως νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί είναι εκείνοι που λειτουργούν κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α' της παραγράφου 7 του άρθρου 5. Για την αναγνώριση της παλαιότητας των τοπικών και περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από τη διατύπωση της θετικής γνώμης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και την έκδοση της σχετικής άδειας του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1866/1989 μέχρι την υποβολή της υποψηφιότητας, εφόσον λειτουργούν νομίμως κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α' της παραγράφου 7 του άρθρου 5.

 

3. Σε περίπτωση που υποβάλλεται υποψηφιότητα για τηλεοπτικό σταθμό της ίδιας εμβέλειας με την οποία λειτουργούσε αυτός, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2, ο υποψήφιος λαμβάνει ένα (1) μόριο για κάθε συμπληρωμένο μήνα νόμιμης λειτουργίας από τη χορήγηση της άδειας ή την αναγνώριση του ως νομίμως λειτουργούντος, για όσο χρονικό διάστημα λειτουργούσε, κατά τα ως άνω, νομίμως στην εμβέλεια, για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα.

 

Ανώτατο όριο μορίων: εκατόν είκοσι (120).

 

4. Σε περίπτωση που υποβάλλεται υποψηφιότητα για τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας, ενώ αυτός λειτουργούσε, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ως τηλεοπτικός σταθμός τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2, ο υποψήφιος λαμβάνει μισό (1/2) μόριο για κάθε συμπληρωμένο μήνα νόμιμης λειτουργίας από τη χορήγηση της άδειας ή την αναγνώριση του ως νομίμως λειτουργούντος και για όσο χρονικό διάστημα λειτουργούσε, κατά τα ως άνω, νομίμως ως σταθμός τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας.

 

Ανώτατο όριο μορίων: εξήντα (60).

 

5. Σε περίπτωση που υποβάλλεται υποψηφιότητα για τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής εμβέλειας, ενώ αυτός λειτουργούσε, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ως τηλεοπτικός σταθμός τοπικής εμβέλειας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2, ο υποψήφιος λαμβάνει ένα (1) μόριο για κάθε συμπληρωμένο μήνα νόμιμης λειτουργίας από τη χορήγηση της άδειας ή την αναγνώριση του ως νομίμως λειτουργούντος και για όσο χρονικό διάστημα λειτουργούσε, κατά τα ως άνω, νομίμως ως σταθμός τοπικής εμβέλειας.

 

Ανώτατο όριο μορίων: εκατόν είκοσι (120).

 

6. Σε περίπτωση που υποβάλλεται υποψηφιότητα για τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής εμβέλειας, ενώ αυτός λειτουργούσε, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ως τηλεοπτικός σταθμός εθνικής εμβέλειας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2, ο υποψήφιος λαμβάνει 2 μόρια για κάθε συμπληρωμένο μήνα νόμιμης λειτουργίας από τη χορήγηση της άδειας ή την αναγνώριση του ως νομίμως λειτουργούντος και για όσο χρονικό διάστημα λειτουργούσε, κατά τα ως άνω, νομίμως ως σταθμός εθνικής εμβέλειας.

 

Ανώτατο όριο μορίων: διακόσια σαράντα (240).

 

7. Σε περίπτωση που η ίδια επιχείρηση υποβάλλει υποψηφιότητα για χορήγηση άδειας τηλεοπτικού σταθμού διαφορετικού χαρακτήρα (ενημερωτικού ή μη) της αυτής εμβέλειας, η κατά τα ως άνω αναγνώριση της παλαιότητας λαμβάνεται υπόψη για μία μόνο υποψηφιότητα, κατ' επιλογήν του υποψηφίου. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν ανακηρυχθεί ανάδοχος για άδεια τηλεοπτικού σταθμού, ενημερωτικού ή μη, εθνικής εμβέλειας, ο κατά τα ως άνω περιορισμός για την αναγνώριση της παλαιότητας δεν ισχύει, εφόσον υποβάλλει υποψηφιότητα για τη χορήγηση άδειας τηλεοπτικού σταθμού, ενημερωτικού ή μη, περιφερειακής εμβέλειας.

