Νόμος 3624/07 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και επί συγγενών προσώπων που απεβίωσαν εξαιτίας εκτεταμένων και καταστρεπτικών πυρκαγιών. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος βεβαίωσης της αιτίας του θανάτου, ο βαθμός συγγένειας των δικαιούχων, η κατανομή των διοριζομένων κατά Υπουργείο και Υπηρεσία, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Το δικαίωμα διορισμού παρέχεται και στα άτομα τα οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, συνεπεία των εκτεταμένων και καταστρεπτικών πυρκαγιών του 2007. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγο ή ένα τέκνο τους.

 

Στα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι για διορισμό, όπως αυτά περιγράφονται στην απόφαση υπ' αριθμό οίκοθεν ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.Ι/1553/17-12-2008 του Υπουργού Εσωτερικών, όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμό οίκοθεν ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1.1/12/26795/06-10-2008 όμοια, προστίθεται βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος από την οποία να προκύπτει η νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο χρονικό διάστημα αμέσως μετά τις πυρκαγιές αυτές ή το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω), καθώς και η αιτία που προκάλεσε τον τραυματισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5)β του άρθρου 45 του νόμου 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008).

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1977/1991 (ΦΕΚ 185/Α/1991) εφαρμόζονται αναλόγως και για τα πρόσωπα που καθίστανται πλήρως ανίκανα για εργασία από πυρκαγιά, καθώς και για τα μέλη των οικογενειών όσων απεβίωσαν από την ίδια αιτία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.