Νόμος 3634/08 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Εξομοίωση συντελεστών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001)), όπως ισχύουν, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως ακολούθως:

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 73 προστίθενται νέα εδάφια ως ακολούθως:

 

{Ειδικά για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης και τίθεται σε ανάλωση κατά την ως άνω οριζόμενη χρονική περίοδο, εφαρμόζεται ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 και επιστρέφεται το ποσό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συντελεστή της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου και του ως άνω οριζόμενου συντελεστή των είκοσι ένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.

 

Για τις ποσότητες του πετρελαίου της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 οι οποίες έχουν τεθεί σε ανάλωση κατά την ως άνω οριζόμενη χρονική περίοδο, επεκτείνεται η χρονική περίοδος για την επιστροφή του υπολογιζόμενου ως διαφορά ποσού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης μέχρι και τη 15η Μαΐου κάθε έτους.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η αρμόδια για την επιστροφή υπηρεσία, τα πρόσωπα στα οποία πραγματοποιείται η επιστροφή και η διαδικασία επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, καθώς και ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου θέρμανσης για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου αυτού, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης προσδιορίζονται τα στοιχεία που διαβιβάζονται από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού και τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασης τους για τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου θέρμανσης (για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου αυτού), με την επιφύλαξη του νόμου [Ν] 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997), όπως ισχύει.

 

Για να αντιμετωπισθούν επείγουσες ανάγκες για τη θέση σε εφαρμογή του συστήματος εξίσωσης των συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και για να διασφαλιστεί η απαραίτητη μυστικότητα, είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών να επιτρέπεται με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες η δημιουργία του αναγκαίου πληροφοριακού συστήματος, η λειτουργία και η παρακολούθηση του, ώστε να συνοδευτεί η σχετική σύμβαση από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 5)α και 5)β του άρθρου 5 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010).

 

3. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 78, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου καταργούνται.

 

4. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 78 εισάγεται νέα παράγραφος 5, ως ακολούθως και οι υφιστάμενες παράγραφοι 5 και 6 αναριθμούνται σε 6 και 7 αντίστοιχα:

 

{5. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) ορίζεται σε είκοσι ένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, εφαρμόζεται ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συντελεστή της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και του ως άνω οριζόμενου συντελεστή των είκοσι ένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.

 

Ως αποκλειστική χρήση στη γεωργία θεωρείται και η χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων από αυτοκίνητα τύπου JEEP γεωργικών χρήσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 363/1976 (ΦΕΚ 152/Α/1976) και του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1906/1990 (ΦΕΚ 157/Α/1990), τελωνισθέντα και ταξινομηθέντα ως Αγροτικά Μηχανήματα Πολλαπλών Χρήσεων μέχρι και την 31-12-1992 προβλεπόμενη από το άρθρο 13 του νόμου 2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α/1992) προθεσμία και εφοδιασμένα με τις σχετικές άδειες της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιούχα προς επιστροφή πρόσωπα, οι ποσότητες για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, η διαδικασία επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου κινητήρων για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου αυτού, σύμφωνα με τη παράγραφο αυτή. Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αρμόδια για την επιστροφή Αρχή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

5. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη 15-02-2008, με εξαίρεση το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Τελωνειακού Κώδικα, όπως αυτό προστίθεται με την παράγραφο 1 του παρόντος, καθώς και την παράγραφο 2 του παρόντος, που ισχύουν από τη 13-12-2007, ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.