 

8. Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή υποψηφιότητα ή υποψηφιότητα από ένωση προσώπων ή από κοινοπραξία ή από υπό σύσταση κοινοπραξία ή από υπό συγχώνευση εταιρίες ή υποψηφιότητα προερχόμενη από συγχώνευση εταιριών και οι οποίες λειτουργούν νομίμως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α' της παραγράφου 7 του άρθρου 5, για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη παλαιότητα της μίας εκ των συμμετεχουσών στην υποψηφιότητα ή συγχωνευθεισών ή υπό συγχώνευση εταιριών.

 

Β. Αρνητική βαθμολόγηση

 

1. Τυχόν διοικητικές κυρώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έως τη δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης, αναφορικά με τις παρακάτω παραβάσεις σχετικά με το πρόγραμμα τηλεοπτικού σταθμού που μεταδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, οι οποίες έχουν καταστεί οριστικές, διότι δεν προσεβλήθησαν δικαστικώς, ή δεν έχουν ανακληθεί ολικώς ή μερικώς ή δεν έχουν ανασταλεί ολικώς ή μερικώς ή δεν έχουν ακυρωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, υπολογίζονται αρνητικά στον υποψήφιο που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία, υπό τον όρο ότι ο υποψήφιος λειτουργεί τηλεοπτικό σταθμό κατά την ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας του, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα του προγράμματος και της εμβέλειας στην οποία λειτουργούσε ο τηλεοπτικός σταθμός του υποψηφίου.

 

2. Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις υπολογίζονται ως ακολούθως:

 

α) Σε περίπτωση σύστασης, αφαιρούνται τέσσερα (4) μόρια για τον υποψήφιο που έχει το μέγιστο σύνολο συστάσεων. Για τους υπόλοιπους υποψηφίους, τα μόρια που αφαιρούνται υπολογίζονται αναλογικά, με βάση το σύνολο των συστάσεων του κάθε υποψηφίου σε σχέση με το μέγιστο σύνολο συστάσεων.

 

β) Σε περίπτωση επιβολής χρηματικού προστίμου, αφαιρούνται οκτώ (8) μόρια για τον υποψήφιο που έχει το μέγιστο συνολικό ύψος χρηματικών προστίμων. Για τους υπόλοιπους υποψηφίους, τα μόρια που αφαιρούνται υπολογίζονται αναλογικά, με βάση το συνολικό ύψος των προστίμων του κάθε υποψηφίου σε σχέση με το μέγιστο συνολικό ύψος χρηματικών προστίμων.

 

γ) Σε περίπτωση προσωρινής αναστολής της μετάδοσης συγκεκριμένης εκπομπής σταθμού, αφαιρούνται δώδεκα (12) μόρια για τον υποψήφιο που έχει το μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών. Για τους υπόλοιπους υποψηφίους, τα μόρια που αφαιρούνται υπολογίζονται αναλογικά, με βάση το συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών του κάθε υποψηφίου σε σχέση με το μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών.

 

δ) Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της μετάδοσης συγκεκριμένης εκπομπής σταθμού, αφαιρούνται δεκαέξι (16) μόρια για τον υποψήφιο που έχει το μέγιστο σύνολο οριστικών διακοπών. Για τους υπόλοιπους υποψηφίους, τα μόρια που αφαιρούνται υπολογίζονται αναλογικά, με βάση το σύνολο των οριστικών διακοπών του κάθε υποψηφίου σε σχέση με το μέγιστο σύνολο οριστικών διακοπών.

