Νόμος 3708/08 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 33 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:

 

{Στο δελτίο υγείας του κάθε αθλητή καταχωρείται λεπτομερώς κάθε σκεύασμα, το οποίο χορηγείται σε αυτόν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια κατόπιν εισήγησης Ειδικής Επιτροπής αποτελούμενης από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σχετική εξειδίκευση. Η Ειδική Επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.}

 

2. Η περίπτωση ι)β' της παραγράφου 7 του άρθρου 128ΣΤ του νόμου 2725/1999, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 57 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)β) Μπορεί να αποδέχεται αιτήματα ένταξης και άλλων φορέων στα προγράμματα του και στις εξ αυτών διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ, με την προϋπόθεση ότι οι φορείς αυτοί έχουν καταρτίσει κανονισμούς που προβλέπουν διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ και κυρώσεων για παραβάσεις ντόπινγκ, ιδίως δε σε αγώνες σχολικών πρωταθλημάτων οποιασδήποτε κατηγορίας και επιπέδου κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.}

 

3. Στο άρθρου 128Η του νόμου 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 59 του νόμου 3057/2002, προστίθεται παράγραφος 11, ως εξής:

 

{11. Σε περίπτωση που κατόπιν ελέγχου ντόπινγκ από οποιονδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό αρμόδιο φορέα σε αθλητές εθνικής ομάδας ομοσπονδίας, διαπιστωθεί ότι κατά το διάστημα που οι αθλητές αυτοί βρίσκονται στη διάθεση της ομοσπονδίας αυτής έχει γίνει χρήση των απαγορευμένων ουσιών, υλικών ή μεθόδων κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος νόμου βάσει οργανωμένου σχεδίου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας αυτής κηρύσσονται έκπτωτα κατά τη διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του παρόντος. Σε περίπτωση υποτροπής αίρεται υποχρεωτικά η ειδική αθλητική αναγνώριση της ομοσπονδίας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 28 του παρόντος.}

 

4. Το άρθρο 128Θ του νόμου 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 128Θ

 

1. Όποιος χορηγεί σε αθλητή φυσική ή χημική ουσία ή βιολογικό ή βιοτεχνολογικό υλικό ή εφαρμόζει σε αυτόν μέθοδο που απαγορεύεται από την κοινή απόφαση του άρθρου 128Γ του παρόντος, με σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής του διάθεσης, ικανότητας και απόδοσης του, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει της συμμετοχής του σε αυτούς, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Η επιβολή μόνο της χρηματικής ποινής με την παραδοχή ελαφρυντικών περιστάσεων αποκλείεται. Σε αυτόν που καταδικάστηκε επιβάλλεται και η απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος σχετικού με τον αθλητισμό. Επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών, εάν ο υπαίτιος διαπράττει τις ανωτέρω πράξεις είτε κατ' επάγγελμα είτε με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.

 

2. Αθλητής που χρησιμοποιεί φυσική ή χημική ουσία ή βιολογικό ή βιοτεχνολογικό υλικό ή επιτρέπει την εφαρμογή σε αυτόν μεθόδου που απαγορεύεται από την κοινή απόφαση του άρθρου 128Γ' του παρόντος, με σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής του διάθεσης, ικανότητας και απόδοσης του, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει της συμμετοχής του σε αυτούς, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Η κατοχή από αθλητή ουσίας ή υλικού του προηγούμενου εδαφίου που δεν έχει καταχωρηθεί νομίμως στο δελτίο υγείας του τιμωρείται με χρηματική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.

 

3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, όταν ο αθλητής είναι ανήλικος, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και ισόβια στέρηση της άδειας άσκησης σχετικού με τον αθλητισμό επαγγέλματος, ανεξάρτητα από το μέγεθος της ποινής που επιβλήθηκε.

 

4. Όποιος κατασκευάζει, εκχυλίζει, παρασκευάζει, αποθηκεύει, διακινεί, εμπορεύεται, προμηθεύεται ή παρέχει οικονομικά μέσα με οποιονδήποτε τρόπο για την προμήθεια των ουσιών και μεθόδων της παραγράφου 1 με σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής διάθεσης, ικανότητας και απόδοσης αθλητών, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει της συμμετοχής τους σε αυτούς, τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Αν ο δράστης τελεί τις πράξεις αυτές μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις ή με σκοπό να χορηγηθούν οι ουσίες ή να εφαρμοστούν μέθοδοι σε ανήλικους αθλητές, επιβάλλονται οι ποινές της παραγράφου 3 του παρόντος.

