Νόμος 3731/08

Ν3731/2008: Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3731/2008: Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, (ΦΕΚ 263/Α/2008), 23-12-2008.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας

 

Άρθρο 1: Αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας

Άρθρο 2: Σύσταση Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας - Γενικά χαρακτηριστικά

Άρθρο 3: Διάκριση προσωπικού - Διάρθρωση υπηρεσιών

Άρθρο 4: Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων

Άρθρο 7: Ιεραρχία προσωπικού

Άρθρο 8: Επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας

Άρθρο 9: Κριτήρια για το σχηματισμό της κρίσης

Άρθρο 10: Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Άρθρο 14: Μετάταξη

Άρθρο 15: Ειδικές ρυθμίσεις

Άρθρο 16: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 17: Καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Υπηρεσιακά και λειτουργικά θέματα Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, Τεχνικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, Συνδέσμων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 18: Υπηρεσιακά θέματα υπαλλήλων Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, Τεχνικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, Συνδέσμων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 19: Εντοπιότητα υποψήφιων υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού

Άρθρο 20: Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα

Άρθρο 21: Λειτουργικά ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 22: Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και νομικών προσώπων αυτών

Άρθρο 23: Κατεδάφιση αυθαιρέτων εντός της αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Υπηρεσιακά θέματα κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης

 

Άρθρο 24: Συμβούλιο Ασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 25: Στοιχεία αιτήσεων προς τη Διοίκηση

Άρθρο 26: Αυτοματοποίηση Διεκπεραίωσης Υποθέσεων από τη Διοίκηση

Άρθρο 27: Αρμοδιότητες Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής

Άρθρο 28: Θέματα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Άρθρο 29: Ρυθμίσεις διαδικαστικών θεμάτων διενέργειας των εκλογών

Άρθρο 30: Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων

Άρθρο 31: Θέματα διορισμών συγγενών θανόντων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας

Άρθρο 32: Ρύθμιση υπηρεσιακών θεμάτων προσωπικού Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 35: Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 36: Ρυθμίσεις θεμάτων υπαλλήλων Περιφερειών

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Ρυθμίσεις θεμάτων Ιθαγένειας και μεταναστευτικής πολιτικής

 

Άρθρο 37: Εποχιακά εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Άρθρο 38: Άδεια διαμονής συζύγων επαναπατρισθέντων, παλιννοστησάντων, ομογενών

Άρθρο 39: Άδειες διαμονής δεκαετούς διάρκειας

Άρθρο 40: Ρυθμίσεις επί μέρους ζητημάτων μεταναστευτικής πολιτικής

Άρθρο 41: Θέματα ελληνικής ιθαγένειας

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 47: Μεταβατική ρύθμιση

Άρθρο 48: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 49: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 19-12-2008

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.