 

ε) Σε περίπτωση προσωρινής αναστολής της μετάδοσης κάθε προγράμματος του σταθμού, αφαιρούνται έως είκοσι (20) μόρια για τον υποψήφιο που έχει το μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών. Για τους υπόλοιπους υποψηφίους, τα μόρια που αφαιρούνται υπολογίζονται αναλογικά, με βάση το συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών του κάθε υποψηφίου σε σχέση με το μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών.

 

Ανώτατο όριο αφαιρούμενων μορίων: εξήντα (60).

 

3. Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή υποψηφιότητα ή υποψηφιότητα από ένωση προσώπων ή από κοινοπραξία ή από υπό σύσταση κοινοπραξία ή από υπό συγχώνευση εταιρίες ή υποψηφιότητα προερχόμενη από συγχώνευση εταιριών, οι οποίες λειτουργούν νομίμως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α' της παραγράφου 7 του άρθρου 5, για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη αρνητική βαθμολόγηση της μίας εκ των συμμετεχουσών στην υποψηφιότητα ή συγχωνευθεισών ή υπό συγχώνευση εταιριών.

 

Γ. Συγχώνευση

 

1. Σε περίπτωση που, μετά τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης, δύο ή περισσότερα νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν νομίμως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α' της παραγράφου 7 του άρθρου 5, συγχωνευθούν και υποβληθεί υποψηφιότητα από την προερχόμενη από τη συγχώνευση εταιρία στη διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση μίας άδειας, η υποψηφιότητα βαθμολογείται σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται ο δίαυλος συχνοτήτων και τα κέντρα εκπομπής μόνο του ενός σταθμού εκ των συγχωνευθεισών εταιριών.

 

2. Στην περίπτωση που υποβάλλεται κοινή υποψηφιότητα ή υποψηφιότητα από ένωση προσώπων ή από κοινοπραξία ή υπό σύσταση κοινοπραξία επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α' της παραγράφου 7 του άρθρου 5, ή στην περίπτωση κατά την οποία έχει λάβει χώρα έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης, πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης, η υποψηφιότητα αυτή βαθμολογείται σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, υπό την προϋπόθεση ότι, εφόσον ανακηρυχθούν αδειούχοι, θα λάβουν τη μορφή ανώνυμης εταιρίας ή θα ολοκληρωθεί η συγχώνευση, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφος 8 εδάφιο δ'.

 

3. Όταν υποβάλλουν κοινή υποψηφιότητα ή συγχωνεύονται κατά τα ως άνω:

 

α) φορέας τηλεοπτικού σταθμού τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας με φορέα τηλεοπτικού σταθμού τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, για τη χορήγηση άδειας τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας, λαμβάνουν πενήντα (50) μόρια,

 

β) φορέας τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας με φορέα τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας, για τη χορήγηση άδειας τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας, λαμβάνουν εβδομήντα πέντε (75) μόρια,

 

γ) φορέας τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας με φορέα τηλεοπτικού σταθμού τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, για τη χορήγηση άδειας τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας, λαμβάνουν πενήντα (50) μόρια,

 

δ) φορέας τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας με φορέα τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας, για τη χορήγηση άδειας τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας, λαμβάνουν πενήντα (50) μόρια,

 

ε) φορέας τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας με φορέα τηλεοπτικού σταθμού τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, για τη χορήγηση άδειας τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας, λαμβάνουν είκοσι (20) μόρια,

 

στ) φορέας τηλεοπτικού σταθμού τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας με φορέα τηλεοπτικού σταθμού τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, για τη χορήγηση άδειας τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας, λαμβάνουν δέκα (10) μόρια.

 

4. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή από κοινού υποβολής υποψηφιότητας, κατά τα ανωτέρω, φορέων τηλεοπτικών σταθμών, για καθεμία παραπάνω από τις δύο υπό συγχώνευση ή συγχωνευθείσες εταιρίες ή τις εταιρίες που υποβάλλουν κοινή υποψηφιότητα, στα προβλεπόμενα ανωτέρω μόρια προσμετρώνται επιπλέον δέκα (10) μόρια με ανώτατο όριο τα τριάντα (30) μόρια.