 

5. Εκτός από τις πιο πάνω ποινές διατάσσεται η δήμευση και καταστροφή των απαγορευμένων ουσιών, καθώς και των αντικειμένων ή εγγράφων που χρησίμευσαν ή διευκόλυναν τη διάπραξη της παράβασης. Επίσης, διατάσσεται η σφράγιση του συνόλου των εγκαταστάσεων της επιχείρησης που χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη της παράβασης, εφόσον ανήκει στο πρόσωπο που καταδικάστηκε και η καταδικαστική απόφαση δημοσιεύεται στον Τύπο.

 

6. Όποιος παρακωλύει τους αρμόδιους για έλεγχο ντόπινγκ φορείς στην άσκηση του καθήκοντος τους τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος πριν, κατά ή μετά από διενέργεια νόμιμου ελέγχου ντόπινγκ καταστρέφει, αλλοιώνει ή καθιστά ανέφικτη τη χρήση των δειγμάτων ή πλαστογραφεί, νοθεύει ή αλλοιώνει την καταγραφή του αποτελέσματος του ελέγχου με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που τις πράξεις του προηγούμενου εδαφίου διαπράττει με πρόθεση δειγματολήπτης ντόπινγκ κατά την έννοια του παρόντος νόμου, μέλος του προσωπικού του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, μέλος του προσωπικού του εργαστηρίου ελέγχου ντόπινγκ του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών ή άλλου εργαστηρίου της Ελλάδας που τυχόν θα ιδρυθεί και θα αναγνωριστεί από τον ΠΟΑ ως εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ, αυτός τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών.

 

7. Τα κακουργήματα του παρόντος άρθρου δικάζονται από το Τριμελές Εφετείο του τόπου τέλεσης τους.

 

8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και όταν οι προβλεπόμενες σε αυτό αξιόποινες πράξεις τελέσθηκαν στην αλλοδαπή από ημεδαπό, ακόμα και αν αυτές δεν είναι αξιόποινες κατά τους νόμους της χώρας, στην οποία τελέσθηκαν.

 

9. Το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ δικαιούται να παρίσταται σε δίκες για τα αδικήματα του παρόντος άρθρου και του άρθρου 128ΙΔ του παρόντος νόμου ως πολιτικώς ενάγων για την υποστήριξη της κατηγορίας.

 

10. Απαγορεύεται η μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής στις περιπτώσεις των αδικημάτων του παρόντος άρθρου πλην των αδικημάτων της παραγράφου 2 του παρόντος.}

 

5. Το άρθρο 128ΙΔ του νόμου 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 128ΙΔ

 

1. Όποιος χορηγεί οποιαδήποτε ουσία ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μέθοδο (ή ηλεκτροδιέγερση), η οποία απαγορεύεται από τον κατάλογο του Κώδικα Ιπποδρομιών της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος (ΦΕΕ), που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ή από τους οικείους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας, σε ίππους που συμμετέχουν σε ιπποδρομίες ή σε ιππικούς αγώνες αντίστοιχα, με σκοπό να διεγείρει ή να κάμψει τις σωματικές τους δυνάμεις ή να επιφέρει τεχνητή μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής τους ικανότητας (ντόπινγκ) για την επίτευξη μεγαλύτερης ή μικρότερης απόδοσης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και με χρηματική ποινή είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Η επιβολή μόνο της χρηματικής ποινής με την παραδοχή ελαφρυντικών περιστάσεων αποκλείεται. Σε αυτόν που καταδικάστηκε επιβάλλεται και η απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος σχετικού με τις ιπποδρομίες και τους ιππικούς αγώνες για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και σε περίπτωση υποτροπής η απαγόρευση αυτή είναι οριστική. Επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών, εάν ο υπαίτιος διαπράττει τις ανωτέρω πράξεις είτε κατ' επάγγελμα είτε με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος.

 

2. Με τις ίδιες ποινές, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος κατέχει τις απαγορευμένες ουσίες της παραγράφου 1, με σκοπό να τις χορηγήσει σε αγωνιζόμενους ίππους.

 

3. Αναβάτης ίππου που βρίσκεται, κατά τον έλεγχο ντόπινγκ σε ιπποδρομίες ή σε ιππικούς αγώνες, υπό την επήρεια απαγορευμένης ουσίας από αυτές που προβλέπονται στον Κώδικα ή τους κανονισμούς της παραγράφου 1 του παρόντος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.

