Νόμος 3708/08 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ρύθμιση θεμάτων ελέγχου του ντόπινγκ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 128Δ του νόμου 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 55 του νόμου 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής, προστίθενται νέες παράγραφοι 4 και 5, ενώ οι ισχύουσες παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 αναριθμούνται σε 6, 7, 8 και 9 αντίστοιχα:

 

{3. Η ευθύνη δειγματοληψίας για τον έλεγχο του ντόπινγκ ανήκει αποκλειστικά στο Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ του άρθρου 128ΣΤ. Η δειγματοληψία ενεργείται αποκλειστικά από τους δειγματολήπτες του Μητρώου Δειγματοληπτών που καταρτίζεται και τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων, επιφυλασσομένης της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 128Ε.

 

4. Το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ συγκροτεί σώμα δειγματοληπτών και με αποφάσεις του, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζει τον αριθμό αυτών ανάλογα με τις ανάγκες του, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, τα κάθε είδους θέματα που αφορούν στη διαδικασία επιλογής τους, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την εκπαίδευση, πιστοποίηση, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα ή λεπτομέρεια. Με όμοιες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η αποζημίωση των δειγματοληπτών και η διαδικασία καταβολής αυτής.

 

5. Το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ τηρεί Μητρώο Δειγματοληπτών, στο οποίο εγγράφονται όσοι έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και το οποίο ανανεώνεται κατά μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους. Κατά την κατάρτιση ή ανανέωση του Μητρώου, το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ μπορεί να διαβαθμίζει τους δειγματολήπτες λαμβάνοντας υπόψη του κριτήρια, όπως την κατάρτιση τους, την εμπειρία τους και την επιτυχή διενέργεια ελέγχων κατά το παρελθόν. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου τα κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού Μέλη του Μητρώου Δειγματοληπτών του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, τα οποία προέρχονται από την υπηρεσία του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών ή και από άλλους φορείς, καθίστανται αυτοδικαίως Μέλη του καταρτιζόμενου κατ' εφαρμογή της παρούσας παραγράφου νέου Μητρώου Δειγματοληπτών.}

 

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 128Ε του νόμου 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 56 του νόμου 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Ο έλεγχος ντόπινγκ εκτός αγώνων και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των αθλητών διενεργείται με ή χωρίς προειδοποίηση των αθλητών. Η εντολή διενέργειας σε περιπτώσεις τέτοιων ελέγχων δίδεται πάντοτε από το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από γραπτό αίτημα του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού ή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ή της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Ο έλεγχος των Ελλήνων αθλητών που προετοιμάζονται σε προπονητικά κέντρα του εξωτερικού μπορεί να ανατίθεται από το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ στον αντίστοιχο φορέα του κράτους, όπου βρίσκεται η έδρα του προπονητικού κέντρου, ή σε άλλον φορέα, εφόσον οι φορείς αυτοί είναι αναγνωρισμένοι από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ή τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (ΠΟΑ).}

 

3. Όπου στις διατάξεις του νόμου 2725/1999, όπως αυτές ισχύουν και των εκδιδόμενων σε εκτέλεση τους κανονιστικών πράξεων αναφέρεται η διενέργεια δειγματοληψίας από την αντίστοιχη υπηρεσία του ΟΑΚΑ και τους δειγματολήπτες της, εφεξής νοείται το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ και οι δειγματολήπτες του Μητρώου Δειγματοληπτών αυτού αντίστοιχα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.