Νόμος 4254/14 - Άρθρο g

Παράγραφος Γ: Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υποπαράγραφος Γ.1: Επέκταση προσυμβατικού ελέγχου από το ελεγκτικό συνέδριο

 

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (νόμος 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/2013)) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στις κατηγορίες συμβάσεων του προηγουμένου εδαφίου, που συνάπτονται από το Δημόσιο και τα υπαγόμενα σε προληπτικό έλεγχο δαπανών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 500.000 € και μέχρι το όριο του προηγούμενου εδαφίου, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας, πριν από τη σύναψή τους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των φορέων αυτών.}

 

2. Η φράση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο Στον έλεγχο του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται αντικαθίσταται με τη φράση Στον έλεγχο των προηγουμένων εδαφίων υπάγονται.

 

Υποπαράγραφος Γ.2: Οργανωτικά θέματα Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

 

1. α. Στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής / Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών συνιστώνται επιπλέον δύο Τμήματα: Τμήμα Ζ' - Σχεδιασμού και Υποστήριξης και Τμήμα Η' - Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και Λοιπών Φορέων με τις κατωτέρω αρμοδιότητες:

 

Τμήμα Ζ' - Σχεδιασμού και Υποστήριξης

 

(α)α) Καθοδήγηση και υποστήριξη των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ), καθώς και των Οικονομικών Υπηρεσιών όλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης σε θέματα κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης των προϋπολογισμών τους.

 

(β)β) Παρακολούθηση όλων των θεμάτων λειτουργίας και οργάνωσης των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και παροχή κατευθυντήριων γραμμών στα Υπουργεία και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

(γ)γ) Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων διαδικασιών για την κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση των προϋπολογισμών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

 

(δ)δ) Σύνταξη και επικαιροποίηση κωδικών κατάταξης εσόδων και εξόδων των προϋπολογισμών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

 

(ε)ε) Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν οριζόντια θέματα προϋπολογισμού, κατάρτιση εγκυκλίων, σύνταξη αποφάσεων για θέματα προϋπολογισμού οριζόντιου χαρακτήρα και έκδοση γενικών οδηγιών για τη διοίκηση των εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.

 

(στ)στ) Καταχώρηση γενικών ποσοστών διάθεσης για εκτέλεση προϋπολογισμού στο πληροφοριακό σύστημα και έλεγχοι των ποσών διάθεσης και καταχώρηση αποφάσεων αναμόρφωσης πιστώσεων.

 

(ζ)ζ) Έκδοση των γενικών αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών για τον ορισμό ποσοστών διάθεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

 

(η)η) Παρακολούθηση και αξιολόγηση των δημοσιονομικών συνεπειών για τον Κρατικό Προϋπολογισμό των δανείων με επιδότηση επιτοκίου.

 

(θ)θ) Γραμματειακή και μηχανογραφική υποστήριξη της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.

 

Τμήμα Η' - Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και Λοιπών Φορέων

 

(α)α) Συγκέντρωση, επεξεργασία και παρακολούθηση των ετήσιων προϋπολογισμών και των τριμηνιαίων στόχων για τις βασικές κατηγορίες εσόδων και εξόδων των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005) και αξιολόγησή τους σε σχέση με τους δημοσιονομικούς στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

 

(β)β) Εξειδίκευση των μηνιαίων και τριμηνιαίων ποσοτικών στόχων των προϋπολογισμών των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005, σε συνεργασία με τους φορείς και την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

 

(γ)γ) Χειρισμός κάθε θέματος που αφορά στην επιβολή κυρώσεων κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία σε περιπτώσεις αποκλίσεων από τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005.

 

(δ)δ) Συγκέντρωση στοιχείων για την κατάρτιση και σύνταξη του τμήματος της εισηγητικής έκθεσης του Υπουργού Οικονομικών προς τη Βουλή των Ελλήνων που αναφέρεται στους προϋπολογισμούς των φορέων αρμοδιότητας του συνιστώμενου Τμήματος.

 

(ε)ε) Αξιολόγηση των ενδεχόμενων συνεπειών στους προϋπολογισμούς των φορέων αρμοδιότητας του Τμήματος από σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων σε συνεργασία με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου.

 

(στ)στ) Έλεγχος της συμβατότητας των επιχειρησιακών σχεδίων των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με τους δημοσιονομικούς στόχους που τίθενται στο ΜΠΔΣ και στον Προϋπολογισμό Γενικής Κυβέρνησης.

 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δύναται να καθορίζονται ειδικότερα οι ως άνω αρμοδιότητες. Με όμοια απόφαση δύναται να ανατίθεται η παρακολούθηση και άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο Τμήμα Παρακολούθησης Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και Λοιπών Φορέων.