 

4. Όποιος αρνείται, ύστερα από πρόσκληση του αρμόδιου οργάνου, τη δειγματοληψία ή παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο ντόπινγκ ή καταρτίζει και υποβάλλει ψευδή στοιχεία ελέγχου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών. Σε περίπτωση που τις πράξεις του προηγούμενου εδαφίου διαπράττει με πρόθεση δειγματολήπτης ντόπινγκ κατά την έννοια του παρόντος νόμου, μέλος του προσωπικού του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, μέλος του προσωπικού του εργαστηρίου ελέγχου ντόπινγκ του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών ή άλλου εργαστηρίου της Ελλάδας που τυχόν θα ιδρυθεί και θα αναγνωριστεί από τον ΠΟΑ ως εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ, αυτός τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών.

 

5. Τα θέματα σχετικά με τον έλεγχο ντόπινγκ στους ίππους και τις πειθαρχικές παραβάσεις ντόπινγκ σε σχέση με τη διεξαγωγή ιπποδρομιών ή ιππικών αγώνων ρυθμίζονται από τον Κώδικα της παραγράφου 1 του παρόντος και τους οικείους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας αντίστοιχα.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού είναι δυνατή η ανάθεση αποκλειστικά στο Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ του ελέγχου ντόπινγκ στους ίππους και τους αναβάτες ίππων. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των ελέγχων αυτών και κάθε άλλο συναφές θέμα. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 128Ε του παρόντος νόμου.

 

7. Απαγορεύεται η μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής στις περιπτώσεις των αδικημάτων του παρόντος άρθρου, πλην των αδικημάτων της παραγράφου 3 του παρόντος.}

 

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, επιτρέπεται η σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, στο οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ και το οποίο δικαιούται να παρίσταται σε δίκες για τα αδικήματα των άρθρων 128Θ και 128ΙΔ του νόμου 2725/1999 ως πολιτικώς ενάγων για την υποστήριξη της κατηγορίας. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζεται η έδρα και η επωνυμία του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, συνιστώνται οι θέσεις προσωπικού, καθορίζονται η οργανωτική διάρθρωση και στελέχωση των υπηρεσιών του, εξειδικεύονται οι σκοποί του και οι αρμοδιότητες του και καθορίζονται οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης και των επί μέρους οργανικών μονάδων του, προσδιορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία διορισμού της διοίκησης και των μελών της, των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, τα προσόντα του προσωπικού και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με το άρθρο 48 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012).

 

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 128Δ του νόμου 2725/1999, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 55 του νόμου 3057/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η ανάλυση των δειγμάτων ντόπινγκ διενεργείται υποχρεωτικά από αναγνωρισμένα από τον ΠΟΑ εργαστήρια ελέγχου ντόπινγκ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.}

 

8. Το άρθρο 34 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 75 και την παράγραφο 8 του άρθρου 78 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002) και τις περιπτώσεις δ', ζ', θ' και ι' της παραγράφου 15 του άρθρου 8 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 34: Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές

 

1. Σε αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα χορηγούνται οι οικονομικές παροχές, τα ευεργετήματα και οι διευκολύνσεις που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους.

 

2. Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος είναι:

 

α) η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες,

 

β) η κατάκτηση 1ης έως 6ης νίκης σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων, παίδων - κορασίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της συμμετοχής στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον χώρες και ταυτόχρονη συμμετοχή αθλητών από δέκα (10) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση,

 

γ) η κατάκτηση 1ης έως 6ης νίκης σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων, παίδων - κορασίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες υπό την απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον χώρες και ταυτόχρονη συμμετοχή αθλητών από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα όπου σημειώθηκε η διάκριση,

 

δ) η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Μεσογειακούς Αγώνες,

 

ε) η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους Αγώνες ανδρών - γυναικών και 1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων, παίδων - κορασίδων,

 

στ) η κατάκτηση 1 ης νίκης σε Πανελλήνιους Μαθητικούς-Σχολικούς Αγώνες,

 

ζ) η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσμιας ή ευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών - γυναικών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.

 

3. Οι αθλητές που σημειώνουν τις διακρίσεις των παραγράφων 2 και 9 του παρόντος εγγράφονται σε ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων αυτών, η οποία καθορίζεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο πίνακας του προηγούμενου εδαφίου και όλα όσα αφορούν την εγγραφή αθλητών στον πίνακα αυτόν.