 

Ανώτατο όριο μορίων: εκατόν πέντε (105).

 

Δ. Κριτήριο οικονομικής βιωσιμότητας

 

1. Με το κριτήριο αυτό αξιολογείται η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και το σχέδιο του για τη μελλοντική λειτουργία της επιχείρησης του, εφόσον του χορηγηθεί η σχετική άδεια.

 

2. Ειδικότερα λαμβάνονται υπόψη:

 

Ι. Τα οικονομικά στοιχεία του υποψηφίου

 

α) Κύκλος εργασιών - Εμπορική διεισδυτικότητα

 

Για τους υποψηφίους που λειτουργούν νομίμως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α' της παραγράφου 7 του άρθρου 5, αξιολογείται ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών που προέρχεται από την εκπομπή περιεχομένου στην αγορά το προηγούμενο οικονομικό έτος από τη δημοσίευση της Προκήρυξης, όπως αποτυπώνεται στην τελευταία διαχειριστική χρήση του φορέα της επιχείρησης. Ο υποψήφιος που κατέχει το μέγιστο μέσο όρο βαθμολογείται με πενήντα (50) μόρια, οι δε υπόλοιποι βαθμολογούνται αναλογικά,

 

β) Ίδια κεφάλαια

 

Αξιολογείται το ύψος των ιδίων κεφαλαίων των υποψηφίων που λειτουργούν νομίμως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α' της παραγράφου 7 του άρθρου 5, το προηγούμενο οικονομικό έτος από τη δημοσίευση της προκήρυξης, όπως αποτυπώνεται στην τελευταία διαχειριστική χρήση, πέραν του ελαχίστου προβλεπομένου στην παράγραφο 9 του άρθρου 6 μετοχικού κεφαλαίου. Ο υποψήφιος που διαθέτει το μέγιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων, πέραν του ελαχίστου προβλεπομένου στην παράγραφο 9 του άρθρου 6 μετοχικού κεφαλαίου, βαθμολογείται με πενήντα (50) μόρια, οι δε υπόλοιποι βαθμολογούνται αναλογικά.

 

II. Επιχειρησιακό σχέδιο του υποψηφίου

 

Αξιολογείται το επιχειρησιακό σχέδιο των υποψηφίων με βάση την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησης τους για τα έτη της διάρκειας ισχύος της άδειας, ως προς την αξιοπιστία του και την

αποδοτικότητα της σχεδιαζόμενης επένδυσης.

 

α) Ο έλεγχος της αξιοπιστίας γίνεται με βάση γενικώς παραδεδεγμένους κανόνες. Αξιολογείται, ιδίως:

 

i) Η παραδοχή της προσδοκώμενης τηλεθέασης και των προσδοκώμενων εσόδων, λαμβανομένων υπόψη της εμβέλειας, του περιεχόμενου και του προγράμματος του υποψηφίου, όπως αυτό παρουσιάζεται στο φάκελο της υποψηφιότητας του για την αξιολόγηση του κριτηρίου της προγραμματικής πληρότητας,

 

ii) Η παραδοχή των προβλεπόμενων δαπανών για τη λειτουργία του σταθμού και την παραγωγή περιεχομένου ή την αγορά δικαιωμάτων εκπομπής προγράμματος, όπως οι δαπάνες αυτές αποδεικνύονται από ισχύουσες ή πρόσφατες συμβάσεις, από πρόσφατα απολογιστικά στοιχεία παραγωγών και από προσφορές πώλησης περιεχομένου από αξιόπιστους προμηθευτές,

 

β) Ο έλεγχος της αποδοτικότητας της σχεδιαζόμενης επένδυσης αξιολογείται ιδίως με βάση:

 

i) Την προβλεπόμενη κερδοφορία κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας.

 

ii) Την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων.

