Νόμος 3697/08 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής Φορέων Γενικής Κυβέρνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Φορέων Γενικής Κυβέρνησης για τον προγραμματισμό της δράσης, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την εν γένει παρακολούθηση, έλεγχο και εποπτεία της οικονομικής λειτουργίας των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στα άρθρα 9 - 12 του παρόντος.

 

Ως φορείς Γενικής Κυβέρνησης για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται:

 

α) Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού.

β) Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και

γ) Οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας.

 

2. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, ως Πρόεδρο και τους Υπουργούς Εσωτερικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως μέλη. Στην Επιτροπή δύναται να παρίσταται και ο αρμόδιος για θέματα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Υφυπουργός του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί ο Ειδικός Γραμματέας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

 

3. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα κατά το άρθρο 16 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005), όπως ισχύει.

 

4. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή:

 

α. εγκρίνει τα Επιχειρησιακά σχέδια και τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης,

 

β. ορίζει τα θεσμικά, οργανωτικά, λειτουργικά, διοικητικά και άλλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για κάθε φορέα και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους,

 

γ. διαμορφώνει την πολιτική εσόδων και δαπανών για τους φορείς των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 και εποπτεύει και παρακολουθεί τα έσοδα και τις δαπάνες για τους φορείς της περίπτωσης α',

 

δ. παρακολουθεί την πορεία και το βαθμό υλοποίησης των μέτρων και των στόχων που τίθενται κάθε φορά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο Γ2.6 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.