 

4. Σε αθλητές που κατακτούν 1η έως και 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, σε Παγκόσμιους και σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών - γυναικών, καθώς και σε όσους επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή ευρωπαϊκή επίδοση της κατηγορίας ανδρών - γυναικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, παρέχεται οικονομική επιβράβευση, το ύψος της οποίας για κάθε διάκριση καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών πριν από την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων και ισχύει για τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης.

 

5. Στους αθλητές των ομαδικών αθλημάτων πλην του beach volley και στους αθλητές των σκυταλοδρομιών η οικονομική επιβράβευση είναι ίση με το 60% της αντίστοιχης ατομικού αθλήματος ή ατομικού αγωνίσματος επί τον αριθμό όσων δικαιούνται συμμετοχής στους αγώνες και επιμερίζεται στους αθλητές που πήραν μέρος σε αυτούς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.

 

6. Σε αθλητή ή ομάδα που σημειώνει περισσότερες από μία διακρίσεις μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος χορηγείται η οικονομική επιβράβευση της μεγαλύτερης διάκρισης προσαυξημένη με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της οικονομικής επιβράβευσης που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις άλλες διακρίσεις.

 

7. Οι οικονομικές επιβραβεύσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους χορηγούνται σε κάθε αθλητή με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους και αφορά τις διακρίσεις του προηγούμενου έτους.

 

8. Παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων κατά την έννοια του παρόντος αθλητών στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων και εφόσον συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με τα μόρια του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2525/1997, μετά από προσαύξηση του συνόλου των μορίων ως ακολούθως:

 

1) Για 1η έως 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες παρέχεται 50% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

2) Για 4η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες παρέχεται 40% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 20% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

3) Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος, παρέχεται 40% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 20% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

4) Για 4η έως 6η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 20% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

5) Για 1η έως 3η νίκη σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών - γυναικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος, παρέχεται 35% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 20% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

6) Για 4η έως 6η νίκη σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών - γυναικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 20% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

7) Για 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 15% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

8) α. Για 1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες ανδρών-γυναικών παρέχεται 15% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 10% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

β. Για 2η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες ανδρών-γυναικών παρέχεται 14% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 8% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

γ. Για 3η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες ανδρών-γυναικών παρέχεται 13% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 7% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση διάκρισης στους Πανελλήνιους Αγώνες ανδρών - γυναικών είναι η συμμετοχή στους αγώνες δεκαέξι (16) τουλάχιστον σωματείων ή όπου υπάρχουν όρια πρόκρισης η συμμετοχή οκτώ (8) τουλάχιστον σωματείων, καθώς και η διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.

 

9) α. Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων, παίδων - κορασίδων παρέχεται 35% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 20% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

β. Για 4η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων, παίδων - κορασίδων παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 15% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

γ. Για 1η έως 3η νίκη σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων, παίδων - κορασίδων παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 18% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

δ. Για 4η έως 6η νίκη σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων,παίδων - κορασίδων παρέχεται 25% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 15% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

Όλες οι ανωτέρω διακρίσεις των υποπεριπτώσεων α' έως και δ' της παρούσας περίπτωσης αφορούν αθλήματα ή αγωνίσματα που καλλιεργούνται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες και απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωρισθούν ως διακρίσεις είναι να ισχύουν οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αντίστοιχες διοργανώσεις της κατηγορίας ανδρών - γυναικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

 

10) α. Για 1η Πανελλήνια νίκη σε αγώνες κατηγορίας νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων και παίδων - κορασίδων παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 10% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

β. Για 2η Πανελλήνια νίκη σε αγώνες κατηγορίας νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων και παίδων - κορασίδων παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 8% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

γ. Για 3η Πανελλήνια νίκη σε αγώνες κατηγορίας νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων και παίδων - κορασίδων παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 7% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωριστούν οι διακρίσεις των υποπεριπτώσεων α', β' και γ' της παρούσας περίπτωσης είναι να ισχύουν για τη διοργάνωση όπου επιτεύχθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Πανελλήνιους Αγώνες ανδρών - γυναικών, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση 8 της

παρούσας παραγράφου.

 

11) Για 1η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς-Σχολικούς Αγώνες παρέχεται 15% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 10% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη διοργάνωση που επιτεύχθηκε η επιτυχία οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Πανελλήνιους Αγώνες ανδρών - γυναικών, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση 8 της παρούσας παραγράφου.