 

III) Τις ταμειακές ροές.

 

Ανώτατο όριο μορίων: πενήντα (50). Ο υποψήφιος με το πλέον αξιόπιστο και αποδοτικό επιχειρησιακό σχέδιο βαθμολογείται με το ανώτατο όριο μορίων, οι δε υπόλοιποι βαθμολογούνται αναλογικά.

 

3.α) Σε περίπτωση κοινοπραξίας, υπό σύσταση κοινοπραξίας, ένωσης προσώπων ή κοινής υποψηφιότητας αξιολογούνται τα στοιχεία των υποκριτηρίων των εδαφίων Ι)α' και Ι)β' της παραγράφου 2 όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της υπό σύσταση κοινοπραξίας ή της ένωσης προσώπων ή κοινής υποψηφιότητας κατά το λόγο της συμμετοχής τους σε αυτή.

 

β) Σε περίπτωση υπό συγχώνευση εταιριών τα στοιχεία των υποκριτηρίων των εδαφίων Ι)α' και Ι)β' της παραγράφου 2 αξιολογούνται αθροιστικά για τις υπό συγχώνευση εταιρίες.

 

γ) Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από προερχόμενη από συγχώνευση εταιρία πριν τη δημοσίευση της Προκήρυξης, τα στοιχεία των υποκριτηρίων των εδαφίων Ι)α' και Ι)β' της παραγράφου 2 αξιολογούνται αθροιστικά για τις συγχωνευθείσες εταιρίες, εκτός εάν τα αντίστοιχα στοιχεία των προαναφερόμενων υποκριτηρίων είναι ανώτερα για την προερχομένη από τη συγχώνευση εταιρία, υπό την προϋπόθεση ότι η προερχόμενη από τη συγχώνευση εταιρία έχει αποτυπωμένο σε δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση για το προηγούμενο οικονομικό έτος από τη δημοσίευση της Προκήρυξης δικό της κύκλο εργασιών και ίδια κεφάλαια.

 

δ) Το κριτήριο II της παραγράφου 2 αξιολογείται ως προς όλους τους υποψηφίους. Τα κριτήρια Ι)α' και Ι)β' της παραγράφου 2 αξιολογούνται για τους υποψηφίους που λειτουργούν νομίμως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α' της παραγράφου 7 του άρθρου 5.

 

Ε. Κριτήριο απασχολούμενου προσωπικού

 

1. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού και ανάλογα με το είδος του τηλεοπτικού σταθμού (ενημερωτικού, γενικού ή θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού) και την κατηγορία της εμβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής), για τα οποία υποβάλλεται η υποψηφιότητα, λαμβάνεται υπόψη, κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης, το προσωπικό, το οποίο απασχολείται ή θα απασχοληθεί στον υποψήφιο, σε θέσεις δημοσιογράφων, τεχνικού προσωπικού, εφόσον προβλέπεται να κατέχει σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, και διοικητικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην οικεία εργατική και κοινωνική και ασφαλιστική νομοθεσία, πλέον των ελαχίστων οριζομένων ορίων στο εδάφιο β' της παραγράφου 14 του άρθρου 6.

 

2. α) Για τους υποψηφίους, που λειτουργούν νομίμως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α' της παραγράφου 7 του άρθρου 5 ή που προήλθαν από συγχώνευση εταιριών, αξιολογείται ο μέσος όρος του προσωπικού πλήρους απασχόλησης, το οποίο απασχολείται στην επιχείρηση του υποψηφίου, κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι τη δημοσίευση της Προκήρυξης ή το οποίο θα απασχοληθεί στην επιχείρηση του υποψηφίου το αργότερο εντός έτους από τη χορήγηση της άδειας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση του εδαφίου δ' της παραγράφου 14 του άρθρου 6.

