Νόμος 3717/08 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Πρόγραμμα Ειδικής Επιδότησης Ανεργίας Τακτικού Προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ανήκοντες στο Τακτικό Προσωπικό των Σημερινών Εργοδοτών, των οποίων οι συμβάσεις με την οικεία επιχείρηση λύονται ή καταγγέλλονται μετά την Κρίσιμη Ημερομηνία, έχουν δικαίωμα να ενταχθούν σε πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας, εφόσον αναγγελθούν ως άνεργοι στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού εντός εξήντα ημερών από τη λύση ή καταγγελία της σύμβασης τους. Η ειδική επιδότηση ανεργίας διαρκεί μέχρι την ανάληψη νέας εργασίας από τους επιδοτούμενους ή μεταφοράς τους κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.

 

Η ειδική επιδότηση ανεργίας δεν παρέχεται ή διακόπτεται με τη συμπλήρωση των ισχυουσών προϋποθέσεων βάσει του παρόντος για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος, εκτός αν υποβληθεί αίτηση μεταφοράς τού άρθρου 7 του παρόντος νόμου. Ειδικά για τους Ιπταμένους Χειριστές της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, η ειδική επιδότηση ανεργίας καταβάλλεται μέχρι την υποβολή της αίτησης για λήψη σύνταξης γήρατος και όχι πέραν των δώδεκα μηνών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου 16-09-2009 (ΦΕΚ 181/Α/2009).

 

2. Η ειδική επιδότηση ανεργίας σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

 

3. Το επίδομα της ειδικής επιδότησης ανεργίας καταβάλλεται μηνιαίως ως ακολούθως:

 

α. Κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες, ποσό που ισούται με τις Ισοδύναμες Μηνιαίες Αποδοχές.

β. Κατά τους επόμενους τέσσερις μήνες, 70% του ποσού υπό α'.

γ. Κατά τους επόμενους δύο μήνες, 60% του ποσού υπό α'.

δ. Κατά τους τελευταίους δύο μήνες, 50% του ποσού υπό α'.

 

4. Το ποσό των Ισοδύναμων Μηναίων Αποδοχών βεβαιώνεται από τον εκκαθαριστή υποχρεωτικά μέσα σε πέντε ημέρες από τη λύση της σύμβασης.

 

5. Κατά το διάστημα της ειδικής επιδότησης ανεργίας συνεχίζεται η ασφάλιση των επιδοτούμενων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονται ως μισθωτοί ή δικηγόροι. Υπόχρεος για την απόδοση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους κλάδους είναι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Το κόστος των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών βαρύνει το πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας. Ο ως άνω χρόνος ασφάλισης των επιδοτούμενων λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, καθώς και των απαιτούμενων από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 825/1978 (ΦΕΚ 189/Α/1978), όπως ισχύει κάθε φορά, χρονικών προϋποθέσεων. Οι εισφορές για κύρια ασφάλιση υπολογίζονται επί της ανώτερης ασφαλιστικής κλάσης του τελευταίου τριμήνου πριν από τη λύση ή καταγγελία της σύμβασης στην οποία κατατάσσονται οι επιδοτούμενοι βάσει των Τακτικών Μηνιαίων Αποδοχών τους. Πάνω στη βάση αυτή, όπως κάθε φορά ισχύει, εξακολουθεί η καταβολή των εισφορών καθ' όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης.

 

6. Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί των αυτών ποσών όπως και της κύριας ασφάλισης.

 

7. Για την ένταξη και την επιδότηση των εργαζομένων κατά τα ανωτέρω στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας, πέραν των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι κοινές διατάξεις περί επιδοτήσεως ανέργων από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

8. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του προγράμματος της ειδικής επιδότησης ανεργίας του παρόντος άρθρου καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και καταβάλλονται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ1 του άρθρου ΙΑ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.