 

Επιπλέον, για την αναγνώριση διάκρισης σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες πρέπει να πληρούνται και οι εξής ειδικότερες προϋποθέσεις:

 

α) Σε ομαδικά αθλήματα ο μαθητής-αθλητής θα πρέπει να έχει συμμετοχή στο 50% και άνω των αγώνων της διοργάνωσης.

 

β) Δεν αναγνωρίζεται διάκριση η οποία σημειώνεται από μαθητή - αθλητή, ο οποίος μετεγγράφεται είτε από ένα Λύκειο της ημεδαπής σε άλλο είτε σε Λύκειο της ημεδαπής από Λύκειο της αλλοδαπής. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει, όταν αφορά μαθητή - αθλητή που ήταν μόνιμος κάτοικος αλλοδαπής και για πρώτη φορά μεταγράφεται σε Λύκειο της ημεδαπής ή σε μαθητή - αθλητή που ο ασκών την επιμέλεια του εγκαθίσταται λόγω αποδεδειγμένων επαγγελματικών του υποχρεώσεων σε άλλη περιοχή.

 

Σε περίπτωση που μαθητής - αθλητής σημειώσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση και σε μαθητικούς - σχολικούς αγώνες και σε πανελλήνιους αγώνες τότε τα προβλεπόμενα κατά τα ανωτέρω ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος προσαυξάνονται κατά ποσοστό 1%.

 

11) α. Για δεύτερη νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες παρέχεται προσαύξηση 15% για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 8% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

Για τρίτη νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες παρέχεται προσαύξηση 15% για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 7% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα τα οριζόμενα στην περίπτωση 11 της παραγράφου αυτής, καθώς και τα οριζόμενα στα τέσσερα τελευταία εδάφια της περίπτωσης 12 της ίδιας παραγράφου.

 

12) Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή ή Πανελλήνια επίδοση κατηγορίας ανδρών - γυναικών ή νέων ανδρών - γυναικών ή εφήβων - νεανίδων ή παίδων - κορασίδων λαμβάνει το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που παρέχεται στον αθλητή ή την αθλήτρια που κατακτά 1η νίκη στην αντίστοιχη κατηγορία, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.

 

Όλοι οι αθλητές που έχουν κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις 1 έως και 12 της παρούσας παραγράφου εισάγονται στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε ποσοστό 10% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και σε ποσοστό 1% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Οι αθλητές που εισάγονται στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήματος, στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής του χορηγεί την ειδικότητα αυτή.

 

Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 έως και 11 της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιας μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιας μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός αν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε τμήμα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

9. Αθλητές που κατακτούν την 1η έως και την 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες επιτρέπεται να διορίζονται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε κενές θέσεις είτε της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από αυτήν φορέων είτε σε οργανισμούς, φορείς, γραφεία ή υπηρεσίες αθλητικού αντικειμένου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού. Οι ενδιαφερόμενοι διορίζονται σε κενές θέσεις των φορέων του προηγούμενου εδαφίου, ύστερα από αίτηση τους, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα για τις θέσεις, στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν, γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους, η διαδικασία και γενικά κάθε θέμα που αφορά το διορισμό. Ο διορισμός γίνεται στον εισαγωγικό βαθμό με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισμό των αθλητών, πέραν των όσων αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής, είναι να έχουν διακόψει αποδεδειγμένα την αγωνιστική τους δραστηριότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για διορισμό. Για το σκοπό αυτόν μαζί με τη σχετική αίτηση για το διορισμό και τα λοιπά δικαιολογητικά, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί διακοπής της αγωνιστικής τους δραστηριότητας ως και σχετική περί τούτου βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας. Η προθεσμία για να ασκήσουν οι αθλητές το δικαίωμα που τους παρέχεται με την παράγραφο αυτή ορίζεται σε ένα (1) έτος από τη διακοπή της αγωνιστικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί εκ των υστέρων η ανακρίβεια των όσων αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, ανακαλείται υποχρεωτικά ο διορισμός τους, επιφυλασσομένης της ποινικής και αστικής ευθύνης τους για την υποβολή ανακριβούς ή αναληθούς δήλωσης.

 

Αθλητές με αναπηρίες επιτρέπεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, να διορίζονται και σε συνιστώμενες προσωρινά θέσεις είτε της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από αυτήν φορέων είτε σε οργανισμούς, φορείς, γραφεία ή υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού. Οι Έλληνες Παραολυμπιονίκες που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τους εποπτευόμενους από αυτήν φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού κατατάσσονται στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους με τριακονταπενταετή υπηρεσία στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού.