 

Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των εργαζομένων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων, που υπερβαίνει τα ελάχιστα οριζόμενα στο εδάφιο β' της παραγράφου 14 του άρθρου 6 όρια και οι οποίοι απασχολήθηκαν τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες τον αντίστοιχο υπολογιζόμενο μήνα. Ο αριθμός του προσωπικού που υπερβαίνει το διπλάσιο των ελαχίστων οριζομένων ορίων του εδαφίου β' της παραγράφου 14 του άρθρου 6 δεν αξιολογείται.

 

Ανώτατο όριο μορίων: εκατόν πενήντα (150).

 

β) Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή υποψηφιότητα ή υποψηφιότητα από ένωση προσώπων ή από κοινοπραξία ή από υπό σύσταση κοινοπραξία ή υποψηφιότητα από υπό συγχώνευση εταιρίες που λειτουργούν νομίμως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α' της παραγράφου 7 του άρθρου 5, για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού λαμβάνεται υπόψη κατά τα ως άνω το σύνολο του αριθμού του προσωπικού των συμμετεχόντων ή υπό συγχώνευση εταιριών ή το οποίο θα απασχοληθεί στην επιχείρηση του υποψηφίου το αργότερο εντός έτους από τη χορήγηση της άδειας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση του εδαφίου δ' της παραγράφου 14 του άρθρου 6 και εφόσον ο υποψήφιος δηλώνει ότι θα διατηρήσει το σύνολο των θέσεων εργασίας που προβλεπόταν στις εν λόγω εταιρίες και μέχρι το διπλάσιο των ελαχίστων ορίων του εδαφίου β' της παραγράφου 14 του άρθρου 6. Σε αντίθετη περίπτωση, η υποψηφιότητα κρίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο.

 

3. Οι υποψήφιοι, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου α' της παραγράφου 7 του άρθρου 5, αξιολογούνται με βάση τις προβλεπόμενες στο αναλυτικό επιχειρησιακό σχέδιο θέσεις εργασίας προσωπικού, μόνο για τον αριθμό που υπερβαίνει τα ελάχιστα οριζόμενα όρια του εδαφίου β' της παραγράφου 14 του άρθρου 6. Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί στην επιχείρηση του υποψηφίου το αργότερο εντός έτους από τη χορήγηση της άδειας. Ο αριθμός του προσωπικού που υπερβαίνει το διπλάσιο των ελαχίστων οριζομένων ορίων του εδαφίου β' της παραγράφου 14 του άρθρου 6 δεν αξιολογείται.

 

Ανώτατο όριο μορίων: εβδομήντα πέντε (75).

 

4. Ο υποψήφιος που απασχολεί ή θα απασχολήσει το ανώτατο όριο προσωπικού λαμβάνει τη μέγιστη βαθμολογία. Οι λοιποί υποψήφιοι βαθμολογούνται αναλογικά μέχρι των ελαχίστων οριζομένων ορίων που προβλέπονται στο εδάφιο β' της παραγράφου 14 του άρθρου 6.

 

ΣΤ. Κριτήριο προγραμματικής πληρότητας

 

1. Το κριτήριο αυτό, σε συνάρτηση με το ελάχιστο προβλεπόμενο στην παράγραφο 13 του άρθρου 6 περιεχόμενο προγράμματος, αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης του προγράμματος στους τομείς της ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης, ανάλογα με το είδος του τηλεοπτικού σταθμού (ενημερωτικού, γενικού ή θεματικού περιεχομένου, ή μη ενημερωτικού) και την κατηγορία της εμβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής), για τα οποία υποβάλλεται η υποψηφιότητα.

 

Ειδικότερα αξιολογείται:

 

Ι. Η ποικιλία και η ποιότητα του προγράμματος.

 

Αξιολογείται, κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης, η ποικιλία του προγράμματος των υποψηφίων που ήδη λειτουργούν νόμιμα τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α' της παραγράφου 7 του άρθρου 5, σε συνάρτηση με την ποιότητα του προγράμματος και με βάση τις κατηγορίες εκπομπών που αναφέρονται στην περίπτωση ii του εδαφίου β' της παραγράφου 13 του άρθρου 6 τις οποίες περιελάμβανε το πρόγραμμα του.