 

2. α. Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών συνιστάται Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, επιπέδου Τμήματος, υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες της υπ' αριθμόν Δ6Α/1006639/ΕΞ2012/2012 (ΦΕΚ 19/Β/2012) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και αυτές της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013). Της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών.

 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δύναται να καθορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες της ανωτέρω οργανικής μονάδας.

 

3. α. Η συσταθείσα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/2000) όπως ισχύει, Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, καταργείται. Όπου στις διατάξεις του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) αναφέρεται η Διεύθυνση Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών νοείται εφεξής το Τμήμα Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και Λοιπών Φορέων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής / Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

β. Η συσταθείσα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 3429/2005 Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΔΕΚΟ) καταργείται.

 

Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών νοείται εφεξής η έκδοση κοινής απόφασης του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.

 

γ. Στο τέλος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1988 όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Εισήγηση για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά στον καθορισμό αποζημίωσης μελών και Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου.}

 

δ. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1988 όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Συντονισμός ενεργειών για την προώθηση, μελέτη και επεξεργασία των υποβαλλόμενων από τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς αιτημάτων για έγκριση παροχής εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου για τη λήψη δανείων από ημεδαπά ή αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.}

 

ε. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1988 όπως ισχύει, προστίθενται τα εξής εδάφια:

 

{Συντονισμός ενεργειών για την προώθηση, μελέτη και επεξεργασία των υποβαλλόμενων από τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς αιτημάτων για έγκριση λήψης δανείων από ημεδαπά ή αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αναπροσαρμογών στην τιμολογιακή τους πολιτική.

 

Εισήγηση για έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης ορισμού ή παύσης μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 4 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 

Συγκέντρωση από τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς ετήσιων απολογισμών, έκθεσης πεπραγμένων των Διοικητικών Συμβουλίων και έκθεσης ή πιστοποιητικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή.}

 

4. α. Το προσωπικό της καταργούμενης με την παράγραφο 3)α της παρούσας υποπαραγράφου Διεύθυνσης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών μεταφέρεται - μετακινείται στις συνιστώμενες με τις παραγράφους 1)α και 2)α οργανικές μονάδες ή σε άλλες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

β. Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας συνιστώνται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή για την κάλυψη των αναγκών της συνιστώμενης με την παράγραφο 2 του παρόντος Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων.

 

γ. Σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης Υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στον ίδιο νομό, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 10, παράγραφος 14 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002), για τις μεταθέσεις, μετακινήσεις και αποσπάσεις των υπαλλήλων των περιφερειακών υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που γίνονται αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ2.4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014).

 

5. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Κάθε δημόσια επιχείρηση καταρτίζει και υποβάλλει τετραετές επιχειρησιακό σχέδιο σύμφωνο με τους δημοσιονομικούς στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής στην αρμόδια Διεύθυνση του εποπτεύοντος Υπουργείου, η οποία αφού προβεί σε όλες τις απαιτούμενες τροποποιήσεις, το διαβιβάζει στο Τμήμα Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και Λοιπών Φορέων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών για τις απόψεις του. Το επιχειρησιακό σχέδιο εγκρίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού, τροποποιείται δε εφόσον παραστεί ανάγκη με την ίδια διαδικασία.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εξειδικεύονται ο χρόνος υποβολής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την κατάρτιση των επιχειρησιακών σχεδίων.}

 

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 3429/2005, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 33 του νόμου 3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α/2008) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 άρθρου 16 του νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011), τροποποιείται ως εξής:

 

{6. Η υποβολή από κάθε δημόσια επιχείρηση της τριμηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων σύμφωνα με την περίπτωση γ', παράγραφος 2 του άρθρου 7, καθώς και η έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αποτελούν προϋπόθεση για την πρόσληψη από κάθε δημόσια επιχείρηση πάσης φύσεως προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πλην διευθυντών και γενικών διευθυντών.}

 

γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του νόμου 3429/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ο κρατικός έλεγχος και η οικονομική εποπτεία των δημοσίων επιχειρήσεων που αφορά στον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, ασκείται από τον Υπουργό Οικονομικών, μέσω του Τμήματος Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και Λοιπών Φορέων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και του Γ' Τμήματος της Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατά λόγο αρμοδιότητας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να καθορίζονται ειδικότερα οι ως άνω αρμοδιότητες.}

 