 

10. α. Για 1η Πανελλήνια νίκη σε αγώνες κατηγορίας νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων και παίδων - κορασίδων παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 10% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

β. Για 2η Πανελλήνια νίκη σε αγώνες κατηγορίας νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων και παίδων - κορασίδων παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 8% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

γ. Για 3η Πανελλήνια νίκη σε αγώνες κατηγορίας νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων και παίδων - κορασίδων παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 7% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωριστούν οι διακρίσεις των υποπεριπτώσεων α', β' και γ' της παρούσας περίπτωσης είναι να ισχύουν για τη διοργάνωση όπου επιτεύχθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Πανελλήνιους Αγώνες ανδρών - γυναικών, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση 8 της παρούσας παραγράφου.

 

11. Αν ο αριθμός των ενδιαφερόμενων αθλητών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό εκείνων που δικαιούνται τις παροχές, τα ευεργετήματα και τις διευκολύνσεις του παρόντος άρθρου, η σειρά προτεραιότητας διαμορφώνεται με τα εξής κριτήρια:

 

α) διάκριση σε άθλημα ή αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων,

 

β) νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήματος ή του αγωνίσματος,

 

γ) σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου,

 

δ) βαθμός του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση.

 

12. Αθλητές ή αθλήτριες ατομικού ή ομαδικού αθλήματος που κατέκτησαν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες τυγχάνουν και του ευεργετήματος της απονομής χρυσού μεταλλίου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

 

13. Αθλητές ή αθλήτριες ατομικού ή ομαδικού αθλήματος που κατέκτησαν τέταρτη, πέμπτη ή έκτη νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες τυγχάνουν και του ευεργετήματος της απονομής δημόσιου επαίνου μετά διπλώματος από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.

 

14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και στα άτομα με αναπηρίες, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί αθλητές από την ειδική επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, πλην των διατάξεων της παραγράφου 9 κατά το μέρος που αφορούν τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και τα λοιπά τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία, λόγω της φύσης της επιστήμης, είναι δυσχερής για τα άτομα αυτά η παρακολούθηση, σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του τμήματος. Ειδικά στους αθλητές με αναπηρία που κατακτούν 4η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες ανδρών - γυναικών ή 1η έως 6η νίκη σε Πανευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών - γυναικών χορηγούνται όλες οι παροχές που λαμβάνουν οι αθλητές με αναπηρία που κατακτούν 1η έως 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας.

 

15. Δεν επιτρέπεται χορήγηση δημόσιας υποτροφίας σε πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου. Υποτροφία που τυχόν χορηγήθηκε στα πρόσωπα αυτά διακόπτεται.

 

16. Για την εκπλήρωση των σκοπών του Παγκόσμιου Συλλόγου Ολυμπιονικών καθιερώνεται και ως έσοδο του επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε ετήσια βάση, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου που ισχύουν για τις αθλητικές ομοσπονδίες.

 

17. Για την εφαρμογή του παρόντος:

 

α. Η διάκριση των αθλητών στις κατηγορίες (ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων, παίδων - κορασίδων) γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ορίζονται τα ανώτερα ή και κατώτερα όρια ηλικίας για κάθε κατηγορία, ανά άθλημα.

 

β. Ως αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων ή ομαδικά αθλήματα που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων νοούνται όσα διεξάγονται με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

 

18. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μπορεί να παρέχεται οικονομική επιβράβευση σε πρόσωπα τα οποία έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ή υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, εφόσον είναι αθλητές αθλητικών σωματείων, αναγνωρισμένων κατά τις διατάξεις του παρόντος και έχουν πετύχει εξαιρετικές πανευρωπαϊκές ή παγκόσμιες διακρίσεις σε αγώνες που διοργανώνουν αντίστοιχες διεθνείς ομοσπονδίες, καθώς και σε κωφούς αθλητές, που σημειώνουν διακρίσεις σε αθλήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αγώνων της Διεθνούς Επιτροπής Αθλητών Κωφών. Με την ίδια υπουργική απόφαση ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ως άνω οικονομικής επιβράβευσης, το ύψος αυτής, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, με βάση το είδος του αθλήματος, την καταβληθείσα προσπάθεια και τον αριθμό των συμμετοχών.