 

Ανώτατο όριο μορίων: εβδομήντα πέντε (75).

 

Η αρτιότερη υποψηφιότητα βαθμολογείται με το ανώτατο όριο μορίων, οι δε υπόλοιπες αναλογικά.

 

II. Το ύψος της επένδυσης σε πρόγραμμα.

 

Αξιολογείται το ύψος της επένδυσης σε πρόγραμμα των υποψηφίων που ήδη λειτουργούν νομίμως, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α' της παραγράφου 7 του άρθρου 5, τηλεοπτικούς σταθμούς. Ειδικότερα, αξιολογείται το ύψος της επένδυσης για αγορά δικαιωμάτων, προμήθεια και εσωτερική παραγωγή εκπομπών κλπ., οι οποίες μεταδόθηκαν, όπως απεικονίζεται στον πίνακα αποτελεσμάτων των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων ως κόστος πωληθέντων, κατά το τελευταίο πριν από την προκήρυξη οικονομικό έτος από τις συμπεριλαμβανόμενες κατηγορίες στην περίπτωση ii του εδαφίου β' της παραγράφου 13 του άρθρου 6.

 

Ανώτατο όριο μορίων: πενήντα (50).

 

Η αρτιότερη υποψηφιότητα βαθμολογείται με το ανώτατο όριο μορίων, οι δε υπόλοιπες αναλογικά.

 

III. Η δομή του προτεινόμενου προγράμματος.

 

α) Στους υποψηφίους για τη χορήγηση άδειας ενημερωτικού σταθμού γενικού περιεχομένου αξιολογείται:

 

α)α) Η ποικιλία και η ποιότητα του προγράμματος, πέραν του ελαχίστου προβλεπομένου ορίου κατηγοριών της περίπτωσης ii του εδαφίου β' της παραγράφου 13 του άρθρου 6, τις οποίες θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα τους κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας.

 

Ανώτατο όριο μορίων: είκοσι πέντε (25).

 

α)β) Ο μέσος ετήσιος αριθμός ωρών του προγράμματος των υποψηφίων, πέραν του ελαχίστου προβλεπομένου ορίου της περίπτωσης ii του εδαφίου β' της παραγράφου 13 του άρθρου 6 και για τις κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, τις οποίες θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας.

 

Ανώτατο όριο μορίων: είκοσι πέντε (25).

 

α)γ) Η δέσμευση των υποψηφίων για εκπομπές ή μηνύματα κοινωνικού ή εκπαιδευτικού περιεχομένου. Ειδικότερα αξιολογείται η δέσμευση:

 

για ετήσιο χρόνο δωρεάν μετάδοσης μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου (για την καταπολέμηση ναρκωτικών, οδική ασφάλεια, μηνύματα υγείας κ.λ.π.), πέραν της οριζόμενης υποχρέωσης στην παράγραφο 21 του άρθρου 3 του νόμου 2328/1995, όπως ισχύει,
για ετήσιο χρόνο μετάδοσης προγραμμάτων, τα οποία μπορούν να παρακολουθούνται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σε νοηματική γλώσσα, με αφήγηση περιεχομένου ή με υποτιτλισμό), πέραν της οριζόμενης υποχρέωσης στην παράγραφο 20 του άρθρου 3 του νόμου 2328/1995, όπως ισχύει,
για τη μετάδοση σειράς εκπομπών για την προβολή της ορθής χρήσης της ελληνικής γλώσσας ή την εκμάθηση της από αλλοδαπούς και αναλφάβητους, πέραν της οριζόμενης υποχρέωσης στην παράγραφο 19 του άρθρου 3 του νόμου 2328/1995, όπως ισχύει. Ανώτατο όριο μορίων: είκοσι πέντε (25).