δ. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το Τμήμα Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και Λοιπών Φορέων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης εξετάζει το αίτημα εντός 15 ημερών και, εφόσον κρίνει αυτό βάσιμο και επαρκώς αιτιολογημένο, εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών την έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού για την αναθεώρηση του συγκεκριμένου προϋπολογισμού, αφού έχει σε κάθε περίπτωση προηγουμένως ελέγξει ότι, σε επίπεδο συνόλου φορέων του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005, τηρούνται οι δημοσιονομικοί στόχοι του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως ισχύει κάθε φορά. Στη συνέχεια, κοινοποιεί την απόφαση στον ενδιαφερόμενο φορέα, καθώς και στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του εποπτεύοντος Υπουργείου.}

 

ε. Στο άρθρο 2 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) προστίθεται από την έναρξη ισχύος του παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος δεν εφαρμόζονται για τα νομικά πρόσωπα που συστήνονται με τους νόμους [Ν] 3864/2010 (ΦΕΚ 119/Α/2010) και 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011).}

 

6. α. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005) καταργούνται. Κάθε διάταξη που αναφέρεται ή παραπέμπει στο στρατηγικό σχέδιο του άρθρου αυτού καταργείται κατά το μέρος που προβλέπει την αναφορά ή την παραπομπή αυτή. Η περίπτωση ι)α' της παραγράφου 3, η παράγραφος 5 του άρθρου 6, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10, καθώς και το άρθρο 11 του νόμου 3429/2005 καταργούνται.

 

β. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/2000), καθώς και αυτές του άρθρου 8 του νόμου 3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α/2008) καταργούνται.

 

7. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα που προκύπτει από την ανακατανομή αρμοδιοτήτων και την κατάργηση οργανικών μονάδων και επιτροπών που διενεργείται με τις διατάξεις της παρούσας.

 

β. Οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου τίθενται σε ισχύ εξήντα ημέρες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος με εξαίρεση τις διατάξεις περί σύστασης του Τμήματος Ζ' - Σχεδιασμού και Υποστήριξης στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και της περίπτωσης 4)γ, οι οποίες τίθενται σε ισχύ με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ2.7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/2014).

 

Υποπαράγραφος Γ.3: Ρυθμίσεις για την Ελληνική Στατιστική Αρχή

 

1. Στο τέλος του άρθρου 23 του νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010), προστίθεται νέα παράγραφος 9, ως εξής:

 

{9. Η αποζημίωση μέρους του προσωπικού που απασχολήθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή κατά το έτος 2012 στις εργασίες για την επεξεργασία των ερωτηματολογίων της Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών του 2011 και δεν αποζημιώθηκε για τις εργασίες αυτές με άλλη απόφαση μέχρι σήμερα καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που εκδίδεται εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η δαπάνη από την απόφαση αυτή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10.500 €.}

 

2. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010), όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 93 του νόμου 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α/2013) καταργούνται.

 

Υποπαράγραφος Γ.4: Ρυθμίσεις για τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους

 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2628/1998 (ΦΕΚ 151/Α/1998) προστίθεται περίπτωση στ', ως εξής:

 

{στ. Δύναται, ως εντολοδόχος και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο νόμο [Ν] 2628/1998 (ΦΕΚ 151/Α/1998), όπως ισχύει, να εκδίδει, να διακρατεί και να διαχειρίζεται τίτλους του Ελληνικού Δημόσιου, με αποκλειστικό σκοπό τη χρήση τους για τη σύναψη πράξεων πώλησης με συμφωνία επαναγοράς (repos) ή για την παροχή εξασφάλισης σε πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων (hedging), επί του συνόλου του χρέους του Ελληνικού Δημοσίου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ4 ισχύει κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 178 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) από 01-03-2014.

 

Υποπαράγραφος Γ.5: Κατάργηση μη ανταποδοτικών χρεώσεων - Εισαγωγή μη ανταποδοτικών χρεώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό

 

Α. Από 01-07-2014, καταργούνται:

 

1. Η απόδοση στους ασφαλιστικούς φορείς του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του ποσοστού 4% των εισπρακτέων από τρίτους ή φορείς μη επιχορηγούμενους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, εσόδων από την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 22, του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011). Το ανωτέρω ποσοστό αποτελεί, εφεξής, έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, του άρθρου 22, του ανωτέρω νόμου.

 

2. Η απόδοση στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων των ποσών που προβλέπονται με τις διατάξεις της περίπτωσης β', της παραγράφου 1, του άρθρου 20, του νόμου 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α/2012), όπως ισχύει. Τα ποσά αυτά αποτελούν εφεξής έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

3. Η κράτηση 3% επί των διενεργηθέντων παντός είδους προμηθειών, κατασκευών, αγορών, επισκευών, που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του ΤΕΑΠΑΣΑ/ ΤΠΑΣ, όπως προβλέπεται με τις διατάξεις του άρθρου 8, του αναγκαστικού νόμου [Ν] 884/1937 (ΦΕΚ 387/Α/1937), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση ι)η', της παραγράφου 1 του άρθρου 3, του νόμου [Ν] 1169/1981 (ΦΕΚ 180/Α/1981).