 

Η Διεθνής Επιτροπή Αθλητών Κωφών μετονομάζεται σε Διεθνή Επιτροπή Αθλητισμού Κωφών. Οι οικονομικές επιβραβεύσεις που προβλέπονται για τους αθλητές με αναπηρίες ισχύουν και για τους κωφούς αθλητές.

 

19. Για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών και την εκπλήρωση των σκοπών τους, ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών και ο Σύλλογος Ελλήνων Παραολυμπιονικών επιχορηγούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε ετήσια βάση, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου που ισχύουν για τις αθλητικές ομοσπονδίες.

 

20. Στον συνοδό - αθλητή των τυφλών Παραολυμπιονικών που αγωνίζονται μαζί όπου απαιτείται στο αγώνισμα τους και σημειώνουν διάκριση από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 34 χορηγείται το 30% της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον τυφλό παραολυμπιονίκη αθλητή.

 

21. Όλες οι οικονομικές παροχές, τα ευεργετήματα και οι διευκολύνσεις που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, της παραγράφου 8 του άρθρου 31 και του άρθρου 35 του παρόντος νόμου, ανακαλούνται οίκοθεν με την ίδια διαδικασία κατά την οποία χορηγήθηκαν, εφόσον ο διακριθείς αθλητής τιμωρηθεί πειθαρχικά ή ποινικά για παράβαση ντόπινγκ. Ομοίως ανακαλούνται και όλες οι οικονομικές παροχές, τα ευεργετήματα και οι διευκολύνσεις που χορηγήθηκαν στα πρόσωπα της παραγράφου 8 του άρθρου 31 του παρόντος, εάν αυτά τιμωρηθούν πειθαρχικά ή ποινικά για παράβαση ντόπινγκ.}

 

9. Οι διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 2009/1992 (ΦΕΚ 18/Α/1992) και της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του νόμου 2640/1998 (ΦΕΚ 206/Α/1998) καταργούνται. Δικαίωμα διορισμού κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου δικαιούνται και αθλητές που εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ετών σημειώνουν πέντε τουλάχιστον από τις ακόλουθες αγωνιστικές διακρίσεις:

 

4η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες ανδρών - γυναικών
1η έως 6η νίκη σε Πανευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών - γυναικών.

 

10. Η υποπερίπτωση δ' της περίπτωσης 2.1 της παραγράφου 2 του άρθρου 128Η του νόμου 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 59 του νόμου 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Στέρηση κάθε είδους παροχών και ευεργετημάτων των αθλητικών ομοσπονδιών.}

 

11. Η υποπερίπτωση ε' της περίπτωσης 2.1 της παραγράφου 2 του άρθρου 128Η του νόμου 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 59 του νόμου 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Επιστροφή κάθε οικονομικής παροχής που τυχόν του έχει δοθεί.}

 

12. α. Αθλητής ή αθλήτρια που σημείωσαν αγωνιστικές διακρίσεις υπό το καθεστώς των ρυθμίσεων του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως αυτό ίσχυε έως και την τροποποίηση του με τον παρόντα νόμο δικαιούνται να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που αυτό τους παρείχε εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή εάν είναι ανήλικοι έως και τη συμπλήρωση του 22ου έτους της ηλικίας τους. Αθλητές που ήταν ενήλικοι κατά το χρόνο επίτευξης της διάκρισης, δύνανται να κάνουν χρήση του σχετικού προνομίου, υπό την προϋπόθεση να έχουν ηλικία έως 30 ετών κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως αθλητές, για τα ακαδημαϊκά έτη 2013 - 2014 και 2014 - 2015.

 

β. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 8 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999, όπως ίσχυε μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται και για όσους αθλητές έχουν σημειώσει μία από τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου πριν από την έναρξη ισχύος των νόμων 2725/1999 και 3057/2002, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση για διορισμό τους σε κενές θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα κατά τη διαδικασία της παραγράφου 8 του ίδιου αυτού άρθρου έως και την 30-04-2008.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Γ2 του άρθρου 45 του νόμου 3773/2009 (ΦΕΚ 120/Α/2009), με την παράγραφο 3.5 του άρθρου 11 του νόμου 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α/2014).

