Νόμος 3899/10

Ν3899/2010: Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3899/2010: Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας, (ΦΕΚ 212/Α/2010), 17-12-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Δημοσιονομικά και φορολογικά μέτρα εφαρμογής του προγράμματος

 

Άρθρο 1: Επέκταση πεδίου εφαρμογής του νόμου 3429/2005

Άρθρο 2: Αναπροσαρμογή αποδοχών εργαζομένων σε δημόσιες επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση

Άρθρο 3: Εισοδηματική πολιτική έτους 2011 και ρυθμίσεις για τον περιορισμό των προσλήψεων στους κρατικούς φορείς

Άρθρο 4: Τροποποιήσεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και των νόμων 3845/2010 και 3888/2010

Άρθρο 5: Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Άρθρο 6: Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 16-02-2010 (ΕΕL 50/27-02-2010)

Άρθρο 7: Ελαφρύνσεις και απαλλαγές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για την ηλεκτρική ενέργεια

Άρθρο 8: Εξαίρεση της δαπάνης για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων - Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας - Αναπροσαρμογή φόρου πολυτελείας στα επιβατικά αυτοκίνητα

Άρθρο 9: Ρυθμίσεις για το προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

Άρθρο 10: Θέματα του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

 

Κεφάλαιο Β: Ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών, θέματα μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας, προσωρινής απασχόλησης, δοκιμαστικής περιόδου και απλοποίηση διαδικασιών εφαρμογής εργατικής νομοθεσίας

 

Άρθρο 13: Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Άρθρο 14: Διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών

Άρθρο 16: Γενικές ρυθμίσεις και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 17: Ρύθμιση θεμάτων μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας, προσωρινής απασχόλησης, δοκιμαστικής περιόδου απασχόλησης και απλοποίηση διαδικασιών εφαρμογής εργατικής νομοθεσίας

Άρθρο 18: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 19: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 17-12-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.