 

Ανώτατο σύνολο μορίων: εβδομήντα πέντε (75). Η αρτιότερη υποψηφιότητα βαθμολογείται με το ανώτατο όριο μορίων, οι δε υπόλοιπες αναλογικά.

 

β) Στους υποψηφίους για τη χορήγηση άδειας ενημερωτικού σταθμού θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού σταθμού αξιολογούνται:

 

β)α) Το εύρος κάλυψης του ειδικού προσανατολισμού, οι εκπομπές λόγου, που αφορούν στον ειδικό προσανατολισμό του σταθμού, η κάλυψη διεθνών γεγονότων, εκδηλώσεων και διοργανώσεων και η ποιότητα τους. Ανώτατο όριο μορίων: είκοσι πέντε (25).

 

β)β) Ο ημερήσιος αριθμός ωρών προγράμματος των υποψηφίων, πέραν του ελαχίστου προβλεπομένου ορίου της περίπτωσης iii του εδαφίου α' της παραγράφου 13 του άρθρου 6. Ανώτατο όριο μορίων: είκοσι πέντε (25).

 

β)γ) Τα οριζόμενα στην περίπτωση α' εδάφιο α)γ'. Ανώτατο όριο μορίων: είκοσι πέντε (25).

 

Ανώτατο σύνολο μορίων: εβδομήντα πέντε (75). Η αρτιότερη υποψηφιότητα βαθμολογείται με το ανώτατο όριο μορίων, οι δε υπόλοιπες αναλογικά.

 

2. Τα κριτήρια Ι και II της παραγράφου 1 προσμετρούνται μόνο στην περίπτωση που υποβάλλεται υποψηφιότητα από υποψηφίους που λειτουργούν ήδη νομίμως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α' της παραγράφου 7 του άρθρου 5, για τη χορήγηση άδειας ιδίου περιεχομένου με αυτό που εξέπεμπε ο τηλεοπτικός τους σταθμός.

 

3. Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή υποψηφιότητα ή υποψηφιότητα από ένωση προσώπων ή από κοινοπραξία ή από υπό σύσταση κοινοπραξία ή υποψηφιότητα από υπό συγχώνευση εταιρίες ή υποψηφιότητα προερχόμενη από συγχώνευση εταιριών, οι οποίες λειτουργούν νομίμως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α' της παραγράφου 7 του άρθρου 5, αξιολογούνται η ποικιλία και η ποιότητα του προγράμματος και το ύψος της επένδυσης σε πρόγραμμα των συμμετεχουσών ή των υπό συγχώνευση εταιριών ή των συγχωνευθεισών εταιριών και βαθμολογείται μόνο το πρόγραμμα του σταθμού και το ύψος της επένδυσης σε πρόγραμμα που λαμβάνει εξ αυτών τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

 

4. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου III της παραγράφου 1 οι υποψήφιοι υποβάλλουν έκθεση, η οποία θα αναφέρει την ετήσια δομή του προτεινόμενου προγράμματος, τις ελάχιστες ώρες ανά κατηγορία εκπομπών τις οποίες δεσμεύονται να εκπέμψουν, τη δέσμευση τους για εκπομπές ή μηνύματα εκπαιδευτικού ή κοινωνικού περιεχομένου, σε ετήσια βάση και καθ' όλη τη διάρκεια της άδειας, καθώς και βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για την ύπαρξη προσυμφώνων ή συμβάσεων για την αγορά δικαιωμάτων και την προμήθεια εκπομπών και απολογιστικών στοιχείων εκπομπών εσωτερικής παραγωγής που αποδεικνύουν τη δομή του προτεινόμενου προγράμματος, καθώς και το συνολικό κόστος αυτών.

 

5. Το κριτήριο III της παραγράφου 1 αξιολογείται ως προς όλους τους υποψήφιους.

 

6. Με την προκήρυξη καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι, κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειοδότησης, για την απόδειξη των κριτηρίων του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.