 

13. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, το οποίο, δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) που προστέθηκε με την παράγραφο 1 τουάρθρου 8 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006) υπηρετούσε μέχρι και την 31-12-2006 με διάθεση ή απόσπαση και ήδη υπηρετεί από την 01-01-2007 στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού από την 01-01-2007 μέχρι και την 31-12-2008, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης λόγω επειγουσών και αυξημένων υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ανάληψη διεθνών αθλητικών διοργανώσεων και συνεδρίων. Η μισθοδοσία, οι ασφαλιστικές εισφορές και κάθε άλλη σχετική δαπάνη του ανωτέρω προσωπικού βαρύνει τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

14. Στο τέλος του άρθρου 41 του νόμου 2725/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 3057/2002, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού μπορεί να συνταχθεί ενιαίος κανονισμός ασφαλείας αγώνων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις όπου διεξάγονται αθλητικές συναντήσεις των ημεδαπών και διεθνών διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν επαγγελματικοί σύλλογοι ως και οι Εθνικές Ομάδες, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη συνεργασία και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων.}

 

15. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του νόμου 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2858/2000 (ΦΕΚ 247/Α/2000) και εν συνεχεία με την παράγραφο 4 του άρθρου 77 του νόμου 3057/2002 και το άρθρο 26 του νόμου 3262/2004 (ΦΕΚ 173/Α/2004), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού συγκροτείται και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Ελεγκτικό Συμβούλιο αποτελούμενο από είκοσι δύο (22) μέλη με διετή θητεία. Στη σύνθεση του οργάνου μετέχουν μέχρι δεκαέξι (16) μόνιμοι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, συμπληρούμενης της συνθέσεως από μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.}

 

16. Μετά το τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου 2725/1999 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της αθλητικής ένωσης που επιτρέπουν τη συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου σε αθλητικό σωματείο σε γενική συνέλευση της ενώσεως κατά παράβαση των οριζομένων στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου εκπίπτουν του αξιώματος τους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.}

 

17. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 399/1968 (ΦΕΚ 102/Α/1968), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 12/1974 και στη συνέχεια με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 191/1975 (ΦΕΚ 225/Α/1975), την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1070/1980 (ΦΕΚ 204/Α/1980) και την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2433/1996 (ΦΕΚ 180/Α/1996), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η Γενική Συνέλευση της Φιλίππου Ενώσεως συγκροτείται μόνο από τα τακτικά μέλη αυτής, τα οποία δεν δύναται να είναι περισσότερα των ογδόντα (80). Τα τακτικά μέλη ορίζονται από πρόσωπα, τα οποία ως εκ του κύρους, των γνώσεων και της εμπειρίας τους δύνανται να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών της Ενώσεως. Η επιλογή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης των μελών αυτής, της σχετικής απόφασης λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, τα υπολειπόμενα τακτικά μέλη μέχρι του αριθμού των ογδόντα (80) ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως, η οποία δίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.}

 

18. Στο τέλος του άρθρου 128ΙΓ του νόμου 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 64 του νόμου 3057/2002, προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:

 

{7. Επιπλέον των κυρώσεων που επιβάλλονται βάσει άλλων διατάξεων και ιδίως αυτών περί ΕΟΦ, σε αθλητική ομοσπονδία, αθλητή ή συντελεστή κατά την έννοια του παρόντος νόμου που προμηθεύεται, διαθέτει, χορηγεί διακινεί ή χρησιμοποιεί φαρμακευτικά σκευάσματα ή συμπληρώματα διατροφής, για τα οποία δεν έχει τηρηθεί η νομοθεσία περί νόμιμης παραγωγής, κυκλοφορίας, φύλαξης, διάθεσης, διακίνησης και χορήγησης των εν λόγω προϊόντων, όπως ισχύει, επιβάλλεται κατά περίπτωση:

 

α) στην αθλητική ομοσπονδία, στέρηση του δικαιώματος επιχορήγησης και πάσης φύσεως οικονομικής ενίσχυσης από την Πολιτεία για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Σε περίπτωση υποτροπής αίρεται η ειδική αθλητική αναγνώριση αυτής κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου

 

β) σε αθλητές, πειθαρχικές κυρώσεις κατά τους κανονισμούς της αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος

 

γ) σε συντελεστή, η προσωρινή αφαίρεση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος με απόφαση του οργάνου που τη χορήγησε και σε περίπτωση υποτροπής η οριστική.

 

8. Η εισαγωγή από αθλητική ομοσπονδία, αθλητή ή συντελεστή κατά την έννοια του παρόντος νόμου οποιουδήποτε φαρμακευτικού σκευάσματος ή συμπληρώματος διατροφής γίνεται αποκλειστικά μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων με τη διαδικασία που προβλέπει η σχετική με αυτόν νομοθεσία. Σε περίπτωση παράβασης της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται κατά περίπτωση οι κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.