 

4. Ο κοινωνικός πόρος ποσοστού 2%, ως προϊόν ειδικής αύξησης επί των τιμολογίων των εισιτηρίων, υπέρ του τέως Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και νυν ΤΠΠΟΣΕ, ως τομέα πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), ο οποίος προβλέπεται με τις διατάξεις του Καταστατικού του Ταμείου(απόφαση Υφυπουργού Εργασίας 22359/1938), όπως ισχύει.

 

5. Τα ειδικά έντυπα παράβολα υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού, τα οποία προβλέπονται με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1938/1942 (ΦΕΚ 538/Α/1942), του άρθρου 25, του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 251/2002 (ΦΕΚ 224/Α/2002) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 123/2003 (ΦΕΚ 108/Α/2003).

 

6. Η απόδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 4, του αναγκαστικού νόμου [Ν] 440/1945 κράτησης ποσοστού 1% υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στη Διεύθυνση Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

7. Ο πόρος ποσοστού 2% που υπολογίζεται στην αξία των εκτελούμενων έργων και των προμηθειών του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, που προβλέπεται με τις διατάξεις της περίπτωσης στ', της παραγράφου 1, του άρθρου 13, του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 142/1996 (ΦΕΚ 109/Α/1996).

 

8. Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις των περιπτώσεων γ', δ', ε' και ι)α', της παραγράφου 2, του άρθρου 24, του νόμου 2145/1993 (ΦΕΚ 88/Α/1993), εκ του Δημοσίου, αποδόσεις από τα εισπραττόμενα κατά την παράγραφο 1, του ιδίου άρθρου, ποσά που προέρχονται από χρηματικές ποινές ή από μετατροπή σε χρήμα των στερητικών της ελευθερίας ποινών με τις επ' αυτών προσαυξήσεις, καθώς και από τα εισπραττόμενα ποσά εξόδων της ποινικής διαδικασίας.

 

9. Η είσπραξη των εσόδων - παραβόλων, τα οποία προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 27, του νόμου [Ν] 721/1977 (ΦΕΚ 298/Α/1977), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1, του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997), υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (λογαριασμός 26670/0), όπως προβλέπεται με τις διατάξεις της περίπτωσης V, της παραγράφου 2 του άρθρου 4, της υπ' αριθμόν 334133/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1829/Β/2006). Εφεξής τα έσοδα αυτά εισπράττονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό (ΚΑ Εσόδου 3425) και αποτελούν δημόσια έσοδα.

 

Β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20, του νόμου 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α/2012), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. α. Στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, περιέρχεται ως πόρος σε ποσοστό 68% και 32% αντίστοιχα, ποσοστό 5% επί των επιβαλλόμενων σε χρήμα ποινών, καθώς και επί των ποσών που προκύπτουν από τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών.

 

β. Στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, περιέρχεται ως πόρος σε ποσοστό 68% το ποσό που προέρχεται από την εκποίηση των πάσης φύσεως πλεοναζόντων και μη αναγκαιούντων ή πεπαλαιωμένων κινητών πραγμάτων, ιδίως υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, παντός είδους τροχοφόρων και πλωτών μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Τα ανωτέρω υλικά παραδίδονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς και ακολουθείται η ισχύουσα διαδικασία για την εκποίηση πολεμικού υλικού.}

 

Γ. Η διάταξη της ανωτέρω περίπτωσης Β' ισχύει από 01-07-2014.

 

Υποπαράγραφος Γ.6: Έκδοση εκτελεστού τίτλου

 

1. Στο άρθρο 1 του νόμου 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α/2002) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Η διάταξη του τρίτου εδαφίου του παρόντος άρθρου, όπως προστέθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 3301/2004 (ΦΕΚ 263/Α/2004), δεν εφαρμόζεται όσον αφορά στις εμπορικές συναλλαγές, κατά την έννοια της υποπαραγράφου Ζ3 του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013), του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα που ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο.}

 

2. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από 01-07-2014 και καταλαμβάνει τις απαιτήσεις από τις εμπορικές συναλλαγές της ανωτέρω περίπτωσης που γεννήθηκαν από τις 16-03-2013 και εφεξής.

 

Υποπαράγραφος Γ.7: Κατάργηση άρθρου 6 του νόμου 3717/2008

 

Στο τέλος του εδαφίου 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.1.Ι), της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Καταργούνται επίσης από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 3717/2008 (ΦΕΚ 239/Α/2008).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.